CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2012/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ) thành lập tại Việt Nam.

2. Nghị định này áp dụng đối với:

a) Công dân tổ chức Việt Nam trong việc thành lập quỹ;

b) Công dân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ.

3. Nghị định này không áp dụng đối với các quỹ mà pháp luật đã có quy định riêng.

Điều 2. Mục đích tổ chức, hoạt động của quỹ

Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Quỹ”: Là tổ chức phi chính phủ do cá nhân, tổ chức tự nguyện dành một khoản tài sản nhất định để thành lập hoặc thành lập thông qua hợp đồng, hiến tặng, di chúc; có mục đích tổ chức, hoạt động theo quy định tại Điều 2 Nghị định này, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập, công nhận điều lệ.

2. “Quỹ xã hội”: Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích chính nhằm hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận.

3. “Quỹ từ thiện”: Là quỹ được tổ chức, hoạt động với mục đích chính nhằm hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và các đối tượng khác thuộc diện khó khăn cần sự trợ giúp của xã hội, không vì mục đích lợi nhuận.

4. “Không vì lợi nhuận”: Là không tìm kiếm lợi nhuận để phân chia, lợi nhuận có được trong quá trình hoạt động được dành cho các hoạt động của quỹ theo điều lệ đã được công nhận.

5. “Góp tài sản”: Là việc chuyển quyền sở hữu tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức dưới hình thức hợp đồng, hiến tặng, di chúc của người để lại tài sản hoặc các hình thức khác theo quy định pháp luật vào quỹ để làm tài sản của quỹ và thực hiện các mục đích theo quy định tại Điều 2 Nghị định này.

6. “Tài sản”: Bao gồm hiện vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản.

7. “Tổ chức Việt Nam”: Là đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp Việt Nam và các tổ chức khác có đủ các điều kiện của một pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính của quỹ

1. Thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận.

2. Tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình.

3. Hoạt động theo điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, theo quy định của Nghị định này và các quy định khác của pháp luật liên quan.

4. Công khai, minh bạch về thu, chi, tài chính, tài sản của quỹ.

5. Không phân chia tài sản của quỹ trong quá trình quỹ đang hoạt động.

Điều 5. Chính sách của Nhà nước đối với quỹ

1. Được Nhà nước tạo điều kiện hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

2. Được Nhà nước cấp kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

3. Việc đóng góp tài sản của cá nhân, tổ chức cho quỹ được áp dụng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, tên, biểu tượng và trụ sở của quỹ

1. Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

2. Quỹ được chọn tên và biểu tượng, tên và biểu tượng của quỹ phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Không trùng lắp hoặc gây nhầm lẫn với tên hoặc biểu tượng của quỹ khác đã được đăng ký trước đó;

b) Không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;

c) Tên quỹ phải được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc phiên âm ra tiếng Việt.

3. Trụ sở giao dịch của quỹ phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam và có địa chỉ cụ thể.

Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Nghiêm cấm lợi dụng việc thành lập quỹ để thực hiện các hành vi:

a) Tư lợi hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và cộng đồng; gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, đại diện đoàn kết dân tộc;

b) Xâm hại đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục, truyền thống và bản sắc dân tộc;

c) Rửa tiền, tài trợ khủng bố và các hoạt động trái pháp luật.

2. Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp giấy phép thành lập quỹ dưới bất kỳ hình thức nào.

Chương 2.

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THÀNH LẬP QUỸ

Điều 8. Điều kiện thành lập quỹ

Quỹ được thành lập khi có đủ những điều kiện sau đây:

1. Mục đích hoạt động phù hợp với quy định tại Điều 2 Nghị định này.

2. Có sáng lập viên thành lập quỹ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

3. Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

4. Có hồ sơ thành lập quỹ theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Điều 9. Sáng lập viên thành lập quỹ

1. Sáng lập viên thành lập quỹ phải là công dân, tổ chức Việt Nam góp tài sản để thành lập quỹ; tham gia xây dựng dự thảo điều lệ và các tài liệu trong hồ sơ xin phép thành lập quỹ.

2. Các sáng lập viên thành lập Ban sáng lập quỹ. Ban sáng lập quỹ phải có ít nhất 03 (ba) sáng lập viên, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và sáng lập viên. Ban sáng lập quỹ lập hồ sơ xin phép thành lập quỹ theo quy định tại Điều 13 Nghị định này và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này.

3. Điều kiện đối với các sáng lập viên:

a) Đối với công dân Việt Nam: Có đủ năng lực hành vi dân sự không có án tích;

b) Đối với tổ chức của Việt Nam: Có điều lệ hoặc văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; nghị quyết của Ban lãnh đạo tổ chức về việc tham gia thành lập quỹ; quyết định cử người đại diện của tổ chức tham gia tư cách sáng lập viên thành lập quỹ;

c) Có tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Điều 10. Công dân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ

1. Công dân, tổ chức nước ngoài được góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ ở Việt Nam.

2. Điều kiện đối với công dân, tổ chức nước ngoài:

a) Phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của tài sản đóng góp;

b) Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam và mục đích hoạt động của quỹ;

c) Có tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Điều 11. Thành lập quỹ theo di chúc hoặc yêu cầu của người hiến tặng tài sản thông qua hợp đồng ủy quyền

1. Công dân, tổ chức Việt Nam được thừa kế theo di chúc trong đó có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu lập quỹ của người để lại tài sản hoặc được người hiến tặng tài sản yêu cầu lập quỹ thông qua hợp đồng ủy quyền, thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định này và lập hồ sơ xin phép thành lập quỹ theo quy định tại Điều 13 Nghị định này gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này.

2. Quỹ được thành lập theo di chúc phải có bản sao di chúc có chứng thực theo quy định của pháp luật.

3. Quỹ được thành lập theo hợp đồng ủy quyền của tổ chức, cá nhân phải có hợp đồng ủy quyền có công chứng theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Tài sản đóng góp thành lập quỹ

1. Tài sản đóng góp thành lập quỹ gồm:

a) Tiền đồng Việt Nam;

b) Tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các quyền tài sản và các loại tài sản khác) của công dân, tổ chức Việt Nam là sáng lập viên của công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết bị, công nghệ phải do tổ chức thẩm định giá được thành lập hợp pháp định giá, thời điểm định giá tài sản không quá 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin thành lập quỹ.

2. Đối với quỹ do công dân, tổ chức Việt Nam thành lập, Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:

a) Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 5.000.000.000 (năm tỷ);

b) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 1.000.000.000 (một tỷ);

c) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 100.000.000 (một trăm triệu);

d) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 20.000.000 (hai mươi triệu).

3. Đối với quỹ có tài sản của công dân, tổ chức nước ngoài góp với công dân, tổ chức Việt Nam thành lập; Ban sáng lập quỹ phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài sản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi) như sau:

a) Quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh: 7.000.000.000 (bảy tỷ);

b) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 3.000.000.000 (ba tỷ);

c) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 1.000.000.000 (một tỷ);

d) Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 500.000.000 (năm trăm triệu).

4. Tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ.

Điều 13. Hồ sơ thành lập quỹ

1. Hồ sơ thành lập quỹ được thành lập 01 (một) bộ và gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này.

2. Hồ sơ thành lập quỹ, gồm:

a) Đơn đề nghị thành lập quỹ;

b) Dự thảo điều lệ quỹ;

c) Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này;

d) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ và các tài liệu theo quy định tại Điều 9, Điều 10 hoặc Điều 11 Nghị định này.

Điều 14. Nội dung cơ bản của điều lệ quỹ

1. Tên gọi, địa chỉ, số điện thoại, số fax, email, website (nếu có) của quỹ.

2. Tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của quỹ.

3. Thông tin về sáng lập viên của quỹ.

4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của quỹ.

5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý quỹ, Ban Kiểm soát, Chủ tịch, Giám đốc và các chức vụ lãnh đạo khác.

6. Nguyên tắc vận động quyên góp; vận động, tiếp nhận tài trợ và thực hiện tài trợ.

7. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của quỹ.

8. Trách nhiệm báo cáo về tổ chức, hoạt động và báo cáo tài chính của quỹ đối với cơ quan có thẩm quyền.

9. Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại trong nội bộ quỹ và xử lý vi phạm trong hoạt động của quỹ.

10. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên và giải thể quỹ.

11. Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ.

12. Các nội dung khác phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 15. Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

1. Đối với quỹ được thành lập mới thì giấy phép thành lập quỹ đồng thời là giấy công nhận điều lệ quỹ.

2. Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có thể được thay đổi hoặc cấp lại theo đề nghị của Hội đồng quản lý quỹ.

3. Chậm nhất sau 40 (bốn mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này có trách nhiệm cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 16. Thẩm quyền giải quyết của thủ tục về quỹ

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với:

a) Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh;

b) Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền:

a) Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh;

b) Quỹ có tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản để thành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã;

c) Căn cứ điều kiện cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ; cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên; đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ; công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động; công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; cho phép thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập; thu hồi giấy phép thành lập; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã; trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

3. Khi tiếp nhận hồ sơ về quỹ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm lập phiếu tiếp nhận hồ sơ để làm căn cứ xác định thời hạn giải quyết. Nội dung phiếu tiếp nhận hồ sơ gồm: Ngày, tháng, năm và phương thức tiếp nhận; thông tin về hồ sơ; thông tin bên gửi, bên nhận.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 17. Thu hồi giấy phép thành lập và con dấu của quỹ

1. Quỹ bị thu hồi giấy phép thành lập trong các trường hợp:

a) Quyết định chia, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ có hiệu lực;

b) Sau khi được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ nhưng quỹ không thực hiện đúng quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định này thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu lực. Trường hợp vì lý do khách quan mà quỹ chưa thực hiện được quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định này thì trong thời hạn 10 (mười) ngày trước khi hết thời hạn theo quy định, Ban sáng lập quỹ phải có văn bản gửi cơ quan nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ đề nghị gia hạn. Thời gian gia hạn chỉ thực hiện một lần và tối đa không quá 20 (hai mươi) ngày, nếu quá thời gian gia hạn mà quỹ vẫn không thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 12 Nghị định này thì giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hết hiệu lực.

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày các quyết định nêu tại Điểm a Khoản 1 Điều này có hiệu lực hoặc hết thời gian theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này ra quyết định thu hồi giấy phép thành lập của quỹ.

3. Việc thu hồi con dấu được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng con dấu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 18. Thủ tục thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

1. Việc thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ được thực hiện trong trường hợp quỹ sửa đổi, bổ sung điều lệ. Khi thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, Hội đồng quản lý quỹ gửi 01 (một) bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này, hồ sơ gồm:

a) Đơn xin thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

b) Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ nêu rõ lý do về việc xin thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

c) Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung.

2. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ về việc xin thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này xem xét, quyết định cho phép thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Khi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ bị mất, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, quỹ có đơn đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, trong đó nêu rõ lý do đề nghị cấp lại.

4. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan cho phép thành lập quỹ cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, trong đó ghi rõ số lần cấp lại và số giấy phép thành lập đã được cấp trước đây.

Điều 19. Công bố việc thành lập quỹ

1. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố về việc thành lập quỹ liên tiếp trên 03 (ba) số báo viết hoặc báo điện tử ở Trung ương đối với quỹ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập; báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương đối với quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cho phép thành lập về các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên quỹ;

b) Địa chỉ trụ sở chính của quỹ, điện thoại, email hoặc website (nếu có) của quỹ;

c) Tôn chỉ, mục đích của quỹ;

d) Phạm vi hoạt động của quỹ;

đ) Lĩnh vực hoạt động chính của quỹ;

e) Số tài khoản, tên, địa chỉ ngân hàng nơi quỹ mở tài khoản;

g) Họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của quỹ;

h) Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm và cơ quan cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

i) Số tài sản đóng góp thành lập quỹ của các sáng lập viên.

2. Trong trường hợp thay đổi nội dung giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, quỹ phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 20. Chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ của sáng lập viên

Thành viên ban sáng lập quỹ phải chuyển quyền sở hữu tài sản đóng góp thành lập quỹ như sau:

1. Đối với tiền đồng Việt Nam, các sáng lập viên chuyển trực tiếp vào tài khoản của quỹ.

2. Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì bên góp tài sản phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho quỹ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản đóng góp thành lập quỹ không phải chịu lệ phí trước bạ.

3. Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp tài sản phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản đóng góp có xác nhận bằng biên bản. Biên bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của quỹ; họ, tên, địa chỉ thường trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cá nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức đóng góp tài sản; loại tài sản và số đơn vị tài sản đóng góp; tổng giá trị tài sản đóng góp; ngày giao nhận; chữ ký của người đóng góp hoặc đại diện theo ủy quyền của người đóng góp tài sản và người đại diện theo pháp luật của quỹ.

Điều 21. Điều kiện để quỹ được hoạt động

Quỹ được hoạt động khi đủ các điều kiện sau:

1. Có giấy phép thành lập và công nhận điều lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này cấp.

2. Đã công bố về việc thành lập quỹ theo quy định tại Điều 19 Nghị định này.

3. Có văn bản xác nhận của ngân hàng nơi quỹ đăng ký mở tài khoản về số tiền mà sáng lập viên đóng góp để thành lập quỹ đã có đủ trong tài khoản của quỹ. Đối với tài sản khác, đã thực hiện việc chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 Nghị định này.

4. Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ.

Điều 22. Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

1. Sau khi đã hoàn tất các thủ tục quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 21 Nghị định này, Hội đồng quản lý quỹ lập 01 (một) bộ hồ sơ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ theo quy định tại Điều 16 Nghị định này đề nghị công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành lập Hội đồng quản lý quỹ.

2. Nội dung hồ sơ gồm:

a) Tài liệu chứng minh các quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 21 Nghị định này;

b) Danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên Hội đồng quản lý quỹ. Trường hợp thành viên Hội đồng quản lý quỹ là người nước ngoài phải cung cấp lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước người đó mang quốc tịch;

c) Văn bản liên quan đến việc bầu thành viên và các chức danh Hội đồng quản lý quỹ.

3. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này ra quyết định công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ, trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

4. Trong quá trình hoạt động nếu có sự thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ; quỹ gửi văn bản nêu rõ lý do thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ (kèm theo danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của thành viên Hội đồng quản lý quỹ được bổ sung) đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này ra quyết định công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ do thay đổi, bổ sung; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Chương 3.

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Điều 23. Hội đồng quản lý quỹ

1. Hội đồng quản lý quỹ là cơ quan quản lý của quỹ, nhân danh quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của quỹ. Hội đồng quản lý quỹ có tối thiểu 03 (ba) thành viên do sáng lập viên đề cử, trường hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập quỹ, Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ trước bầu ra Hội đồng quản lý quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này công nhận. Nhiệm kỳ Hội đồng quản lý quỹ không quá 05 (năm) năm. Hội đồng quản lý quỹ gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên.

2. Đối với quỹ thành lập trên cơ sở tài sản hiến tặng hoặc di chúc, thành viên là tổ chức hoặc cá nhân đại diện cho tài sản đó chiếm không quá 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên trong Hội đồng quản lý quỹ.

3. Hội đồng quản lý quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của quỹ;

b) Quyết định các giải pháp phát triển quỹ; thông qua hợp đồng vay, mua, bán tài sản có giá trị lớn của quỹ, giá trị này được quy định cụ thể trong điều lệ quỹ;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý quỹ; quyết định thành lập Ban Kiểm soát quỹ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc quỹ hoặc ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc quỹ trong trường hợp Giám đốc quỹ là người do quỹ thuê; quyết định người phụ trách công tác kế toán và người quản lý khác quy định tại điều lệ quỹ;

d) Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý quỹ, Giám đốc, người phụ trách kế toán quỹ và người quản lý khác quy định tại điều lệ quỹ và theo quy định của pháp luật;

đ) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính quỹ;

e) Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý quỹ;

g) Quyết định thành lập pháp nhân trực thuộc quỹ theo quy định của pháp luật; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện quỹ theo quy định tại Điều 29 Nghị định này;

h) Sửa đổi, bổ sung điều lệ quỹ;

i) Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về giấy phép thành lập và điều lệ quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

k) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định này và điều lệ quỹ.

4. Hội đồng quản lý quỹ làm việc theo chế độ tập thể và biểu quyết theo nguyên tắc đa số quá bán.

Điều 24. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ

1. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ là công dân Việt Nam được Hội đồng quản lý quỹ bầu và là người đại diện theo pháp luật của quỹ. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ có thể kiêm Giám đốc quỹ.

2. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản lý quỹ;

b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng quản lý quỹ hoặc để lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý quỹ;

c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng quản lý quỹ hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản lý quỹ;

d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý quỹ;

đ) Thay mặt Hội đồng quản lý quỹ ký các quyết định của Hội đồng quản lý quỹ;

e) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Nghị định này và điều lệ quỹ.

3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ không quá 05 (năm) năm. Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ kiêm Giám đốc quỹ thì phải ghi rõ trong các giấy tờ giao dịch của quỹ.

5. Trường hợp vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ theo nguyên tắc quy định tại điều lệ quỹ.

6. Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ có các Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ; nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch do điều lệ quỹ quy định.

7. Cá nhân, người đại diện tổ chức nước ngoài góp tài sản để thành lập quỹ hoặc có nhiều đóng góp cho quỹ, được các sáng lập viên thành lập quỹ đề cử, có thể được Hội đồng quản lý quỹ bầu làm Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoặc tôn vinh làm Chủ tịch danh dự của quỹ.

Điều 25. Giám đốc quỹ

1. Giám đốc quỹ do Hội đồng quản lý quỹ bổ nhiệm trong số thành viên Hội đồng hoặc thuê người khác làm Giám đốc quỹ.

2. Giám đốc quỹ là người điều hành công việc hằng ngày của quỹ, chịu sự giám sát của Hội đồng quản lý quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý quỹ và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ của Giám đốc quỹ không quá 05 (năm) năm, có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

3. Giám đốc quỹ có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

a) Điều hành và quản lý các hoạt động của quỹ, chấp hành các định mức chi tiêu của quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý, điều lệ quỹ và các quy định của pháp luật;

b) Ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình;

c) Báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động của quỹ với Hội đồng quản lý quỹ và cơ quan có thẩm quyền;

d) Chịu trách nhiệm quản lý tài sản của quỹ theo điều lệ quỹ và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản;

đ) Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ bổ nhiệm Phó Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc;

e) Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của điều lệ quỹ và quyết định của Hội đồng quản lý quỹ.

Điều 26. Phụ trách kế toán của quỹ

1. Người phụ trách kế toán quỹ do Hội đồng quản lý quỹ bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc quỹ và thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

2. Người được giao phụ trách kế toán của quỹ có trách nhiệm giúp Giám đốc quỹ tổ chức, thực hiện công tác kế toán, thống kê của quỹ.

3. Không được bổ nhiệm người có tiền án, tiền sự, bị kỷ luật vì tham ô, xâm phạm tài sản nhà nước và vi phạm các chính sách, chế độ quản lý kinh tế, tài chính mà chưa được xóa án tích làm phụ trách kế toán của quỹ.

4. Trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể quỹ hoặc trường hợp phụ trách kế toán của quỹ chuyển công việc khác thì người phụ trách kế toán phải hoàn thành việc quyết toán trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể quỹ hoặc nhận việc khác và vẫn phải chịu trách nhiệm về các số liệu, báo cáo kế toán trong giai đoạn mình phụ trách cho đến khi bàn giao xong công việc cho người khác.

Điều 27. Ban Kiểm soát quỹ

1. Ban Kiểm soát quỹ do Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ quyết định thành lập theo nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ. Đối với quỹ hoạt động trong phạm vi toàn quốc hoặc liên tỉnh, quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh hoặc quỹ có công dân, tổ chức nước ngoài góp tài sản với công dân, tổ chức Việt Nam để thành lập phải có ít nhất 03 (ba) thành viên, gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủy viên. Đối với quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện, cấp xã thì Hội đồng quản lý quỹ thực hiện chức năng kiểm soát quỹ.

2. Ban kiểm soát quỹ hoạt động độc lập và có nhiệm vụ sau:

a) Kiểm tra, giám sát hoạt động của quỹ theo điều lệ và các quy định của pháp luật;

b) Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý quỹ về kết quả kiểm tra, giám sát và tình hình tài chính của quỹ.

Điều 28. Tổ chức và thực hiện công tác kế toán, kiểm toán, thống kê

1. Quỹ phải tổ chức công tác kế toán, thành lập theo đúng quy định của Luật kế toán, Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thực hiện, cụ thể:

a) Chấp hành các quy định về chứng từ kế toán; hạch toán kế toán và các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có liên quan đến quỹ;

b) Mở sổ kế toán ghi chép và lưu trữ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính có liên quan đến quỹ (phản ánh, theo dõi chi tiết số thu, chi tiền, hiện vật do các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ và tổ chức, cá nhân được nhận tiền, hiện vật ủng hộ, tài trợ);

c) Lập và gửi đầy đủ, đúng hạn các báo cáo tài chính và quyết toán năm cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ và cơ quan tài chính cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan tài chính của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ.

2. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về việc thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ của cơ quan tài chính cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan tài chính của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ và cơ quan kiểm toán có thẩm quyền. Cung cấp các thông tin cần thiết cho các cơ quan quản lý chức năng của Nhà nước khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Điều 29. Thành lập và hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của quỹ

1. Quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh được thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với đặt trụ sở chính của quỹ và gửi 01 (một) bộ hồ sơ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi quỹ đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.

2. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của quỹ; hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ quỹ. Quỹ chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của quỹ chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi quỹ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

4. Hồ sơ thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ, gồm:

a) Văn bản thông báo thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ, trong đó ghi rõ: Tên quỹ và địa chỉ trụ sở chính của quỹ; tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực hoạt động chính, phạm vi hoạt động của quỹ; tên, địa chỉ trụ sở, nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện; họ, tên, nơi thường trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện. Người đại diện theo pháp luật của quỹ ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu của quỹ;

b) Bản sao quyết định của Hội đồng quản lý quỹ về việc thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có chứng thực;

c) Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện có chứng thực;

d) Bản sao giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có chứng thực, bản sao điều lệ của quỹ đã được công nhận có chứng thực (hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ không gửi các tài liệu này).

Điều 30. Quyền hạn và nghĩa vụ của quỹ

1. Tổ chức, hoạt động theo điều lệ đã được công nhận và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Quỹ hoạt động thuộc lĩnh vực nào phải chịu sự quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đó.

3. Vận động quyên góp, tài trợ cho quỹ; tiếp nhận tài sản do các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước tài trợ, hiến tặng hoặc bằng các hình thức khác theo đúng tôn chỉ, mục đích của quỹ và quy định của pháp luật.

4. Thực hiện tài trợ đúng theo sự ủy quyền của cá nhân, tổ chức đã ủy quyền và tôn chỉ, mục đích của quỹ.

5. Được thành lập pháp nhân trực thuộc theo quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản quỹ.

6. Quỹ được thành lập từ các nguồn tài sản hiến tặng hoặc theo hợp đồng ủy quyền, di chúc mà không tổ chức quyên góp và nhận tài trợ thì hàng năm phải dành tối thiểu 5% (năm phần trăm) tổng số tài sản để tài trợ cho các chương trình, dự án phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ.

7. Lưu trữ và có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của quỹ, nghị quyết, biên bản về các hoạt động của quỹ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8. Sử dụng tài sản, tài chính tiết kiệm và hiệu quả theo đúng tôn chỉ, mục đích của quỹ; nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê theo quy định của pháp luật.

9. Được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân tài trợ và cộng đồng theo quy định của pháp luật. Giải quyết, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ quỹ và báo cáo kết quả giải quyết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

10. Hàng năm, quỹ phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và tài chính với cơ quan cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan tài chính của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ và thực hiện công khai các khoản đóng góp của quỹ trước ngày 31 tháng 3 năm sau.

11. Quỹ được quan hệ với cá nhân, tổ chức để vận động quyên góp, vận động tài trợ cho quỹ hoặc cho các đề án, dự án cụ thể của quỹ theo quy định của pháp luật.

12. Quan hệ với các địa phương, tổ chức, cá nhân cần sự trợ giúp để xây dựng các đề án tài trợ theo tôn chỉ, mục đích hoạt động của quỹ.

13. Khi thay đổi trụ sở chính hoặc Giám đốc quỹ, quỹ phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền thành lập quỹ và cơ quan tài chính cùng cấp.

14. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương 4.

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA QUỸ

Điều 31. Tài sản, tài chính của quỹ

1. Nguồn tài sản, tài chính của quỹ bao gồm:

a) Tiền đồng Việt Nam và tài sản được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (bao gồm: Hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các quyền tài sản và các loại tài sản khác) của các cá nhân, tổ chức dưới hình thức hợp đồng ủy quyền, hiến tặng, di chúc của người để lại tài sản hoặc các hình thức khác góp vào quỹ. Cá nhân, tổ chức đã góp tài sản vào quỹ không còn quyền sở hữu và trách nhiệm dân sự với tài sản đó. Đối với tài sản là trụ sở, trang thiết bị, công nghệ, quyền tài sản phải được định giá bởi tổ chức thẩm định giá được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Các khoản sinh lời từ tài sản, tài chính của quỹ;

c) Tài sản, tài chính hợp pháp khác.

2. Tài sản, tài chính của quỹ được sử dụng để đảm bảo hoạt động ban đầu của quỹ, chi cho các nhiệm vụ phù hợp với điều lệ của quỹ và quy định của pháp luật.

3. Đối với tài sản là tiền đồng Việt Nam có số lượng từ 50 (năm mươi) triệu trở lên; ngoại tệ, vàng có giá trị quy đổi tương đương 50 (năm mươi) triệu đồng Việt Nam trở lên đóng góp cho quỹ phải được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của quỹ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 32. Nguồn thu của quỹ

1. Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp (nếu có), bao gồm:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước giao;

b) Thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng.

4. Thu từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu Chính phủ.

5. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 33. Sử dụng quỹ

1. Chi tài trợ, bao gồm: Tài trợ cho các chương trình, các đề án nhằm mục đích nhân đạo, từ thiện, khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học và các mục đích xã hội khác vì sự phát triển cộng đồng theo điều lệ quỹ. Tài trợ theo sự ủy nhiệm của cá nhân, tổ chức và thực hiện các dự án tài trợ có địa chỉ theo quy định của pháp luật. Tài trợ cho tổ chức, cá nhân phù hợp với mục đích của quỹ.

2. Đối với việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

3. Việc tiếp nhận, sử dụng viện trợ từ tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện theo Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các văn bản liên quan.

4. Chỉ thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng hoặc các nhiệm vụ khác do cơ quan nhà nước giao.

5. Chi cho hoạt động quản lý quỹ.

6. Mua trái phiếu Chính phủ, gửi tiết kiệm đối với tiền nhàn rỗi của quỹ (không bao gồm kinh phí ngân sách nhà nước cấp, nếu có).

Điều 34. Chi hoạt động quản lý quỹ

1. Nội dung chi hoạt động quản lý quỹ bao gồm:

a) Chi tiền lương và các khoản phụ cấp cho bộ máy quản lý quỹ;

b) Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các khoản đóng góp theo quy định;

c) Chi thuê trụ sở làm việc (nếu có);

d) Chi mua sắm, sửa chữa vật tư văn phòng, tài sản phục vụ hoạt động của quỹ;

đ) Chi thanh toán dịch vụ công cộng phục vụ hoạt động của quỹ;

e) Chi các khoản công tác phí phát sinh đi làm các nhiệm vụ vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ;

g) Chi cho các hoạt động liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ chung trong quá trình vận động, tiếp nhận, vận chuyển, phân phối tiền, hàng cứu trợ (tiền thuê kho, bến bãi; chi phí đóng thùng, vận chuyển hàng hóa; chi phí chuyển tiền; chi phí liên quan đến phân bổ tiền, hàng cứu trợ);

h) Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động của quỹ.

2. Định mức chi hoạt động quản lý quỹ:

a) Hội đồng quản lý quỹ quy định cụ thể tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý quỹ, tối đa không quá 5% (năm phần trăm) tổng thu hàng năm của quỹ (không bao gồm các khoản: Tài trợ bằng hiện vật, tài trợ của Nhà nước để thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng);

b) Trường hợp nhu cầu chi thực tế cho hoạt động quản lý quỹ vượt quá 5% (năm phần trăm) tổng thu hàng năm của quỹ, Hội đồng quản lý quỹ quy định mức chi sau khi có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về tài chính cùng cấp với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ hoặc cơ quan tài chính của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập quỹ;

c) Trường hợp chi phí quản lý của quỹ đến cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng theo quy định.

Điều 35. Quản lý tài sản, tài chính quỹ

1. Hội đồng quản lý quỹ ban hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của quỹ; phê duyệt tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý quỹ, chuẩn y kế hoạch tài chính và xét duyệt quyết toán tài chính hàng năm của quỹ.

2. Ban Kiểm soát quỹ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của quỹ và báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý về tình hình tài sản, tài chính của quỹ.

3. Giám đốc quỹ chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, nguồn thu, các định mức chi tiêu của quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý trên cơ sở nhiệm vụ hoạt động đã được Hội đồng quản lý quỹ thông qua; không được sử dụng tài sản, tài chính quỹ vào các hoạt động khác ngoài tôn chỉ, mục đích của quỹ.

4. Hội đồng quản lý quỹ và Giám đốc quỹ có trách nhiệm công khai tình hình tài sản, tài chính quỹ hàng quý, năm theo các nội dung sau:

a) Danh sách, số tiền, hiện vật đóng góp, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho quỹ;

b) Danh sách, số tiền, hiện vật tổ chức, cá nhân được nhận từ quỹ;

c) Báo cáo tình hình tài sản, tài chính và quyết toán quý, năm của quỹ theo từng nội dung thu, chi theo Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

5. Đối với các khoản chi theo từng đợt vận động, việc báo cáo được thực hiện theo quy định hiện hành về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

6. Quỹ phải thực hiện công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán quỹ và kết luận của kiểm toán (nếu có) hàng năm theo quy định hiện hành.

Chương 5.

HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ĐỔI TÊN; TẠM ĐÌNH CHỈ VÀ GIẢI THỂ QUỸ

Điều 36. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên quỹ

1. Việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ thực hiện theo quy định tại các Điều 94, 95, 96 và 97 của Bộ luật dân sự, Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ:

a) Quỹ thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách gửi 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 3 Điều này đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này;

b) Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này xem xét, quyết định cho phép hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;

c) Các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia chấm dứt tồn tại và hoạt động sau khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này cho phép hợp nhất, sáp nhập và chia quỹ. Quyền và nghĩa vụ của các quỹ hợp nhất, quỹ được sáp nhập, quỹ bị chia được chuyển giao cho các quỹ mới và quỹ sáp nhập. Đối với trường hợp tách quỹ, thì quỹ bị tách và quỹ được tách (quỹ thành lập mới) thực hiện quyền, nghĩa vụ phù hợp với mục đích hoạt động của quỹ và phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ của quỹ trước khi tách.

3. Hồ sơ hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, gồm:

a) Đơn đề nghị hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ, trong đó nêu rõ lý do và tên gọi mới của quỹ;

b) Dự thảo điều lệ quỹ;

c) Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);

d) Dự kiến nhân sự Hội đồng quản lý quỹ;

đ) Phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ.

4. Đổi tên quỹ

a) Việc đổi tên quỹ phải có nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ, ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);

b) Quỹ gửi 01 (một) bộ hồ sơ xin đổi tên quỹ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này, hồ sơ gồm: Đơn đề nghị đổi tên quỹ; nghị quyết của Hội đồng quản lý về việc đổi tên quỹ; dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung; ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên (nếu có);

c) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này xem xét và quyết định cấp lại giấy phép về việc đổi tên quỹ và công nhận điều lệ quỹ; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Điều 37. Tạm đình chỉ hoạt động quỹ

1. Quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động từ 03 (ba) đến 06 (sáu) tháng khi vi phạm một trong những quy định sau:

a) Hoạt động sai mục đích, không đúng điều lệ của quỹ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

b) Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tài sản, tài chính;

c) Sử dụng sai các khoản tài trợ có mục đích của các tổ chức, cá nhân tài trợ cho quỹ;

d) Tổ chức vận động tài trợ không đúng với mục đích được quy định trong điều lệ;

đ) Không hoạt động liên tục trong thời hạn 06 (sáu) tháng;

e) Không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và báo cáo tài chính hàng năm và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này có văn bản đôn đốc nhưng quá thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đôn đốc quỹ vẫn không khắc phục;

g) Không báo cáo việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc quỹ.

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận sai phạm tại quỹ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của quỹ. Ngoài việc bị tạm đình chì hoạt động, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, quỹ có thể bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại và những người có trách nhiệm quản lý quỹ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn tạm đình chỉ nếu quỹ khắc phục được sai phạm, quỹ lập 01 (một) hồ sơ đề nghị được hoạt động trở lại gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này xem xét, quyết định; hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị được hoạt động trở lại của quỹ;

b) Báo cáo của Hội đồng quản lý và các tài liệu chứng minh quỹ đã khắc phục sai phạm.

4. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 3 Điều này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này cho phép quỹ hoạt động trở lại, trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

5. Hết thời hạn tạm đình chỉ mà quỹ không khắc phục được vi phạm, thời hạn tạm đình chỉ hoạt động kéo dài thêm 01 (một) tháng, quá thời hạn kéo dài thêm mà quỹ vẫn không khắc phục được sai phạm, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này quyết định giải thể quỹ.

6. Cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quỹ quyết định xử phạt hành chính; chuyển hồ sơ và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Điều 38. Giải thể quỹ

1. Quỹ có thể tự giải thể hoặc bị giải thể.

2. Quỹ tự giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Chấm dứt hoạt động theo quy định của điều lệ quỹ;

b) Mục tiêu hoạt động của quỹ đã hoàn thành;

c) Không còn khả năng về tài sản, tài chính để hoạt động.

3. Trình tự, thủ tục và hồ sơ tự giải thể quỹ: Hội đồng quản lý quỹ ra nghị quyết về việc quỹ tự giải thể và gửi 01 (một) bộ hồ sơ xin giải thể đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này, hồ sơ gồm:

a) Đơn đề nghị giải thể;

b) Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về tự giải thể, trong đó nêu rõ lý do giải thể quỹ;

c) Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ, Trưởng Ban Kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán;

d) Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ;

đ) Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật và thông báo liên tiếp trên 03 (ba) số báo viết hoặc báo điện tử ở Trung ương đối với quỹ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập, báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương đối với quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cho phép thành lập;

e) Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài sản, tài chính của quỹ.

4. Quỹ bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

a) Không báo cáo về tổ chức, hoạt động và tài chính trong 02 (hai) năm liên tục;

b) Giả mạo về thông tin kế toán, số tài khoản đăng ký; không đạt mức giải ngân quy định tại Nghị định này;

c) Không tự giải thể theo những quy định tại Khoản 2 Điều này;

d) Vi phạm một trong các quy định tại Điều 7 Nghị định này;

đ) Quá thời hạn tạm đình chỉ quỹ không khắc phục được vi phạm theo quy định tại Khoản 5 Điều 37 Nghị định này.

5. Trách nhiệm của cơ quan cho phép thành lập quỹ trong trường hợp quỹ tự giải thể hoặc bị giải thể:

a) Trường hợp quỹ tự giải thể: Sau 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính của quỹ khi quỹ tự giải thể mà không có đơn khiếu nại, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này xem xét, ra quyết định giải thể và thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

b) Trường hợp quỹ bị giải thể: Quỹ vi phạm một trong các quy định tại Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày có kết luận quỹ sai phạm; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này ra thông báo về việc giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý tài sản, tài chính của quỹ liên tiếp trên 03 (ba) số báo viết hoặc báo điện tử ở Trung ương đối với quỹ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho phép thành lập, báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương đối với quỹ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cho phép thành lập. Sau 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn thanh toán nợ và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo mà không có đơn, thư khiếu nại; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 16 Nghị định này ra quyết định giải thể và thu hồi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ;

c) Trường hợp quỹ bị giải thể mà không đồng ý với quyết định giải thể, thì quỹ có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật. Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, quỹ không được hoạt động.

6. Quỹ chấm dứt hoạt động kể từ ngày quyết định giải thể quỹ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực.

Điều 39. Xử lý tài sản khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, tạm đình chỉ và giải thể quỹ

1. Trường hợp quỹ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thì toàn bộ tiền và tài sản của quỹ phải được tiến hành kiểm kê đầy đủ, kịp thời trước khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách; tuyệt đối không được phân chia tài sản của quỹ.

Tiền và tài sản của quỹ mới được sáp nhập, hợp nhất phải bằng với tổng số tiền và tài sản của quỹ trước khi sáp nhập, hợp nhất.

Tổng số tiền và tài sản của các quỹ mới được chia, tách phải bằng với số tiền và tài sản của quỹ trước khi chia, tách.

2. Trường hợp quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động thì toàn bộ tiền và tài sản của quỹ phải được kiểm kê và giữ nguyên hiện trạng tài sản. Trong thời gian bị tạm đình chỉ hoạt động, quỹ chỉ được chi các khoản có tính chất thường xuyên cho bộ máy đến khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

3. Trường hợp quỹ bị giải thể, không được phân chia tài sản của quỹ. Việc bán, thanh lý tài sản của quỹ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước (gọi chung là Nghị định số 137/2006/NĐ-CP) và Thông tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP.

4. Toàn bộ số tiền hiện có của quỹ và tiền thu được do bán, thanh lý tài sản của quỹ được sử dụng vào việc thanh toán các khoản nợ, theo thứ tự ưu tiên sau đây:

a) Tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác của người lao động hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế và các khoản phải trả khác.

5. Sau khi thanh toán các khoản nợ và chi phí giải thể, số tiền và tài sản còn lại của quỹ do cơ quan thuộc cấp nào cho phép thành lập thì được nộp vào ngân sách cấp đó.

Điều 40. Trách nhiệm của Hội đồng quản lý quỹ trong việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể; đổi tên quỹ

1. Hội đồng quản lý quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể; đổi tên quỹ.

2. Việc xử lý tài sản, tài chính trong việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể quỹ được thực hiện theo điều lệ quỹ và quy định của pháp luật.

Điều 41. Khiếu nại, tố cáo

Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương 6.

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI QUỸ

Điều 42. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ

1. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quỹ theo thẩm quyền.

2. Hướng dẫn Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thi hành pháp luật về quỹ.

3. Thực hiện thẩm quyền và lấy ý kiến bằng văn bản các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý lĩnh vực hoạt động chính của quỹ khi giải quyết các thủ tục về quỹ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định này.

4. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của quỹ.

5. Khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với quỹ theo quy định của pháp luật.

6. Thanh tra, kiểm tra, giám sát về tổ chức, hoạt động của quỹ.

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm.

8. Tổng hợp tình hình tổ chức, hoạt động của quỹ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Ban hành và hướng dẫn các loại mẫu quyết định, mẫu điều lệ, các biểu mẫu và hồ sơ về quỹ.

Điều 43. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

1. Hướng dẫn việc lập báo cáo tài chính và các biểu mẫu liên quan đến công tác quản lý tài sản, tài chính của quỹ.

2. Chủ trì và phối hợp với Bộ Nội vụ trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính quỹ; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vi phạm về tài chính đối với các quỹ do Bộ Nội vụ cho phép thành lập.

Điều 44. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với quỹ hoạt động thuộc lĩnh vực do Bộ, ngành quản lý

1. Tham gia bằng văn bản với Bộ Nội vụ về các nội dung xin ý kiến theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định này trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến đối với quỹ liên quan đến lĩnh vực Bộ, ngành quản lý.

2. Hướng dẫn, tạo điều kiện cho quỹ tham gia các hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đối với quỹ, xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

4. Khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với quỹ liên quan đến lĩnh vực Bộ, ngành quản lý.

5. Thông báo bằng văn bản với Bộ Nội vụ khi có quyết định giao cho quỹ tham gia các hoạt động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý của Bộ và việc hỗ trợ kinh phí đối với quỹ do Bộ Nội vụ cho phép thành lập.

Điều 45. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ

1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với quỹ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép thành lập:

a) Thực hiện thẩm quyền quản lý nhà nước về tổ chức, hoạt động của quỹ quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định này;

b) Quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và điều lệ đối với quỹ hoạt động ở địa phương;

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về quỹ; khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với quỹ hoạt động ở địa phương;

d) Xem xét hỗ trợ đối với các quỹ có phạm vi hoạt động tại địa phương;

đ) Xem xét và cho phép quỹ có phạm vi hoạt động tại địa phương nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

e) Chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý quỹ;

g) Hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ ở địa phương.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các quỹ do Bộ Nội vụ cho phép thành lập hoạt động tại địa phương: Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, kiến nghị xử lý vi phạm, tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ hàng năm về hoạt động của quỹ theo quy định của pháp luật.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với quỹ hoạt động ở địa phương;

b) Thẩm định, lấy ý kiến bằng văn bản của sở quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà quỹ hoạt động; trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết các thủ tục về quỹ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định này;

c) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của quỹ; giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quỹ hoạt động trong phạm vi tỉnh theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các ngành hữu quan hướng dẫn về chính sách, pháp luật đối với quỹ;

d) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, giám sát hoạt động của quỹ theo quy định của pháp luật và điều lệ quỹ;

đ) Hướng dẫn Phòng Nội vụ cấp huyện về chuyên môn, nghiệp vụ quản lý quỹ;

e) Tổng hợp tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý quỹ ở địa phương (kể cả chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh có trụ sở tại địa phương), định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

a) Thực hiện quyết định ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý nhà nước đối với quỹ;

b) Quản lý nhà nước đối với quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện, cấp xã theo quy định của pháp luật;

c) Hàng năm tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ, Sở Tài chính về tình hình tổ chức, hoạt động của các quỹ trên địa bàn.

5. Phòng Nội vụ có trách nhiệm tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước đối với quỹ trong trường hợp có sự ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chịu sự hướng dẫn chuyên môn của Sở Nội vụ; hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của các quỹ trên địa bàn với Ủy ban nhân dân cấp huyện và tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

Chương 7.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 46. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012.

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Điều 47. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định chi tiết các nội dung đã được giao tại Nghị định này; hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thi hành Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No. 30/2012/ND-CP

Hanoi,  April 12, 2012

 

DECREE

ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF SOCIAL FUNDS AND CHARITY FUNDS

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 14, 2005 Civil Code;

At the proposal of the Minister of Home Affairs;

The Government promulgates the Decree on organization and operation of social funds and charity funds.

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Decree provides the organization and operation of social funds and charity funds (below collectively referred to as funds) established in Vietnam.

2. This Decree applies to:

a/ Vietnamese citizens and organizations involved in the establishment of funds;

b/ Foreign citizens and organizations contributing assets with Vietnamese citizens and organizations to establish funds.

3. This Decree does not apply to funds for which separate regulations have been promulgated.

Article 2. Organization and operation purposes of funds

Funds are organized and operate on a not-for-profit basis for the purpose of supporting and promoting the development of culture, education, healthcare, physical training, sports, science, and charitable and humanitarian activities as well as community development.

Article 3. Interpretation of terms

In this Decree, the terms below are construed as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Social fund means a fund which is organized and operates on a not-for- profit basis for the principal purpose of supporting and promoting the development of culture, education, healthcare, physical training, sports and science as well as for community development purposes.

3. Charity fund means a fund which is organized and operates on a not-for- profit basis for the principal purpose of supporting the remedy of difficulties caused by natural disasters, fires or serious incidents and supporting fatal patients and other disadvantaged persons in need of social assistance.

4. Not-for-profit means the non-pursuit of profits for sharing; any profits earned in the operation process are used for operations of the fund according to its recognized charter.

5. Asset contribution means the transfer of the lawful ownership of an asset from an individual or organization to a fund in the form of contract, donation or testament of the asset bequeather or in other forms under law. Such asset will become the fund’s assets and be used for the purposes specified in Article 2 of this Decree.

6. Assets include objects, money, valuable papers and property rights.

7. Vietnamese organization means a state non-business unit, socio-political organization, socio-political-professional organization, social organization, socio-professional organization, Vietnamese enterprise or another organization qualified as a legal person under the Civil Code.

Article 4. Principles of operation and financial management of funds

1. Being established and operating for not-for-profit purposes.

2. Voluntariness, self-financing and taking responsibility before law with their assets.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Making public all their revenues, expenditures, finances and assets.

5. Not dividing their assets during their operation.

Article 5. State policies toward funds

1. The State creates favorable conditions for funds to operate under law.

2. The State provides funding for their operations associated with tasks assigned by the State.

3. Organizations’ and individuals’ asset contribution to funds is entitled to preferential policies under law.

Article 6. Funds’ legal person status, seals, accounts, names, logos and head offices

1. A fund has the legal person status and its own seal and account.

2. A fund may select its name and logo which must satisfy the following conditions:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ Not contravening historical and cultural traditions as well as ethics and national fine customs;

c/ The fund’s name must be in or transcribed into Vietnamese.

3. A fund’s transaction office must be located at a specific address in the Vietnamese territory.

Article 7. Prohibited acts

1. Abusing the establishment of a fund to:

a/ Commit self-seeking activities or infringe upon rights and legitimate interests of individuals, organizations or communities; harm national interests, security, defense and national unity;

b/ Contravene social morality, fine customs, practices, traditions and national identity;

c/ Launder money, finance terrorism and commit other illegal acts.

2. Falsifying, erasing, transferring, leasing, lending, mortgaging or pledging fund establishment licenses in any forms.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CONDITIONS AND PROCEDURES FOR ESTABLISHMENT OF FUNDS

Article 8. Conditions for establishment of funds

A fund may be established when fully meeting the following conditions:

1. Its operation purposes conform with Article 2 of this Decree.

2. It has founding members under Article 9 of this Decree.

3. The fund founding board has sufficient assets to contribute for the fund establishment under Article 12 of this Decree.

4. It has a fund establishment dossier under Article 13 of this Decree.

Article 9. Founding members of funds

1. Founding members of a fund must be Vietnamese citizens or organizations that contribute assets to establish the fund; participate in drafting the fund’s charter and papers in the dossier of application for a fund establishment license.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Conditions on founding members:

a/ For a Vietnamese citizen: Having full civil act capacity and no previous criminal convictions;

b/ For a Vietnamese organization: Its involvement in the fund establishment and the appointment of a representative to act as a fund founding member are specified in its charter, the document defining its functions and tasks or a resolution of its leadership;

c/ Having contributed assets to establish the fund under Article 12 of this Decree.

Article 10. Foreign citizens and organizations contributing assets with Vietnamese citizens and organizations to establish funds

1. Foreign citizens and organizations may contribute their assets with Vietnamese citizens and organizations to establish a fund in Vietnam.

2. Conditions on foreign citizens and organizations:

a/ To take responsibility for the lawfulness of contributed assets;

b/ To commit to strictly complying with Vietnam’s law and the fund’s operation purposes;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 11. Establishment of funds under testaments or at the request of asset donors under authorization contracts

1. A Vietnamese citizen or organization that receives an inheritance under a testament accompanied with an obligation to fulfill the asset bequeather’s will to establish a fund or that is requested by the asset donor to establish a fund under an authorization contract shall comply with Clause 3, Article 9 of this Decree and make a dossier of application for a fund establishment license under Article 13 of this Decree and send it to a competent state agency specified in Article 16 of this Decree.

2. For a fund established under a testament, a lawfully certified copy of such testament is required.

3. For a fund established under the authorization of an organization or individual, a lawfully notarized authorization contract is required.

Article 12. Assets contributed for establishment of funds

1. Assets contributed to establish a fund include:

a/ Amounts of money in Vietnam dong;

b/ Assets converted into Vietnam dong (objects, foreign currencies, valuable papers, property rights and other kinds of asset) of Vietnamese citizens and organizations being the fund’s founding members and those contributed by foreign citizens and organizations with Vietnamese citizens and organizations to establish the fund. Assets which are head offices, devices, equipment or technologies must be valuated by a lawfully established price appraisal organization within the last 6 (six) months before the time of submitting the application dossier.

2. For a fund established by Vietnamese citizens or organizations, the fund founding board shall assure an amount of contributed assets converted into Vietnam dong (of which at least 50% will be transferred to the fund’s account) as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ 1,000,000,000 (one billion), for funds operating within a province;

c/ 100,000,000 (one hundred million), for funds operating within a district;

d/ 20,000,000 (twenty million), for funds operating within a commune.

3. For a fund established with assets contributed by foreign citizens or organizations with Vietnamese citizens or organizations, the fund founding board shall assure an amount of contributed assets converted into Vietnam dong (of which at least 50% will be transferred to the fund’s account) as follows:

a/ 7,000,000,000 (seven billion), for funds operating nationwide or in more than one province;

b/ 3,000,000,000 (three billion), for funds operating within a province;

c/ 1,000,000,000 (one billion), for funds operating within a district;

d/ 500,000,000 (five hundred million), for funds operating within a commune.

4. The ownership of assets contributed to establish a fund must be transferred to that fund within 45 (forty-five) working days after the fund is granted an establishment license and charter recognition paper.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fund establishment dossier shall be made in 1 (one) set and sent to a competent state agency specified in Article 16 of this Decree.

2. A fund establishment dossier comprises:

a/ An application for the fund establishment;

b/ Draft charter of the fund;

c/ Documents proving assets contributed to establish the fund under Article 12 of this Decree;

d/ CVs and judicial records of members of the fund founding board and the documents specified in Article 9, 10 or 11 of this Decree.

Article 14. Principal contents of the charter of a fund

1. The fund’s name, address, telephone number, fax number, email and website (if any).

2. The fund’s operation guidelines, objectives, field and scope.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The fund’s functions, tasks and powers.

5. The fund’s organization and operation principles and the organizational structure, tasks and powers of its Management Council, Control Board, chairman, director and other leading posts.

6. Principles of fundraising and receipt and use of donations.

7. Management and use of the fund’s assets and finances.

8. Responsibility to report on the fund’s organization, operation and financial issues to competent agencies.

9. Commendation and reward, discipline and settlement of internal complaints and handling of violations in the fund’s operations.

10. Consolidation, merger, division, split-up and dissolution of the fund.

11. Procedures for revising the fund’s charter.

12. Other contents in compliance with law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. For a newly established fund, the fund establishment license is also the charter recognition paper.

2. Fund establishment licenses and charter recognition papers may be modified or re-granted at the request of their Management Councils.

3. Within 40 (forty) working days after receiving a complete and valid dossier, a competent state agency specified in Article 16 of this Decree shall grant a fund establishment license and charter recognition paper. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

Article 16. Competence to settle fund-related procedures

1. The Minister of Home Affairs is competent to grant establishment licenses and charter recognition papers; permit the consolidation, merger, division, split-up or renaming of funds; terminate or suspend the operation of funds; permit the resumption of operation of funds; recognize funds’ eligibility for operation; recognize members of Fund Management Councils; permit modification of or re-grant establishment licenses; revoke establishment licenses; and settle complaints and denunciations with regard to:

a/ Funds operating nationwide or in more than one province;

b/ Funds with assets contributed by foreign organizations or individuals and operating within a province.

2. Chairpersons of provincial-level People’s Committees are competent to:

a/ Grant establishment licenses and charter recognition papers; permit the consolidation, merger, division, split-up or renaming of funds; terminate or suspend the operation of funds; permit the resumption of operation of funds; recognize funds’ eligibility for operation; recognize members of Fund Management Councils; permit modification of or re-grant establishment licenses; revoke establishment licenses; and settle complaints and denunciations with regard to funds operating within a province;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ Based on specific conditions, provincial-level People’s Committee chairpersons may authorize district-level People’s Committee chairpersons to grant establishment licenses and charter recognition papers; permit the consolidation, merger, division, split-up or renaming of funds; terminate or suspend the operation of funds; permit the resumption of operation of funds; recognize funds’ eligibility for operation; recognize members of Fund Management Councils; permit modification of or re-grant establishment licenses; revoke establishment licenses; and settle complaints and denunciations with regard to funds operating within a district or commune, except the case specified at Point b, Clause 2 of this Article.

3. When receiving a fund-related dossier, the competent state agency shall make a dossier receipt as a basis to determine the time limit for settlement. This receipt contains such details as date and method of dossier receipt; information on the dossier; and information sender and recipient.

In case a dossier is incomplete or invalid, within 5 (five) working days after receiving it, the competent state agency shall issue a written reply clearly stating the reason.

Article 17. Revocation of funds’ establishment licenses and seals

1. A fund shall have its establishment license revoked in the following cases:

a/ The decision on its division, consolidation, merger or dissolution comes into force;

b/ It fails to comply with Clause 4, Article 12 of this Decree after obtaining an establishment license and charter recognition paper and, as a result, its establishment license and charter recognition paper are invalidated. If the fund has not yet complied with Clause 4, Article 12 of this Decree for objective reasons, at least 10 (ten) working days before the prescribed deadline, the fund founding board shall send an extension request to the state agency which has granted its establishment license and charter recognition paper. Only one extension shall be allowed for at most 20 (twenty) days. Upon the expiration of the extension period, if the fund still fails to comply with Clause 4, Article 12 of this Decree, its establishment decision and charter recognition paper shall cease to be effective.

2. Within 15 (fifteen) working days after the effective date of the decision referred to at Point a, Clause 1 of this Article or past the time limit specified at Point b, Clause 1 of this Article, the competent state agency specified in Article 16 of this Article shall issue a decision to revoke the fund’s establishment license.

3. The revocation of a fund’s seal complies with the law on management and use of seals and other relevant laws.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The establishment license and charter recognition paper of a fund shall be modified when the fund revises its charter. When wishing to modify the establishment license and charter recognition paper, the Fund Management Council shall send to a competent state agency specified in Article 16 of this Decree 1 (one) dossier set comprising:

a/ An application for modification of the establishment license and charter recognition paper;

b/ The Fund Management Council’s resolution stating the reason for modification of the establishment license and charter recognition paper;

c/ Draft revised charter.

2. Within 30 (thirty) working days after receiving a complete and valid dossier of application for modification of the establishment license and charter recognition paper, the competent state agency specified in Article 16 of this Decree shall consider and permit the modification. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

3. When its establishment license and charter recognition paper is lost, torn, rumpled or otherwise destroyed, a fund shall send an application for re-grant of the establishment license and charter recognition paper to the state agency competent to license its establishment, clearly stating the reason for re-grant.

4. Within 15 (fifteen) working days after receiving a valid application, the agency having licensed the establishment of the fund shall re-grant the establishment license and charter recognition paper, clearly indicating the number of the re-grant and the serial number of the previously granted establishment license.

Article 19. Announcement of the establishment of funds

1. Within 30 (thirty) working days after obtaining an establishment license and charter recognition paper, a fund shall announce its establishment on 3 (three) consecutive issues of a central print or online newspaper, for funds licensed by the Minister of Home Affairs, or of a local print or online newspaper, for funds licensed by chairpersons of provincial- or district- level People’s Committees. The announcement contains the following principal details:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ The fund’s head-office address, telephone number, email and website (if any);

c/ The fund’s guidelines and objectives;

d/ The fund’s operation scope;

e/ The fund’s major operation areas;

f/ The fund’s account number and name and address of the bank at which the fund opens its account;

g/ Full name, permanent residence address, nationality, ID card or passport number of the fund’s at-law representative;

h/ Serial number, code and date of the fund’s establishment license and charter recognition paper and licensing agency;

i/ Assets contributed by founding members to establish the fund.

2. In case of modification of its establishment license and charter recognition paper, a fund shall announce these modifications within the time limit and according to the procedures specified in Clause 1 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Members of a fund founding board shall transfer the ownership of assets they contribute to establish the fund as follows:

1. For Vietnam dong, they shall transfer these money amounts directly into the fund’s account.

2. For registered assets or the value of land-use rights, asset contributors shall carry out procedures to transfer the ownership of such assets or land use rights to the fund at a competent state agency. The transfer of ownership of assets contributed to establish funds is not liable to registration fee.

3. The contribution of non-registered assets shall be effected through asset delivery and hand-over which is certified in a minutes. An asset delivery and hand-over minutes must clearly state the fund’s name and head-office address; full name, permanent residence address and ID card or passport number, for individuals, or serial number of the establishment decision, for organizations, of the asset contributor; type and number of units of contributed assets; total value of contributed asset; date of delivery and hand-over; signatures of the asset contributor or its/his/her authorized representative and the fund’s at-law representative.

Article 21. Conditions for operation of funds

A fund may operate when fully meeting the following conditions:

1. Having an establishment license and charter recognition paper granted by a competent state agency specified in Article 16 of this Decree.

2. Having announced its establishment under Article 19 of this Decree.

3. Having obtained from the bank at which it opens its account a written certification of the availability of money amounts contributed by its founding members for its establishment in its account, and having transferred the ownership of other assets under Clauses 2 and 3, Article 20 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 22. Certification of funds’ eligibility for operation and recognition of members of Fund Management Councils

1. After completing all the procedures specified in Clauses 2 and 3, Article 21 of this Decree, the Fund Management Council shall make and send 1 (one) dossier to the state agency competent to license the establishment of the fund specified in Article 16 of this Decree, requesting the recognition of the fund’s eligibility for operation and members of the Fund Management Council.

2. A dossier comprises:

a/ Documents proving the compliance with Clauses 2 and 3, Article 21 of this Decree;

b/ A list indicating the names, addresses and telephone numbers of members of the Fund Management Council, enclosed with their CVs and judicial records. The CV of a foreign member must be certified by a competent authority of the country of his/her citizenship;

c/ Documents on the election of members of and other posts in the Fund Management Council.

3. Within 30 (thirty) working days after receiving a complete and valid dossier, the competent state agency specified in Article 16 of this Decree shall issue a decision recognizing the fund’s eligibility for operation and members of the Fund Management Council. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

4. In case of changing members of or adding new members to the Fund Management Council during its operation, a fund shall send to a competent state agency specified in Article 16 of this Decree a request for recognition of new members of the Fund Management Council, clearly stating the reason for such change or addition of members (enclosed with a list of the names, addresses and telephone numbers of to-be-added members, their CVs and judicial records). Within 15 (fifteen) working days after receiving a complete and valid dossier, the competent state agency specified in Article 16 of this Decree shall issue a decision recognizing new members of the Fund Management Council. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

Chapter III

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 23. Fund Management Councils

1. The Fund Management Council is the fund management body which, in the name of the fund, decides on and exercises the fund’s rights and performs the fund’s obligations. A Fund Management Council has at least 3 (three) members nominated by founding members. In case founding members propose no nominations, the Fund Management Council of the previous term shall elect members to the Fund Management Council of the subsequent term, who shall be recognized by a competent state agency specified in Article 16 of this Decree. The maximum term of office of the Fund Management Council is 5 (five) years. The Fund Management Council is composed of the chairman, vice chairmen and members.

2. For a fund established on the basis of donated or inherited assets, the number of members representing such assets must not exceed one-third of the total members of the Fund Management Council.

3. The Fund Management Council has the following tasks and powers:

a/ To decide on the fund’s development strategy and annual operation plans;

b/ To decide on the fund development solutions; to approve contracts on borrowing or selling/purchasing valuable assets of the fund;

c/ To elect, remove from office and dismiss its chairman, vice chairmen and members; to set up the Control Board; to appoint, remove from office or dismiss the fund director or sign and terminate the contract signed with the fund director, in case of hiring a director; to decide on the accounting manager and other managers specified in the fund’s charter;

d/ To decide on salaries, bonuses and other benefits of its chairman and vice chairmen and the fund director, accounting manager and other managers according to the fund’s charter and law;

e/ To approve annual financial statements and plans on use of the fund’s assets and finances;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g/ To decide on the setting up of legal entities under the fund according to law; to establish the fund’s branches or representative offices under Article 29 of this Decree;

h/ To revise the fund’s charter;

i/ To dissolve the fund or propose modifications to the fund’s establishment license and charter to competent state agencies;

j/ To discharge other tasks and powers under this Decree and the fund’s charter.

4. The Fund Management Council works on a collegial basis and votes on the principle of majority.

Article 24. Chairman and vice chairmen of a Fund Management Council

1. The chairman of the Fund Management Council must be a Vietnamese citizen elected by the Fund Management Council, who also acts as the fund’s at-law representative. The chairman of the Fund Management Council may concurrently act as the fund director.

2. The chairman of the Fund Management Council has the following tasks and powers:

a/ To prepare or organize the preparation of operation programs and plans of the Fund Management Council;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c/ To convene and preside over the Fund Management Council’s meetings or hold consultations with members of the Fund Management Council;

d/ To supervise or organize the supervision of the implementation of the Fund Management Council’s decisions;

e/ To sign the Fund Management Council’s decisions on the latter’s behalf;

f/ To discharge other powers and tasks under this Decree and the fund’s charter.

3. The maximum term of office of the Fund Management Council’s chairman is 5 (five) years but he/she may be re-elected without limitation on the number of terms.

4. In case the Fund Management Council’s chairman concurrently acts as the fund director, such must be clearly stated in the fund’s transaction documents.

5. In case of absence, the Fund Management Council’s chairman shall authorize in writing a vice chairman of the Fund Management Council to exercise his/her rights and perform his/her tasks on the principles specified in the fund’s charter.

6. The Fund Management Council’s chairman is assisted by vice chairmen whose tasks and powers are specified in the fund’s charter.

7. A foreigner or the representative of a foreign organization that has contributed assets to establish the fund or made great contributions to the fund may be elected as vice chairman or member of the Fund Management Council or awarded the title of honorary chairman of the fund.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The Fund Management Council may appoint a council member or hire another person to act as the fund director.

2. The fund director administers the fund’s routine work, is subject to the supervision by the Fund Management Council and takes responsibility before the Fund Management Council and law for the performance of his/her assigned powers and tasks. The maximum term of office of the fund director is 5 (five) years but he/she may be re-elected without limitation of the number of terms of office.

3. The fund director has the following tasks and powers:

a/ To administer and manage the fund’s operations and observe the spending limits of the fund in accordance with the Fund Management Council’s resolutions, the fund’s charter and law;

b/ To issue documents falling under his/her administration responsibility and be responsible for his/her decisions;

c/ To make periodical reports on the fund’s operations to the Fund Management Council and competent agencies;

d/ To manage the fund’s assets according to the fund’s charter and the law on financial and asset management;

e/ To propose the Fund Management Council’s chairman to appoint the fund’s deputy director(s) and leaders of affiliated units;

f/ To discharge other tasks and powers according to the fund’s charter and the Fund Management Council’s decisions.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The accounting manager of a fund shall be appointed by the Fund Management Council, with or without the proposal of the fund director, in accordance with current laws on criteria and conditions for appointment, dismissal and replacement of accounting managers of accounting units in the state accounting sector.

2. The fund’s accounting manager shall assist the fund’s director in organizing and implementing the fund’s accounting and statistical work.

3. It is prohibited to appoint as the fund’s accounting manager a person who has previous criminal convictions or offenses and has been disciplined for embezzlement, infringement upon state assets or violations of policies and regimes on economic and financial management but his/her criminal records have not yet been remitted.

4. In case of the fund consolidation, merger, division, split-up or dissolution or when being transferred to another job, the accounting manager shall complete the settlement before the fund is consolidated, merged, divided, split-up or dissolved or before he/she takes another job and shall still bear responsibility for accounting data and reports made under his/her management until his/her work is completely handed over to another person.

Article 27. Fund Control Board

1. The Fund Control Board shall be set up by the chairman of the Fund Management Council under a resolution of the Fund Management Council. For a fund operating nationwide, in more than one province or within a province or fund established with assets contributed by foreign citizens or organizations with Vietnamese citizens and organizations, the Control Board must have at least 3 (three) members, including the head, deputy head and member(s). For a fund operating within a district or commune, the Fund Management Council shall also perform the fund control function.

2. The Fund Control Board operates independently and has the following tasks:

a/ To inspect and supervise the operation of the fund in accordance with its charter and law;

b/ To report and propose to the Fund Management Council on the inspection and supervision results and financial status of the fund.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fund must organize accounting work in accordance with the Accounting Law, the Statistics Law and their guiding documents, specifically:

a/ Abiding by regulations on accounting documents, cost-accounting and relevant economic and financial operations;

b/ Opening accounting books to reflect and record relevant economic and financial operations (reflecting and monitoring contributions and donations in cash and in kind received from organizations and individuals, and organizations and individuals receiving donations in cash or in kind);

c/ Making and fully and timely submitting financial statements and annual settlements to the state agency competent to license its establishment and the finance agency of the same level with or under the state agency competent to license its establishment.

2. The fund shall submit to the inspection, examination and audit of its revenues and expenditures as well as its management and use by the finance agency of the same level with or under the state agency competent to license its establishment and competent audit agency. It shall provide necessary information to state management agencies when so requested according to law.

Article 29. Establishment and operation of branches and representative offices of funds

1. A fund operating nationwide or in more than one province may set up branches or representative offices in provinces or centrally run cities other than the locality where it is headquartered and shall send 1 (one) dossier set to the agency competent to license its establishment specified in Clause 1, Article 16 of this Decree and the provincial-level People’s Committee of each of the localities in which its branches or representative offices will be located.

2. Branches and representative offices are affiliated units of the fund and shall operate under law and the fund’s charter. The fund shall take responsibility for all operations of its branches and representative offices.

3. Branches and representative offices are subject to the state management by provincial-level People’s Committees of the localities in which they are located.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ A written announcement of the establishment of a branch or representative of the fund, containing the signature and full name of the fund’s at-law representative and the fund’s seal and clearly stating the fund’s name and head-office address as well as its guidelines, objectives, main operation fields and scope; name, address and contents and scope of operation of the branch or representative office; full name, permanent residence place and number of the ID card or passport of the head of the branch or representative office;

b/ A certified copy of the Fund Management Council’s decision on the establishment of a branch or representative office;

c/ A certified copy of the decision appointing the head of the branch or representative office;

d/ A certified copy of the fund establishment license and charter recognition paper and a certified copy of the recognized charter of the fund (for the dossier submitted to the agency competent to grant establishment licenses and charter recognition papers, these papers are not required).

Article 30. Powers and obligations of funds

1. To be organized and operate according to their recognized charters and relevant laws.

2. To be subject to the state management by agencies managing their operation fields.

3. To mobilize donations for themselves and receive assets donated or otherwise presented by domestic and overseas individuals and organizations in accordance with their guidelines and objectives and laws.

4. To provide funding under donor’s authorization as well as their guidelines and objectives.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. To annually earmark at least 5% (five per cent) of their total assets to finance programs and projects relevant to their operation objectives, for funds established from donated assets or under authorization contracts or testaments and neither conducting fundraising nor receiving donations.

7. To preserve sufficient dossiers and documents on their assets and finances as well as resolutions and records on their operations and provide them to competent state agencies according to law.

8. To economically and efficiently use their assets and finances according to their guidelines and objectives; to pay taxes, charges and fees and comply with accounting, audit and statistical regulations.

9. To lodge complaints and denunciations according to law and submit to the inspection, examination and supervision of state agencies, donors and the community according to law. To settle their internal complaints and denunciations and report settlement results to competent state agencies.

10. Annually, to report on their organization, operation and finances to the agencies having granted their establishment licenses and charter recognition papers and finance agencies of the same level with or under these agencies and make public all received contributions before March 31 of the subsequent year.

11. To develop relations with individuals and organizations to raise funds and donations for themselves or for their specific projects according to law.

12. To develop relations with local administrations, organizations and persons in need of support to elaborate funding programs according to their objectives.

13. To report in writing on changes in their head offices or directors to agencies competent to license their establishment and finance agencies of the same level.

14. To perform other powers and obligations according to law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ASSETS AND FINANCES OF FUNDS

Article 31. Assets and finances of funds

1. A fund’s assets and finances include:

a/ Vietnam dong and assets converted into Vietnam dong (including objects, foreign currencies, valuable papers, property rights and assets of other types) contributed by individuals and organizations to the fund in the form of authorization contract, donation or testament or other forms. Individuals and organizations that have contributed their assets to the fund will own and take civil liability for such assets. Assets being working offices, equipment, technologies or property rights must be valuated by a lawfully established price appraisal institution;

b/ Revenues from its assets and finances;

c/ Other lawful assets and finances.

2. A fund’s assets and finances shall be used to assure its initial operations and spent on tasks in accordance with its charter and law.

3. The contribution of sums of VND 50,000,000 (fifty million) or more or foreign currencies or gold of a value equivalent to VND 50,000,000 (fifty million) or more to a fund must be made via the fund’s bank account, unless otherwise provided for by law.

Article 32. Revenues of funds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Revenues from provision of services or other activities according to law.

3. State budget funds (if any) for:

a/ Performance of tasks assigned by state agencies;

b/ Provision of public services and implementation of scientific research programs, target programs and projects ordered by the State.

4. Interests on deposits and government bonds.

5. Other lawful revenues (if any).

Article 33. Use of funds

1. To finance programs and projects of humanitarian and charity purposes, for promoting the development of culture, education, healthcare, physical training and sports and science or for other social purposes for community development in accordance with funds’ charters. To provide funding under the authorization of organizations and individuals and implement targeted funding projects under law. To provide funding to organizations and individuals in conformity with their objectives.

2. The mobilization, receipt, distribution and use of voluntary contributions to support people in remedying difficulties caused by natural disasters, fires or serious incidents and fatal patients comply with the Government’s Decree No. 64/2008/ND-CP of May 14, 2008, on mobilization, receipt, distribution and use of voluntary contributions to support people in remedying difficulties caused by natural disasters, fires or serious incidents and fatal patients.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. To pay expenses for the provision of public services, implementation of scientific research schemes and target programs and projects ordered by the State or performance of other tasks assigned by state agencies.

5. To cover fund management expenses.

6. To use idle money (excluding state budget funds, if any) to purchase government bonds or make savings deposit.

Article 34. Fund management expenses

1. Fund management expenses include:

a/ Payment of salaries and allowances for fund managerial staffs;

b/ Payment of social insurance, unemployment insurance, health insurance or other dues according to regulations;

c/ Lease of working offices (if any);

d/ Procurement and repair of working supplies and assets for the fund’s operations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

f/ Payment of working-trip allowances for those engaged in the mobilization, receipt, transportation and distribution of relief money and goods;

g/ Payment for operations related to the performance of general tasks in the process of mobilization, receipt, transportation or distribution of relief money and goods (money for hiring warehouses and storing yards; goods cartons and transportation expenses; money transfer expenses; expenses related to the distribution of relief money and goods);

h/ Other expenses related to the fund’s operations.

2. Levels of fund management expenses:

a/ The Fund Management Council shall specify a rate of fund management expenses which, however, must not exceed 5% (five per cent) of the fund’s total annual revenues (excluding financial assistance in kind, the State’s financial assistance for the provision of public services and implementation of scientific research projects and target programs and projects ordered by the State);

b/ In case the total demands for fund management expenses exceed 5% (five per cent) of the fund’s total annual revenues, the Fund Management Council shall specify a spending level after obtaining opinions of the finance agency of the same level with or the finance division of the agency competent to license its establishment;

c/ By the year-end, fund management expenses which are not spent up may be carried forward to the subsequent year for further use.

Article 35. Management of assets and finances of a fund

1. The Fund Management Council shall issue regulations on the management and use of the fund’s assets and finances and its spending levels; approve the rate of fund management expenses and financial plans and consider and approve the fund’s annual financial finalizations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The fund director shall comply with regulations on management and use of the fund’s assets, finances, revenues and spending levels according to the Fund Management Board’s resolutions on the basis of tasks and operations already approved by the Fund Management Board; and may not use the fund’s assets and finances for operations different from the fund’s guidelines and objectives.

4. The Fund Management Council and director shall quarterly and annually make public the fund’s assets and finances, specifically:

a/ List of contributors and donors and their amounts of contributions and donations in cash and in kind to the fund;

b/ List of beneficiaries and their received money and objects;

c/ Report on the fund’s assets and finances and the fund’s quarterly and annual finalizations specifying every revenue and expenditure item under the Accounting Law and its guiding documents.

5. Reports on expenditure items for each fundraising campaign shall be made according to current regulations on mobilization, receipt, distribution and use of voluntary contributions to support people in remedying difficulties caused by natural disasters or fires and fatal patients.

6. Funds shall publicize their annual financial statements, finalization reports and auditor’s conclusions (if any) according to current regulations.

Chapter V

CONSOLIDATION, MERGER, DIVISION, SPLIT-UP, RENAMING; SUSPENSION AND DISSOLUTION OF FUNDS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The consolidation, merger, division and split-up of funds comply with Articles 94, 95, 96 and 97 of the Civil Code, this Decree and other relevant laws.

2. Procedures for consolidation, merger, division and split-up of funds:

a/ The fund(s) involved in the consolidation, merger, division or split-up shall send 1 (one) dossier set prescribed in Clause 3 of this Article to a competent state agency specified in Article 16 of this Decree;

b/ Within 30 (thirty) working days after receiving a complete and valid dossier, the competent state agency specified in Article 16 of this Decree shall consider and permit the consolidation, merger, division or split-up of the fund(s); in case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason;

c/ The consolidating funds, merged fund or split-up fund shall terminate their/its existence and operation after obtaining a decision permitting the consolidation, merger or split-up from the competent state agency specified in Article 16 of this Decree. The rights and obligations of the consolidating funds, merged fund or split-up fund shall be transferred to the newly founded fund or merging fund. In case of splitting up a fund, the split-up fund and newly founded fund shall exercise the rights and perform the obligations in conformity with their respective operation purposes and take joint responsibility for the obligations of the original fund.

3. A dossier of fund consolidation, merger, division or split-up comprises:

a/ An application for consolidation, merger, division or split-up of the fund(s), clearly stating the reason and new name of the fund(s).

b/ Draft charter of the fund(s);

c/ Resolution(s) of the Fund Management Council(s) on the consolidation, merger, division or split-up of the fund(s); written consents of founders of the fund(s) or their lawful representatives (if any);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e/ Plan on handling of assets, finances and laborers upon consolidation, merger, division or split-up of the fund(s).

4. Renaming of a fund

a/ The renaming of a fund must be decided in a resolution of the Fund Management Council and agreed in writing by the fund’s founders or their lawful representatives (if any);

b/ The fund shall send to a competent state agency specified in Article 16 of this Decree 1 (one) dossier of application for renaming, comprising: an application; the Fund Management Council’s resolution on renaming the fund; draft revised charter; written consents of the fund’s founders or their lawful representatives (if any);

c/ Within 15 (fifteen) working days after receiving a valid and complete dossier, the competent state agency specified in Article 16 of this Decree shall consider and re-grant a license with the fund’s new name and recognize its revised charter. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

Article 37. Suspension of operation of funds

1. A fund shall be suspended from operation for between 3 (three) and 6 (six) months if committing one of the following violations:

a/ Operating for improper purposes or at variance with its charter recognized by a competent state agency;

b/ Violating state regulations on management of assets and finances;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d/ Mobilizing donations for purposes other than those specified in its charter;

e/ Failing to operate for 6 (six) consecutive months;

f/ Failing to make sufficient reports on its organization and operation or annual financial statements and to remedy its violation within 30 (thirty) working days after receiving a written reprimand from a competent state agency specified in Article 16 of this Decree;

g/ Failing to report on the change of its head office address, members of the Fund Management Board or the fund director.

2. Within 15 (fifteen) working days after obtaining conclusions on the fund’s violations under Clause 1 of this Article, a competent state agency specified in Article 16 of this Decree shall issue a decision to suspend the fund’s operation. Apart from being suspended from operation, the fund shall, depending on the nature and severity of its violations, be administratively sanctioned. If causing damage, the fund shall pay compensation therefor and its managers shall be handled according to law.

3. If the fund remedies its violations during the suspension period, it may make (one) dossier of application for resumption of operation and send it to a competent state agency specified in Article 16 of this Decree for consideration and decision. A dossier comprises:

a/ An application for resumption of operation;

b/ The Fund Management Council’s report on and documents proving the remedy of violations.

4. Within 15 (fifteen) working days after receiving a complete and valid dossier under Clause 3 of this Article, the competent state agency specified in Article 16 of this Decree shall permit the fund to resume its operation. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. The agency competent to license the fund’s establishment shall issue an administrative sanctioning decision and transfer the dossier of the case to a competent agency for handling.

Article 38. Dissolution of funds

1. A fund may dissolve at its own will or be dissolved.

2. A fund dissolves at its own will in the following cases:

a/ It terminates its operation under its charter; b/ Its operation objectives have been fulfilled; c/ It has no assets or finances for operation.

3. The order, procedures and dossier of self-dissolution of a fund: The Fund Management Council shall issue a resolution on dissolution of the fund and send one (1) dossier of application for dissolution to a competent state agency specified in Article 16 of this Decree. A dossier comprises:

a/ An application for dissolution;

b/ The Fund Management Council’s resolution on dissolution, clearly stating the reason;

c/ An inventory of the fund’s assets and finances, containing the signatures of the chairman of the Fund Management Council, head of the Control Board, fund director and accounting manager;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e/ A notice of the time limit for payment of debts (if any) to related organizations or individuals under law on 3 (three) consecutive issues of a central print or online newspaper, for funds licensed by the Minister of Home Affairs, or a local print or online newspaper, for funds licensed by chairpersons of provincial- or district-level People’s Committees;

f/ Documents proving the fulfillment of the fund’s asset and financial liabilities.

4. A fund is dissolved in the following cases:

a/ It fails to report on its organization, operation and finances in 2 (two) consecutive years;

b/ It falsifies its accounting information or registered account number or fails to obtain the disbursement rate specified in this Decree;

c/ It fails to dissolve at its own will under Clause 2 of this Decree;

d/ It commits one of the acts specified in Article 7 of this Decree;

e/ Past the operation suspension period, it fails to remedy its violations under Clause 5, Article 37 of this Decree.

5. Responsibilities of the agency having licensed the establishment of a fund which dissolves at its own will or is dissolved:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b/ In case the fund is dissolved in one of the cases specified in Clause 4 of this Article: Within 15 (fifteen) working days after obtaining the written conclusions on the fund’s violations, the competent state agency specified in Article 16 of this Decree shall publish an announcement on the dissolution and time limit for payment of debts and liquidation of assets and finances of the fund on 3 (three) issues of a central print or online newspaper, for funds licensed by the Minister of Home Affairs, or a local print or online newspaper, for funds licensed by chairpersons of provincial- or district-level People’s Committees. Within 15 (fifteen) working days after the deadline for debt payment and asset and finances liquidation stated in the announcement, if receiving no complaints, the competent state agency specified in Article 16 of this Decree shall issue a decision to dissolve the fund and revoke its establishment license and charter recognition paper;

c/ In case the to-be-dissolved fund does not agree with the dissolution decision, it may lodge a complaint according to law. Pending the settlement of its complaint, the fund may not operate.

6. The fund shall terminate its operation on the effective date of the dissolution decision issued by a competent state agency.

Article 39. Handling of assets upon consolidation, merger, division, split- up, suspension or dissolution of funds

1. When the consolidation, merger, division, split-up, suspension or dissolution of a fund(s) is permitted by a competent state agency, the whole money and assets of the fund(s) must be fully and timely inventoried before the consolidation, merger, division or split-up; and assets of such fund(s) must not be divided.

Money and assets of the consolidating or merging fund must equal the total money and assets of the involved funds before the consolidation or merger.

The total money and assets of funds newly founded after the division or split-up of a fund must equal money and asset of the original fund.

2. In case a fund is suspended from operation, all its money and assets shall be inventoried and its assets shall be kept intact. During the operation suspension period, pending the issuance of a decision by a competent authority, the fund may pay regular expenses for its apparatus.

3. When a fund is dissolved, its assets may not be divided. The sale and liquidation of its assets comply with the Government’s Decree No.137/2006/ND-CP of November 14, 2006, on decentralization of the state management of state assets at administrative agencies, public non-business units and assets under State ownership (referred to as Decree No.137/2006/ND-CP) and the Ministry of Finance’s Circular No. 35/2007/TT- BTC of April 10, 2007, guiding Decree No. 137/2006/ND-CP.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Salaries, unemployment insurance, social insurance, health insurance and other benefits of its staff according to signed labor contracts;

b/ Tax debts and other payables.

5. After paying debts and dissolution expenses, the remaining money and assets of the fund shall be remitted into the budget of the agency which has licensed its establishment.

Article 40. Responsibilities of Fund Management Councils for consolidation, merger, division, split-up or renaming of funds

1. Fund Management Councils shall organize the implementation of decisions on consolidation, merger, division, split-up or renaming of funds.

2. The handling of assets and finances upon consolidation, merger, division, split-up or renaming of funds comply with the funds’ charters and laws.

Article 41. Complaints and denunciations

Complaints and denunciations shall be settled under the law on complaints and denunciations.

Chapter VI

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 42. Responsibilities of the Ministry of Home Affairs

1. To formulate and propose competent authorities for promulgation or promulgate according to its competence legal documents on funds.

2. To guide ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies and provincial-level People’s Committees in implementing the law on funds.

3. To exercise its powers and consult in writing ministries and ministerial- level agencies in charge of funds’ main operation areas when settling fund- related procedures under the competence of the Minister of Home Affairs as specified in Clause 1, Article 16 of this Decree.

4. To assume the prime responsibility for, and coordinate with other ministries and ministerial-level agencies in, performing the state management of the organization and operation of funds.

5. To commend and reward or propose competent authorities to commend and reward funds under law.

6. To inspect, examine and supervise the organization and operation of funds.

7. To assume the prime responsibility for, and coordinate with agencies in, settling complaints and denunciations and handling violations.

8. To review the organization and operation of funds for reporting to the Prime Minister.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 43. Responsibilities of the Ministry of Finance

1. To guide the elaboration of financial statements and forms related to the management of funds’ assets and finances.

2. To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Home Affairs in, inspecting, examining and supervising funds’ financial operations; settling finance-related complaints and denunciations about, and handling finance-related violations of, funds licensed by the Ministry of Home Affairs.

Article 44. Responsibilities of ministries and ministerial-level agencies for funds operating in the sectors under their management

1. To give to the Ministry of Home Affairs written opinions on consulted matters concerning funds operating in the sectors under their management under Clause 3, Article 42 of this Decree within 15 (fifteen) days after receiving the consultation documents.

2. To guide and create conditions for funds to participate in activities in the sectors under their management according to law.

3. To inspect funds in their observance of relevant state management regulations, handle or propose competent state agencies to handle their violations according to law.

4. To commend and reward or propose competent authorities to commend and reward funds operating in the sectors under their management.

5. To notify in writing to the Ministry of Home Affairs of their decisions to assign funds to participate in activities in domains under their management and provide funding support to funds, for funds licensed by the Ministry of Home Affairs.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Responsibilities of provincial-level People’s Committees toward funds they issue their establishment licenses:

a/ To perform the state management of the organization and operation of funds under Clause 2, Article 16 of this Decree;

b/ To manage, inspect, examine and supervise the observance of law and charters by funds operating in their localities;

c/ To settle complaints and denunciations and handle violations related to funds; to commend and reward or propose competent authorities to commend and reward funds operating in their localities;

d/ To consider providing support to funds operating in their localities;

e/ To consider and permit funds operating in their localities to receive donations from domestic and overseas organizations and individuals under law;

f/ To direct and guide provincial-level departments and district- and commune-level People’s Committees in managing funds;

g/ To annually review and report to the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance on the organization, operation and management of funds in their localities.

2. Responsibilities of provincial-level People’s Committees toward funds which are licensed by the Ministry of Home Affairs and operate in their localities: To perform the state management in inspecting, examining and handling violations, and annually reviewing and reporting on the operation of these funds to the Ministry of Home Affairs according to law.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a/ Advise provincial-level People’s Committees in performing the state management of funds operating in their localities;

b/ Appraise and consult in writing provincial-level departments in charge of operation fields of funds; propose provincial-level People’s Committees to settle procedures under the competence of provincial-level People’s Committee chairpersons as specified Clause 2, Article 16 of this Decree;

c/ Advise provincial-level People’s Committees in settling matters arising in the process of operation of funds; settle complaints and denunciations about funds operating in their localities under the law on complaints and denunciations; coordinate with related sectors in providing guidance on policies and law related to funds;

d/ Advise provincial-level People’s Committees in inspecting and supervising the operation of funds under law and funds’ charters;

e/ Provide district-level Home Affairs Divisions with professional guidance on fund management;

f/ Review the organization, operation and management of funds in their localities (including branches or representative offices of funds operating nationwide or in more than one province) and make annual reports to and advise provincial-level People’s Committees in making reports to the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance.

4. District-level People’s Committees shall:

a/ Implement provincial-level People’s Committee chairpersons’ decisions on authorization of the state management of funds;

b/ Perform the state management of funds operating in their districts or communes according to law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. District-level Home Affairs Divisions shall advise and assist district- level People’s Committee chairpersons in performing the state management of funds if the latter is so authorized by provincial-level People’s Committee chairpersons; following the professional guidance of provincial- level Home Affairs Departments; and annually review and report on the organization and operation of funds in their localities to and advise district- level People’s Committees in reporting to provincial-level Home Affairs Departments and Finance Departments.

Chapter VII

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 46. Effect

1. This Decree takes effect on June 1, 2012.

2. This Decree replaces the Government’s Decree No. 148/2007/ND-CP of September 25, 2007, on the organization and operation of social funds and charity funds.

Article 47. Implementation responsibility

1. The Minister of Home Affairs and the Minister of Finance shall, within the ambit of their functions and tasks, detail contents as assigned to them in this Decree; and guide, organize and inspect the implementation of this Decree.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government- attached agencies and chairpersons of provincial-level People’s Committees shall implement this Decree.-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decree No. 30/2012/ND-CP of April 12, 2012, on the organization and operation of social funds and charity funds
Official number: 30/2012/ND-CP Legislation Type: Decree of Government
Organization: The Government Signer: Nguyen Tan Dung
Issued Date: 12/04/2012 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decree No. 30/2012/ND-CP of April 12, 2012, on the organization and operation of social funds and charity funds

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status