NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2022/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 50/2018/TT-NHNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤP THUẬN MỘT SỐ NỘI DUNG THAY ĐỔI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2018/TT-NHNN

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 3 như sau:

“4. Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được phân cấp (sau đây gọi chung là Ngân hàng Nhà nước).”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:

“1. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận những nội dung thay đổi quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư này đối với ngân hàng thương mại và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quy mô lớn theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác địa bàn tỉnh, thành phố nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang đặt trụ sở.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 6 như sau:

“4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này, Ngân hàng Nhà nước có quyết định sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Giấy phép. Trường hợp không sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 7 như sau:

“5. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị quy định tại khoản 4 Điều này, Ngân hàng Nhà nước có quyết định sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại, địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Giấy phép. Trường hợp không sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.” 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a (iii) khoản 1 Điều 12 như sau:

“(iii) Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần tăng vốn điều lệ dẫn đến việc hình thành cổ đông lớn hoặc cổ đông lớn trở thành cổ đông thường hoặc cổ đông lớn mua cổ phần, văn bản đề nghị phải bao gồm các thông tin sau: tên cổ đông, tỷ lệ cổ phần sở hữu trước và dự kiến sau khi ngân hàng thương mại cổ phần tăng vốn điều lệ;”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17 như sau:

“3. Việc mua cổ phần của tổ chức, cá nhân dẫn đến tổ chức, cá nhân đó trở thành cổ đông lớn hoặc mua cổ phần của cổ đông lớn trong trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần tăng mức vốn điều lệ, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

Việc mua cổ phần của tổ chức, cá nhân dẫn đến tổ chức, cá nhân đó trở thành cổ đông lớn hoặc mua cổ phần của cổ đông lớn trong trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần tăng mức vốn điều lệ mà tổ chức, cá nhân hoặc cổ đông lớn đó không thuộc danh sách cổ đông mua cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần tại điểm d khoản 1 Điều 12 Thông tư này đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và khoản 2 Điều 15 Thông tư này. Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc mua cổ phần này là bộ phận không tách rời của văn bản chấp thuận tăng mức vốn điều lệ.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 18 như sau:

“1. Đầu mối tiếp nhận, thẩm định, lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước (nếu cần thiết), tổng hợp và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận đối với các nội dung thay đổi tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này; trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng Nhà nước nhận được văn bản của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 6 và khoản 4 Điều 7 Thông tư này, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại dự kiến đặt trụ sở chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dự kiến đặt trụ sở kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ điều kiện của trụ sở chính của ngân hàng thương mại, trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài dự kiến đặt trên địa bàn.”

8. Bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào Điều 19 như sau:

“3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại dự kiến đặt trụ sở chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài dự kiến đặt trụ sở thực hiện kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện của trụ sở chính của ngân hàng thương mại, trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài dự kiến đặt trên địa bàn; có ý kiến bằng văn bản gửi Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

4. Kiểm tra việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài dự kiến đặt trên địa bàn trước khi có quyết định sửa đổi địa điểm đặt trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Giấy phép theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.”

Điều 2. Quy định chuyển tiếp

Văn bản đề nghị sửa đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ngân hàng thương mại, trụ sở của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Giấy phép đã nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật tại thời điểm nộp hồ sơ.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 08 năm 2022./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, PC, TTGSNH6 (03 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Đoàn Thái Sơn

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No.: 06/2022/TT-NHNN

Hanoi, June 30, 2022

 

CIRCULAR

AMENDING CIRCULAR NO. 50/2018/TT-NHNN DATED DECEMBER 31, 2018 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM PRESCRIBING PROCEDURES AND APPLICATION FOR APPROVAL FOR CHANGES OF COMMERCIAL BANKS AND FOREIGN BANK BRANCHES

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam dated June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010 and the Law providing amendments to the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017;

Pursuant to the Government's Decree No. 16/2017/ND-CP dated February 17, 2017 prescribing functions, tasks, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

At the request of the Head of the SBV Banking Supervision Agency;

The Governor of the State Bank of Vietnam promulgates a Circular providing amendments to the Circular No. 50/2018/TT-NHNN dated December 31, 2018 of the Governor of the State Bank of Vietnam prescribing procedures and application for approval for changes of commercial banks and foreign bank branches.

Article 1. Amendments to Circular No. 50/2018/TT-NHNN

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. “4. The application shall be submitted either directly at the single-window service section or by post to the State Bank of Vietnam or the authorized provincial branch of the State Bank of Vietnam (hereinafter referred to as “SBV”).”

2. Clause 1 Article 4 is amended as follows:

 “1. The SBVs’ Governor shall consider giving approval for the changes specified in Clause 1 Article 1 of this Circular, of commercial banks or foreign bank branches (FBBs) of large scale according to decision of the SBV’s Governor; relocation of a FBB to a province or city other than the one where it is located.”

3. Clause 4 Article 6 is amended as follows:

 “4. Within a maximum duration of 15 working days from the receipt of the application prescribed in Clause 3 of this Article, SBV shall issue a decision to modify the headquarters address of the commercial bank or location of the FBB specified in its license. If an application is refused, SBV shall give a written response indicating reasons for such refusal.”

4. Clause 5 Article 7 is amended as follows:

 “5. Within a maximum duration of 15 working days from the receipt of the application prescribed in Clause 4 of this Article, SBV shall issue a decision to modify the headquarters address of the commercial bank or location of the FBB specified in its license. If an application is refused, SBV shall give a written response indicating reasons for such refusal.” 

5. Point a(iii) Clause 1 Article 12 is amended as follows:

 “(iii) In case the increase in charter capital of a joint-stock commercial bank results in establishment of a new majority shareholder or change of the status of a majority shareholder into an ordinary shareholder or share purchase by a majority shareholder, the application shall also indicate name of the shareholder, the shareholder’s holding ratio before and after the joint-stock commercial bank increases its charter capital;”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. “3. If the purchase of shares helps the purchaser become a majority shareholder or a majority shareholder purchases shares in case of increase in charter capital of a joint-stock commercial bank, the application and procedures in Article 12 of this Circular shall apply.

If the purchase of shares helps the purchaser become a majority shareholder or a majority shareholder purchases shares in case of increase in charter capital of a joint-stock commercial bank but such purchaser or majority shareholder is not included in the list of shareholders eligible to purchase shares of the joint-stock commercial bank prescribed in Point d Clause 1 Article 12 of this Circular, which has been approved by SBV, the provisions of Clause 1, Clause 2 of this Article and Clause 2 Article 15 of this Circular shall apply. SBV’s written approval for the share purchase is also an integral part of the written approval for increase in charter capital.”

7. Clause 1 Article 18 is amended as follows:

 “1. Take charge of receiving, appraising, getting opinions from relevant units affiliated to SBV (where necessary), consolidating and submitting reports to SBV’s Governor for considering and giving approval for the changes specified in Articles 5 through 17 within its jurisdiction prescribed in Clause 1 Article 4 of this Circular; within 03 working days from the day on which SBV receives the application from a commercial bank or FBB as prescribed in Clause 3 Article 6 or Clause 4 Article 7 of this Circular, the SBV Banking Supervision Agency shall request the SBV’s branch of the province or city to which the commercial bank or FBB will be relocated to verify the satisfaction of headquarters or office requirements by the commercial bank or FBB.”

8. Clause 3 and Clause 4 are added to Article 19 as follows:

 “3. Within 07 working days from the receipt of the request from the SBV Banking Supervision Agency, the SBV’s branch of the province or city to which the commercial bank or FBB will be relocated shall check and verify the satisfaction of headquarters or office requirements by the commercial bank or FBB, and give its written opinions to the SBV Banking Supervision Agency.

4. Check and verify the satisfaction of office requirements by FBBs before deciding to modify locations of FBBs in their licenses within its jurisdiction prescribed in Clause 2 Article 4 of this Circular.”

Article 2. Transition

Applications for modification of headquarters addresses or locations of commercial banks or FBBs in their licenses submitted before the effective date of this Circular shall be considered and processed in accordance with regulations of laws in force at the submission time.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Chief of Office, Head of SBV Banking Supervision Agency, heads of units affiliated to SBV, commercial banks and FBBs shall organize the implementation of this Circular.

Article 4. Implementation

This Circular comes into force from August 15, 2022./.

 

 

PP. GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Doan Thai Son

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Circular No. 06/2022/TT-NHNN dated June 30, 2022 on amending Circular No. 50/2018/TT-NHNN prescribing procedures and application for approval for changes of commercial banks and foreign bank branches
Official number: 06/2022/TT-NHNN Legislation Type: Circular
Organization: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Signer: Doan Thai Son
Issued Date: 30/06/2022 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Circular No. 06/2022/TT-NHNN dated June 30, 2022 on amending Circular No. 50/2018/TT-NHNN prescribing procedures and application for approval for changes of commercial banks and foreign bank branches

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status