20/06/2012 | 5430 Lượt xem |

Văn bản này có nội dung tương đối lớn nên để xem được văn bản, mời bạn bấm vào liên kết bên dưới để tải về.

Bấm vào đây để tải về văn bản này

Thông báo cho tôi khi VB này có hoặc hết hiệu lực

Tags: 1471/QD-BNN-QLCL, QUYET DINH 1471 2012, BO NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN N, 1471/QD-BNN-QLCL NAM 2012, DANH MUC CHI TIEU HOA HOC, CHI DINH KIEM NGHIEM, LO HANG THUY SAN XUAT KHAU, 2864/QD-BNN-QLCL, NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON BAC BO, XUAT NHAP KHAU