BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2024/TT-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2024

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 20/2014/TT-BCT NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH KHU VỰC THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HÀN QUỐC

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa;

Thực hiện Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quốc ký luân phiên ngày 22 tháng 11 năm 2015 tại Kuala Lumpur, Ma-lai-xi-a trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27, được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2023;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Phụ lục I (Quy tắc xuất xứ) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT như sau:

“Điều 4. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy

1. Để áp dụng điểm b khoản 1 Điều 2, hàng hóa nếu không thuộc Điều 5 quy định tại Phụ lục này, được coi là có xuất xứ nếu đạt hàm lượng giá trị khu vực (sau đây gọi tắt là RVC) ít nhất 40% tính theo trị giá FOB, hoặc trải qua một quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 4 (bốn) số (sau đây gọi tắt là CTH) của Hệ thống hài hòa.

2. Công thức tính RVC được tính dựa trên một trong hai phương pháp sau:

a) Công thức trực tiếp:

RVC =

VOM

x 100%

FOB

Trong đó “VOM” là trị giá nguyên liệu có xuất xứ, bao gồm trị giá nguyên liệu có xuất xứ, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí phân bổ trực tiếp, chi phí vận chuyển và lợi nhuận.

hoặc

b) Công thức gián tiếp:

RVC =

FOB - VNM

x 100%

FOB

Trong đó “VNM” là trị giá nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ hoặc không xác định được xuất xứ, có thể là:

b1) Giá CIF tại thời điểm nhập khẩu của nguyên liệu, phụ tùng hoặc hàng hóa; hoặc

b2) Giá mua đầu tiên của nguyên liệu, phụ tùng hoặc hàng hóa không xác định được xuất xứ tại lãnh thổ nước thành viên nơi diễn ra các công đoạn gia công, chế biến.

3. Nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất của nước thành viên xuất khẩu linh hoạt áp dụng công thức tính RVC trực tiếp hoặc công thức tính RVC gián tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Công thức tính RVC đã lựa chọn phải được tiếp tục áp dụng suốt một năm tài chính của nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất đó. Trường hợp nước thành viên nhập khẩu tiến hành kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa, bất kỳ việc kiểm tra, xác minh nào đối với tiêu chí RVC phải được thực hiện trên cơ sở công thức tính RVC mà nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất của nước thành viên xuất khẩu đã sử dụng.”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Phụ lục V (Thủ tục cấp và kiểm tra C/O) ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT như sau:

“1. C/O theo quy định đáp ứng các điều kiện sau:

a) Ở dạng bản giấy được in ra có chữ ký, con dấu cấp theo hình thức cấp tay hoặc có chữ ký, con dấu cấp dưới dạng điện tử của các Tổ chức cấp C/O của nước thành viên xuất khẩu;

b) Làm trên khổ giấy A4;

c) Phù hợp với mẫu quy định tại Phụ lục VI-A ban hành kèm theo Thông tư số 20/2014/TT-BCT và được gọi là C/O mẫu AK;

d) Được khai bằng tiếng Anh.”.

Điều 2. Sửa đổi tên gọi “Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc” trong Thông tư số 20/2014/TT-BCT

Sửa đổi tên gọi “Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc” thành “Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quốc”.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2024./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng Bí thư,
Văn phòng Quốc hội; Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Viện KSND tối cao, Toà án ND tối cao;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố;
- BQL các KCN và CX Hà Nội;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng, Tổng cục,
Cục, Vụ thuộc Bộ, các Phòng QLXNK khu vực (19);
- Lưu: VT, XNK (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF VIETNAM
----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No. 04/2024/TT-BCT

Hanoi, March 27, 2024

 

CIRCULAR

AMENDMENTS TO CIRCULAR NO. 20/2014/TT-BCT DATED JUNE 25, 2014 OF MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE OF VIETNAM PRESCRIBING RULES OF ORIGIN IN ASEAN - KOREA FREE TRADE AGREEMENT

Pursuant to the Government’s Decree No. 96/2022/ND-CP dated November 29, 2022 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade of Vietnam; 

Pursuant to the Government’s Decree No. 31/2018/ND-CP dated March 08, 2018 providing guidelines for implementation of the Law on Foreign Trade Management regarding origin of goods;

For the purposes of the Third Protocol to amend the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Korea, signed on November 22, 2015 at Kuala Lumpur, Malaysia, under the framework of the 27th ASEAN Summit, ratified by the Government under the Resolution No. 150/NQ-CP dated September 22, 2023;

At the request of the Director of the Agency of Foreign Trade;

The Minister of Industry and Trade of Vietnam promulgates a Circular providing amendments to Circular No. 20/2014/TT-BCT dated June 25, 2014 of Minister of Industry and Trade of Vietnam prescribing rules of origin in the ASEAN - Korea Free Trade Agreement.

Article 1. Amendments to appendices enclosed with Circular No. 20/2014/TT-BCT dated June 25, 2014 of Minister of Industry and Trade of Vietnam prescribing rules of origin in ASEAN - Korea Free Trade Agreement

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. “Article 4. Not Wholly Obtained or Produced Goods

1. For the purposes of Point b Clause 1 Article 2, a good, except those covered under Article 5 as provided for in this Appendix, shall be deemed to be originating if the regional value content (hereinafter referred to as the “RVC”) is not less than 40% of the FOB value or if a good has undergone a change in tariff classification at 4 (four) digit-level (change of tariff heading) of the Harmonized System.

2. RVC shall be calculated adopting one of the following two formulas:

a) Direct formula:

RVC =

VOM

x 100%

FOB

Where:
“VOM” means value of originating materials, which includes the value of originating materials, direct labour cost, direct overhead cost, transportation cost and profit.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Indirect formula:

RVC =

FOB - VNM

x 100%

FOB

Where:
“VNM” means value of non-originating materials or materials of undetermined origin, which shall be:

b1) the CIF value at the time of importation of the materials, parts or goods; or

b2) the earliest ascertained price paid for the materials, parts or goods of undetermined origin in the territory of the Party where the working or processing has taken place.

3. An exporter or producer of the exporting Party shall be given the flexibility to adopt the method of calculating the RVC, whether it is the direct or indirect method as prescribed in clause 2 of this Article. The exporter or producer shall continue to use the selected method of calculating the RVC throughout the same fiscal year. Any verification of the RVC by the importing Party shall be done on the basis of the method of calculating the RVC used by the exporter or producer.”.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. “1. A C/O shall be:

a) in a printed format which is manually or electronically signed, stamped and issued directly by the C/O issuing authorities of the exporting Party;

b) on A4 size paper;

c) in the attached Form in Appendix VI-A enclosed with the Circular No. 20/2014/TT-BCT, which is called as C/O Form AK;

d) in the English language.”.

Article 2. Change of name of “ASEAN - Korea Free Trade Agreement” in Circular No. 20/2014/TT-BCT

The “ASEAN - Korea Free Trade Agreement” is renamed as “Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and Korea”.

Article 3. Implementation

This Circular comes into force from May 11, 2024./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Nguyen Sinh Nhat Tan

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Circular No. 04/2024/TT-BCT dated March 27, 2024 on amendments to Circular No. 20/2014/TT-BCT prescribing rules of origin in ASEAN - Korea Free Trade Agreement
Official number: 04/2024/TT-BCT Legislation Type: Circular
Organization: The Ministry Of Industry And Trade Signer: Nguyen Sinh Nhat Tan
Issued Date: 27/03/2024 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Circular No. 04/2024/TT-BCT dated March 27, 2024 on amendments to Circular No. 20/2014/TT-BCT prescribing rules of origin in ASEAN - Korea Free Trade Agreement

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status