BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2023/TT-BYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH DANH MỤC BỆNH TRUYỀN NHIỄM NHÓM B ĐƯỢC ƯU TIÊN BỐ TRÍ NGÂN SÁCH CHO HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 1. Danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B được ưu tiên bố trí ngân sách cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, gồm các bệnh: Dại; Lao; Uốn ván; HIV/AIDS; Sốt rét; Liên cầu lợn ở người; Than; Viêm não vi rút.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, cục thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX; Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Đơn vị trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Cổng Thông tư điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, DP (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Liên Hương

 

THE MINISTRY OF HEALTH OF VIETNAM
-----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-----------

No. 33/2023/TT-BYT

Hanoi, December 31, 2023

 

CIRCULAR

PROMULGATING LIST OF GROUP-B INFECTIOUS DISEASES OF WHICH STATE BUDGET-DERIVED FUNDING FOR EXAMINATION AND TREATMENT IS PRIORITIZED

Pursuant to the Law on Medical Examination and Treatment No. 15/2023/QH15 dated January 09, 2023;

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2022/ND-CP dated November 15, 2022 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Health of Vietnam;

At the request of the Director General of the General Department of Preventive Medicine;

The Minister of Health of Vietnam promulgates a Circular promulgating the list of group-B infectious diseases of which state budget-derived funding for examination and treatment is prioritized.

Article 1. The list of group-B infectious diseases of which state budget-derived funding for examination and treatment is prioritized includes the following: Rabies; Tuberculosis; Tetanus; HIV/AIDS; Malaria; Human Streptococcus suis Infection; Anthrax; Viral encephalitis.

Article 2. This Circular comes into force from January 01, 2024.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.



 

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
 



Nguyen Thi Lien Huong

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Circular No. 33/2023/TT-BYT dated December 31, 2023 on promulgating list of group-B infectious diseases of which state budget-derived funding for examination and treatment is prioritized
Official number: 33/2023/TT-BYT Legislation Type: Circular
Organization: The Ministry of Health Signer: Nguyen Thi Lien Huong
Issued Date: 31/12/2023 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Circular No. 33/2023/TT-BYT dated December 31, 2023 on promulgating list of group-B infectious diseases of which state budget-derived funding for examination and treatment is prioritized

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status