BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG  BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 714/VBHN-BLĐTBXH

Hà Ni, ngày 26 tháng 02 năm 2024

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ HỖ TRỢ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG  7 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TẠO VIỆC LÀM VÀ QUỸ QUỐC GIA VỀ VIỆC LÀM

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC  ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023.

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số Điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (sau đây gọi là Nghị định số 61/2015/NĐ-CP).[1]

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư liên tịch này hướng dẫn quy trình, thủ tục, mức hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và nội dung, mức hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước quy định tại Điều 10 và Điều 12 của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc các đối tượng sau:

a) Người dân tộc thiểu số;

b) Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật;

c) Thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi Tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

d) Người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg  ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này.

Điều 3. Nội dung và mức chi hỗ trợ  người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1. Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết:

a) Đào tạo nghề: theo chi phí thực tế, tối đa theo mức quy định tại Điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;

b) Đào tạo ngoại ngữ: theo mức cụ thể của từng khóa học và thời gian học thực tế, tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học;

c) Bồi dưỡng kiến thức cần thiết: theo chi phí thực tế, tối đa 530.000 đồng/người/khóa học;

d) Tiền ăn trong thời gian đào tạo: mức 40.000 đồng/người/ngày;

đ) Chi phí đi lại (01 lượt đi và về) cho người lao động từ nơi cư trú hợp pháp đến địa Điểm đào tạo: mức 200.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú cách địa Điểm đào tạo từ 15 km trở lên; mức 300.000 đồng/người/khóa học đối với người lao động cư trú tại các vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cách địa Điểm đào tạo từ 10 km trở lên;

e) Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (sau đây gọi là Nghị quyết số 30a/2008/NQ -CP) được hỗ trợ thêm tiền ở trong thời gian đào tạo và tiền trang cấp đồ dùng cá nhân thiết yếu theo mức  quy định  tại Điểm a Khoản 3 Điều 5 Thông  tư liên tịch số 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 -2020 (sau đây gọi là Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg).

2. Hỗ trợ chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài gồm:

a) Lệ phí làm hộ chiếu theo mức quy định tại Thông tư số 157/2015/TT- BTC ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam;

b) Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mức quy định tại Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp;

c) Lệ phí làm thị thực (visa) theo mức quy định hiện hành của nước tiếp nhận lao động;

d) Chi phí khám sức khỏe theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực tế của cơ sở y tế được phép thực hiện khám sức khỏe đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài, mức hỗ trợ tối đa 750.000 đồng/người.

3. Hỗ trợ giải quyết rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài:

Người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài gặp rủi ro được hỗ trợ giải quyết rủi ro theo mức quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước và các văn bản hướng dẫn.

4. Hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề:

a) Người lao động tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề theo yêu cầu của hợp đồng cung ứng giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài được hỗ trợ một phần chi phí bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề, đào tạo ngoại ngữ, mức hỗ trợ bằng 70% chi phí đào tạo của từng khóa học của cơ sở đào tạo nhưng không quá mức hỗ trợ quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này;

b) Người lao động tham gia các chương trình đào tạo trình độ cao theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và nước tiếp nhận lao động được hỗ trợ chi phí đào tạo theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ.

5. Trường hợp người lao động đồng thời thuộc hai hay nhiều đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này thì được lựa chọn áp dụng theo đối tượng có lợi nhất cho người lao động và chỉ được hưởng một lần các Khoản hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này.

6. Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP có thể lựa chọn áp dụng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Thông tư liên tịch này hoặc quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg. Trường hợp người lao động thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch này thì không thực hiện theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg và ngược lại.

Điều 4. Quy trình và thủ tục hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

1. Đối với các nội dung hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch này:

a) Người lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân của người có công với cách mạng thuộc đối tượng được hỗ trợ nộp 01 bộ hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo phân cấp của địa phương) nơi người lao động cư trú hợp pháp để được xem xét hỗ trợ.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

- Giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này gồm:

+[2] (được bãi bỏ)

+ Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo: xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tại Giấy đề nghị hỗ trợ của người lao động;

+ Người lao động là thân nhân người có công với cách mạng: giấy xác nhận là thân nhân người có công với cách mạng theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

- Bản sao hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (có xác nhận của doanh nghiệp) hoặc bản sao hợp đồng cá nhân ký giữa người lao động với chủ sử dụng lao động (nếu hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực) và xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bản sao hộ chiếu và thị thực;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết của người lao động làm cơ sở thanh toán chi phí ăn, ở trong thời gian đào tạo;

- Hóa đơn hoặc biên lai thu tiền đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp;

Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động, cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thanh toán tiền hỗ trợ (trực tiếp hoặc qua tài Khoản ngân hàng) cho người lao động; lưu giữ các hồ sơ, chứng từ nêu trên theo quy định.

b) Người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp:

Người lao động nộp 01 bộ hồ sơ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến chủ đầu tư gồm:

- Giấy đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

- Bản sao hợp đồng ký giữa người lao động và doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (có xác nhận của doanh nghiệp) hoặc bản sao hợp đồng cá nhân ký giữa người lao động và chủ sử dụng lao động (nếu hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực) và xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bản sao hộ chiếu và thị thực;

- Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết của người lao động làm cơ sở thanh toán chi phí ăn, ở trong thời gian đào tạo;

- Hóa đơn hoặc biên lai thu tiền đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, khám sức khỏe, hộ chiếu, thị thực và lý lịch tư pháp;

Chậm nhất 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động, chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán tiền hỗ trợ (trực tiếp hoặc qua tài Khoản ngân hàng) cho người lao động.

2. Đối với nội dung hỗ trợ theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch này: Quy trình, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC  ngày 21 tháng  7 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

3. Đối với nội dung hỗ trợ theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch này:

a) Căn cứ nhu cầu và số lượng lao động tham gia đào tạo nghề, ngoại ngữ, mức hỗ trợ chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch này và dự toán được cấp có thẩm quyền giao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) ký hợp đồng đặt hàng đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, ngoại ngữ cho người lao động với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;

b) Căn cứ hợp đồng đặt hàng đào tạo đã ký và danh sách người lao động tham gia đào tạo, Cục Quản lý lao động ngoài nước thực hiện tạm ứng kinh phí cho doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ theo mức quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các Khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

c) Cục Quản lý lao động ngoài nước có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán giá trị còn lại của hợp đồng (nếu có):

- Trường hợp có dưới 70% số học viên sau khi hoàn thành khóa học được đi làm việc ở nước ngoài chỉ thanh toán chi phí đào tạo theo số lượng học viên thực tế xuất cảnh;

- Trường hợp có từ 70% số học viên trở lên sau khi hoàn thành khóa học được đi làm việc ở nước ngoài được thanh toán chi phí đào tạo theo số lượng học viên tham gia khóa học của hợp đồng đã ký;

d) Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện chi trả các Khoản nhà nước hỗ trợ cho người học theo mức quy định tại hợp đồng đã ký với Cục Quản lý lao động ngoài nước;

đ) Hồ sơ lưu tại doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp gồm:

- Hợp đồng đặt hàng đào tạo giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Cục Quản lý lao động ngoài nước;

- Hợp đồng liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đối với trường hợp doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp không tự tổ chức đào tạo cho người lao động);

- Giấy đề nghị hỗ trợ của người lao động theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này;

- Giấy tờ chứng minh người lao động thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này;

- Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng đặt hàng đào tạo giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp với Cục Quản lý lao động ngoài nước;

- Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

4. Đối với nội dung hỗ trợ quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch này: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy trình và thủ tục hỗ trợ theo từng chương trình cụ thể và phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 5. Hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước

1. Hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước bao gồm:

a) Nghiên cứu khảo sát, thu thập thông tin thị trường lao động ngoài nước:

- Nghiên cứu các thị trường lao động hiện có, các thị trường tiềm năng phù hợp với người lao động Việt Nam;

- Điều tra, khảo sát, thu thập và tổng hợp tư liệu;

- Mua tư liệu về các thị trường lao động có tiềm năng đối với lao động Việt Nam;

b) Quảng bá thông tin về nguồn lao động Việt Nam ở nước ngoài:

- Tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu về nguồn lao động Việt Nam;

- Xây dựng các tư liệu, ấn phẩm, chương trình truyền thông về nguồn lao động Việt Nam (phóng sự, phim tư liệu, sách, áp phích, tờ rơi...);

- Tổ chức truyền thông, quảng bá về nguồn lao động Việt Nam:

+ Truyền thông qua các tư liệu, ấn phẩm;

+ Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài (nếu có);

+ Truyền thông trên mạng internet;

c) Xúc tiến phát triển thị trường lao động ngoài nước:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Xây dựng các tư liệu, ấn phẩm, chương trình truyền thông hướng dẫn người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

- Xây dựng các tư liệu, ấn phẩm, chương trình truyền thông để giới thiệu về các thị trường lao động cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài;

- Tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài;

- Tổ chức sự kiện văn hóa cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài;

- Đào tạo nâng cao năng lực về xúc tiến phát triển thị trường lao động ngoài nước.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

a) Chi phí mua, thu thập thông tin, tư liệu về thị trường, ngành nghề mới tiếp nhận lao động Việt Nam, truyền thông, quảng bá về nguồn lao động Việt Nam trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở nước ngoài: Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước quyết định căn cứ tình hình thực tế, trong phạm vi dự toán được duyệt hàng năm, bảo đảm Tiết kiệm, hiệu quả;

b) Chi nghiên cứu, tổng hợp xây dựng các đề án đánh giá tiềm năng, xu hướng tiếp nhận lao động của thị trường ngoài nước: thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

c) Chi phí vé máy bay, phương tiện đi lại, công tác phí và các chi phí khác cho cán bộ, công chức tham gia đoàn nghiên cứu, khảo sát thị trường, tham gia tổ chức sự kiện, hội thảo quảng bá về nguồn lao động Việt Nam tại các thị trường: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC  ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí;

d) Tổ chức sự kiện, hội thảo ở nước ngoài bao gồm: chi phí thuê hội trường, trang thiết bị, trang trí, âm thanh, ánh sáng, phiên dịch, lễ tân, diễn giả, tài liệu, nước uống; tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa cho người lao động Việt Nam ở nước ngoài: thanh toán theo hợp đồng ký với đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện, hội thảo ở nước ngoài và hóa đơn, chứng từ hợp lệ nhưng không vượt quá dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Chi tiếp khách nước ngoài, hội nghị hội thảo quốc tế về xúc tiến phát triển thị trường lao động mới: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

e) Chi phí xây dựng, xuất bản và phát hành các ấn phẩm, tài liệu, chương trình truyền thông: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và các văn bản hướng dẫn;

g) Hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn v ị sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin - Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

h) Chi tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng xúc tiến phát triển thị trường lao động ngoài nước: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

Điều 6. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài cho người lao động là đối tượng quy định tại Điểm a, b và c Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này và kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước được bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ ở trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Năm 2016, ngân sách trung ương thực hiện bổ sung có Mục tiêu cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện chính sách.

2. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết và chi phí làm thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài cho người lao động thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này bố trí từ nguồn kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất.

3. Kinh phí hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề theo yêu cầu của Hợp đồng cung ứng giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài và chương trình đào tạo trình độ cao theo Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các nước: bố trí từ kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020. Từ sau năm 2020, kinh phí bố trí theo quy định của cấp có thẩm quyền.

4. Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, chủ đầu tư dự án

1. Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định mức chi phí đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ phù hợp với chương trình và thời gian đào tạo sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính;

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện tiếp nhận hồ sơ và chi trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo quy định tại Thông tư liên tịch này, bảo đảm phù hợp với Điều kiện thực tế tại địa phương;

- Định kỳ 6 tháng (trước ngày 31/7) và hàng năm (trước ngày 31/01 năm sau), tổng hợp báo cáo tình hình kinh phí thực hiện và số lượng người lao động được hỗ trợ gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước) để tổng hợp, theo dõi;

c) Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ hỗ trợ đối với người lao động và thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư liên tịch này;

d) Hàng năm, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước gửi cơ quan Tài chính cùng cấp tổng hợp theo quy định.

2. Cơ quan Tài chính: Tổng hợp dự toán kinh phí hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ phát triển thị trường lao động ngoài nước trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Chủ đầu tư dự án: Căn cứ mức hỗ trợ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư liên tịch này để xây dựng kế hoạch và lập dự toán kinh phí hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tổng kinh phí của Dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư được duyệt; bố trí kinh phí, chi trả các Khoản hỗ trợ quy định tại Khoản 1 Điều 3 cho người lao động thuộc đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch này.

Điều 8. Hiệu lực thi hành[3]

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016.

2. Trường hợp các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư liên tịch này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng quy định tại văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (để đăng công báo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang Thông tin điện tử của Bộ (để đăng tải);
- Lưu: VT, Cục QLLĐNN.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bá Hoan

 

Mẫu số 01[4] (được bãi bỏ)

 

Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia và việc làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN

THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1. Thông tin về thân nhân người có công với cách mạng

Họ và tên:................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ………………… Giới tính:..............................................

Nơi đăng ký thường trú:..........................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng (1):......................................................

2. Thông tin về người có công với cách mạng

Họ và tên:................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ………………… Giới tính:..............................................

Thuộc diện người có công (2):................................................................................

Số hồ sơ:..................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú:..........................................................................................

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (4)

Ông/bà:……………..

Là thân nhân người có công với cách mạng.

…, ngày....tháng...năm...

Xác nhận của người có công (3)
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

…, ngày....tháng...năm...

Người đề nghị xác nhận
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi quan hệ người đề nghị xác nhận với người có công với cách mạng: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

(2) Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng.

(3) Mục này không áp dụng đối với liệt sỹ, người có công đã từ trần

(4) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền:

- Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý.

- Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý.

- Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

 

Mẫu số 03[5] (được bãi bỏ)

 

Mẫu số 16[6]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

Kính gửi (1): Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội

(hoặc tên chủ đầu tư dự án thu hồi đất nông nghiệp)

Họ và tên: .................................... Ngày, tháng, năm sinh: .......................................

Số định danh  cá nhân/Chứng  minh nhân  dân: ......................................................

cấp ngày……tháng……năm……nơi cấp  ................................................................

Nơi ở hiện tại (Trường hợp khác nơi đăng ký thường trú): ...................................

Đối tượng: Dân tộc thiểu số □              Hộ nghèo □                     Hộ cận nghèo □

Hộ bị thu hồi đất nông nghiệp □  Thân nhân của người có công với cách mạng □

Tôi làm đơn này kính đề nghị quý Cơ quan hỗ trợ chi phí học nghề, ngoại ngữ và các chi phí khác theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ để tham gia đi làm việc tại nước ......................................

Số tiền đề nghị hỗ trợ: .................................................................................................

Bao gồm:         - Chi phí đào tạo nghề, ngoại ngữ: .............................. đ

                        - Chi phí giáo dục định hướng: ................................... đ

                        - Tiền ăn, ở trong thời gian học: ................................... đ

                        - Chi phí đi lại: ................................................................ đ

                        - Chi phí trang cấp ban đầu: ...........................................đ (nếu có)

                        - Tiền làm các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài: ....đ

(Hồ sơ, chứng từ kèm theo).

Hình thức nhận tiền hỗ trợ: Tiền mặt □                                       Chuyển khoản □

Trường hợp nhận tiền hỗ trợ thông qua tài khoản ngân hàng, đề nghị chuyển tiền vào tài khoản (tên tài khoản): ....... Số tài khoản: ...........tại Ngân hàng: ......

Tôi hiểu mọi quyền lợi được hỗ trợ khi tham gia chương trình và xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước./.

 

 

……, ngày ... tháng ... năm ……
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (2)

Xác nhận ông (bà) ……thuộc đối tượng (3):……trong danh sách do xã quản lý./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/THỊ TRẤN....
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

 (1) Đối với người lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân của người có công với cách mạng ghi rõ Phòng hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ; Người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp ghi rõ tên của chủ đầu tư dự án.

 (2) Áp dụng cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng không phải hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng cư trú hợp pháp tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008.

 (3) Ghi rõ đối tượng được xác nhận là: hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

 

Mẫu số 17[7]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

 

Kính gửi: Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội

Họ và tên: .................................... Ngày, tháng, năm sinh: .......................................

Số định danh  cá nhân/Chứng  minh nhân  dân: ......................................................

cấp ngày……tháng……năm……nơi cấp  ................................................................

Nơi ở hiện tại (Trường hợp khác nơi đăng ký thường trú): ...................................

Đối tượng: Dân tộc thiểu số □              Hộ nghèo □                     Hộ cận nghèo □

Hộ bị thu hồi đất nông nghiệp □  Thân nhân của người có công với cách mạng □

Tôi làm đơn này kính đề nghị quý Cơ quan hỗ trợ chi phí học nghề, ngoại ngữ và các chi phí khác theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ để tham gia đi làm việc tại nước ......................................

Trường hợp nhận tiền hỗ trợ thông qua tài khoản ngân hàng, đề nghị chuyển tiền vào tài khoản (tên tài khoản): ....... Số tài khoản: ...........tại Ngân hàng: ......

Tôi hiểu mọi quyền lợi được hỗ trợ khi tham gia chương trình và xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước./.

 

 

……, ngày ... tháng ... năm ……
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã/Chủ đầu tư (1)

Xác nhận ông (bà)………… thuộc đối tượng (2): …………… trong danh sách do xã quản lý (hoặc danh sách hộ bị thu hồi đất nông nghiệp của dự án …………)./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/THỊ TRẤN....
CHỦ TỊCH
HOẶC CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

 (1) Áp dụng cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND xã xác nhận và người lao động thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp do UBND xã hoặc Chủ đầu tư (đơn vị thu hồi đất nông nghiệp) xác nhận.

(2) Ủy ban nhân dân xã ghi rõ đối tượng được xác nhận là: hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo hoặc Chủ đầu tư ghi rõ đối tượng được xác nhận là: thu hồi đất nông nghiệp.

 [1] Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH  ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có căn cứ ban hành như sau:

Căn cứ Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 62/2022/NĐ-CP  ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP  ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ trưởng  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành.”.

[2] Nội dung “Người lao động là người dân tộc thiểu số: bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân” được bãi bỏ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023.

[3] Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH  sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023 quy định như sau:

 “1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023.

2. Các Mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính đã được tiếp nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định tại Thông tư, Thông tư liên tịch chưa được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ bởi Thông tư này.

3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.”.

[4] Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH  sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023.

[5] Mẫu này được bãi bỏ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 của Phụ lục của Thông tư số 08/2023/TT- BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023.

[6] Mẫu này được ban hành theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023.

[7] Mẫu này được ban hành theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH  ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2023.

MINISTRY OF LABOR – WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----------------

No. 714/VBHN-BLDTBXH

Hanoi, February 26, 2024

 

JOINT CIRCULAR

GUIDELINES ON FINANCIAL SUPPORT FOR GUEST WORKERS PRESCRIBED IN DECREE NO. 61/2015/ND-CP DATED JULY 9, 2015 OF THE GOVERNMENT OF VIETNAM ON JOB CREATION POLICIES AND NATIONAL EMPLOYMENT FUND

Joint Circular No. 09/2016/TTLT-BLDTBXH-BTC dated June 15, 2016 of the Minister of Labor - War Invalids and Social Affairs of Vietnam and the Minister of Finance of Vietnam on guidelines on financial support for guest workers prescribed in Decree No. 61/2015/ND-CP dated July 9, 2015 of the Government of Vietnam on job creation policies and national employment fund, effective as of August 1, 2016, is amended by:

Circular No. 08/2023/TT-BLDTBXH dated August 29, 2023 of the Minister of Labor – War Invalids and Social Affairs of Vietnam on amendments to and annulment of several Articles of Circulars and Joint Circulars concerning the submission and presentation of paper household registration books, temporary residence books, or documents requiring confirmation of residence when carrying out administrative procedures under the state management of the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs of Vietnam, effective as of October 12, 2023.

Pursuant to Decree No. 106/2012/ND-CP dated December 20, 2012 of the Government of Vietnam on functions, tasks, entitlements, and organizational structure of the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs of Vietnam;

Pursuant to Decree No. 215/2013/ND-CP dated December 23, 2013 of the Government of Vietnam on functions, tasks, entitlements, and organizational structure of the Ministry of Finance of Vietnam;

Pursuant to Decree No. 61/2015/ND-CP dated July 9, 2015 of the Government of Vietnam on job creation policies and national employment fund;

The Minister of Labor – War Invalids and Social Affairs of Vietnam and the Minister of Finance of Vietnam hereby promulgate a Joint Circular on guidelines on financial support for guest workers prescribed in Decree No. 61/2015/ND-CP dated July 9, 2015 of the Government of Vietnam on job creation policies and national employment fund (hereinafter referred to as “Decree No. 61/2015/ND-CP”).[1]

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.This Joint Circular provides for the guidelines on procedures and amounts of financial support for guest workers and the development of the overseas labor market as prescribed in Article 10 and Article 12 of Decree No. 61/2015/ND-CP.

Article 2. Regulated entities

1. Any of the following entities wishing to be a guest worker:

a) Ethnics;

b) Members of poor or near-poor households as prescribed by laws;

c) Relatives of revolutionary contributors prescribed in Clause 1 Article 4 of Decree No. 31/2013/ND-CP dated April 9, 2013 of the Government of Vietnam;

d) Persons with expropriated agricultural land prescribed in Decision No. 63/2015/QD-TTg dated December 10, 2015 of the Prime Minister of Vietnam.

2. Other agencies, enterprises, organizations, and individuals related to Article 1 of this Joint Circular.

Article 3. Contents and amounts of financial support for guest workers

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Vocational training: according to actual costs, up to the amounts prescribed in Article 4 of Decision No. 46/2015/QD-TTg dated September 28, 2015 of the Prime Minister of Vietnam;

b) Foreign language training: according to the actual fee of each course and actual learning time, up to 3 million VND per person per course;

c) Training in necessary knowledge: according to the actual costs, up to 530.000 VND per person per course;

d) Food expenses during the training period: up to 40.000 VND per person per day;

dd) Travel expenses (round-trip tickets) incurred by workers from their legal residence to the location of training facilities: up to 200.000 VND per person per course for a distance of 15 km or longer; up to 300.000 VND per person per course for a distance of 10 km or longer regarding an extremely disadvantaged socio-economic area;

e) If a worker prescribed in Clause 1 Article 2 of this Joint Circular lives in a poor district as prescribed in Resolution No. 30a/2008/NQ-CP dated December 27, 2008 of the Government of Vietnam on the support program for fast and sustainable poverty reduction in 61 poor districts (hereinafter referred to as “Resolution No. 30a/2008/NQ-CP”), he/she will receive an additional amount of financial support for accommodation expenses during the training period and for personal items as prescribed in Point a Clause 3 Article 5 of Joint Circular No. 31/2009/TTLT-BLDTBXH-BTC dated September 9, 2009 of the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs of Vietnam and the Ministry of Finance of Vietnam on guidelines for Decision No. 71/2009/QD-TTg dated April 29, 2009 of the Prime Minister of Vietnam on approval for the project on support for poor districts for the acceleration of labor export, contributing to sustainable poverty reduction during 2009-2020 (hereinafter referred to as “Decision No. 71/2009/QD-TTg”).

2. Financial support for expenditures on procedures for guest workers includes:

a) Fees for issuance of passports prescribed in Circular No. 157/2015/TT-BTC dated October 8, 2015 of the Ministry of Finance of Vietnam;

b) Fees for issuance of juridical records prescribed in Circular No. 174/2011/TT-BTC dated December 2, 2011 of the Ministry of Finance of Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Health check-up costs according to prices of actual check-ups and treatment of medical facilities permitted to provide health check-up services for guest workers, up to 750.000 VND per person.

3. Financial support for risk settlement throughout the overseas working period:

Any worker facing risks during the overseas working period shall receive an amount of financial support prescribed in Point a Clause 3 of Decision No. 144/2007/QD-TTg dated August 31, 2007 of the Prime Minister of Vietnam and its guiding documents.

4. Financial support for training in professional skills:

a) Any worker participating in the course of training in professional skills as required by the contract concluded by a Vietnamese enterprise and a foreign partner shall receive an amount of financial support for training in professional skills and foreign languages equivalent to 70% of the training cost of each course of the training institution but not exceeding the amount prescribed in Point a and b Clause 1 of this Article;

b) Any worker participating in the high-level training program under an agreement between the Government of Vietnam and a host country shall receive financial support for training as agreed on by both Governments.

5. If a worker is subject to multiple cases as prescribed in Clause 1 Article 2 of this Joint Circular, he/she may choose the most profitable case for application and only receive the financial support prescribed in Clause 1, 2, 3, and 4 of this Article once.

6. If a worker prescribed in Clause 1 Article 2 of this Joint Circular lives in a poor district according to Decree No. 30a/2008/NQ-CP, he/she may decide to receive financial support as prescribed in this Joint Circular or Decision No. 71/2009/QD-TTg. No worker is permitted to receive both amounts of financial support prescribed in this Joint Circular and Decision No. 71/2009/QD-TTg.

Article 4. Procedures for supporting guest workers

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Workers who are ethnics, members of poor households or near-poor households, or relatives of revolutionary contributors eligible for financial support shall submit applications (in person or through postal services) to local Authorities of Labor - War Invalids and Social Affairs (Departments of Labor - War Invalids and Social Affairs or Divisions of Labor - War Invalids and Social Affairs according to local decentralization) where they legally reside for assessment and support.

An application for financial support includes:

- An application for financial support following Form No. 01 enclosed herewith;

- Any of the following documents justifying the eligibility of the worker according to Clause 1 Article 2 of this Joint Circular:

+[2] (annulled)

+ For members of poor households or near-poor households: certification of the People’s Committee of the commune, ward, or commune-level town mentioned in the application for financial support;

+ For relatives of revolutionary contributors: document confirming the relation with the revolutionary contributor following the Form No. 02 enclosed herewith;

- A copy of the contract concluded by the worker and the enterprise providing guest worker services (confirmed by the enterprise) or a copy of the individual contract concluded by the worker and the employer (if the contract is in a foreign language, a certified Vietnamese translation is required) and a certification of the registration of the individual contract of the Department of Labor - War Invalids and Social Affairs;

- Copies of passport and visa;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Invoices or receipts of fees for training in vocations, foreign languages, necessary knowledge, health check-ups, passports, visas, and judicial records;

The authority of Labor - War Invalids and Social Affairs shall, within 10 working days from the date on which the valid application of the worker is received, provide financial support for the worker (in person or through the bank account) and archive the mentioned documents as per regulation.

b) Workers subject to expropriation of agricultural land:

Workers shall submit applications (in person or through postal services) to investors. An application includes:

- An application for financial support following Form No. 01 enclosed herewith;

- A copy of the contract concluded by the worker and the enterprise providing guest worker services (confirmed by the enterprise) or a copy of the individual contract concluded by the worker and the employer (if the contract is in a foreign language, a certified Vietnamese translation is required) and a certification of the registration of the individual contract of the Department of Labor - War Invalids and Social Affairs;

- Copies of passport and visa;

- Copies of certificates or certifications of completion of the course of training in vocations, foreign languages, or necessary knowledge of the worker used as the basis for payment of his/her food and accommodation expenses during the training period;

- Invoices or receipts of fees for training in vocations, foreign languages, necessary knowledge, health check-ups, passports, visas, and judicial records

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Regarding the financial support prescribed in Clause 3 Article 3 of this Joint Circular: Procedures for financial support shall comply with Joint Circular No. 11/2008/TTLT-BLDTBXH-BTC dated July 21, 2008 of the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs of Vietnam and the Ministry of Finance of Vietnam.

3. Regarding the financial support prescribed in Point a Clause 4 Article 3 of this Joint Circular:

a) The Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs of Vietnam (Department of Overseas Labor Management) shall, based on the need and number of workers participating in courses of training in vocations, foreign languages, the financial support for training in vocations and foreign languages prescribed in Point a Clause 4 Article 3 of this Joint Circular, and estimates assigned by competent authorities, conclude a contract of order placement of training in professional skills and/or foreign languages with an enterprise or professional organization providing guest worker services as prescribed in Decision No. 39/2008/QD-TTg dated March 14, 2008 of the Prime Minister of Vietnam;

b) The Department of Overseas Labor Management shall, based on the concluded contract of order placement and the list of workers participating in the training, advance funding to the enterprise or professional organization as prescribed in Circular No. 39/2016/TT-BTC dated March 1, 2016 of the Ministry of Finance of Vietnam;

c) The Department of Overseas Labor Management shall carry out the testing and contract liquidation and pay the remaining value of the contract (if any):

- In case the percentage of learners sent to work abroad after completing the course is under 70%, only the amount of training costs according to the actual number of learners sent to work abroad shall be paid;

- In case the percentage of learners sent to work abroad after completing the course is 70% or more, the amount of training costs according to the total number of learners specified in the concluded contract shall be paid;

d) The enterprise or professional organization providing guest worker services shall pay the state financial support for learners as specified in the contract concluded with the Department of Overseas Labor Management;

dd) Documentation archived at the mentioned enterprise or professional organization includes:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Joint training contract between the vocational training facility and the enterprise or professional organization providing guest worker services (if the mentioned enterprise or professional organization does not provide training for workers);

- Application for financial support following Form No. 03 enclosed herewith;

- Documents justifying the eligibility of the worker according to Clause 1 Article 2 of this Joint Circular;

- Testing records and liquidation records of the contract of order placement of training between the enterprise or the professional organization and the Department of Overseas Labor Management;

- Guest worker contract concluded by the worker and the enterprise or professional organization providing guest worker services.

4. Regarding the financial support prescribed in Point b Clause 4 Article 3 of this Joint Circular, the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs of Vietnam shall stipulate support procedures for specific programs in accordance with current regulations.

Article 5. Support for development of overseas labor market

1. The support for the development of the overseas labor market includes:

a) Researching and surveying the overseas labor market:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Investigating, surveying, collecting, and summarizing documents;

- Purchasing documents on potential labor markets for Vietnamese workers;

b) Advertising information on the overseas Vietnamese workforce:

- Organizing conferences and seminars on the Vietnamese workforce;

- Developing documents, publications, and communication programs on the Vietnamese workforce (reports, documentaries, books, posters, leaflets, etc.);

- Organizing communications and popularization of the Vietnamese workforce through: 

+ Documents and publications;  

+ Overseas mass media (if any);

+ Internet;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.- Developing databases on Vietnamese guest workers;

- Developing documents, publications, and communication programs on guidelines for Vietnamese guest workers to protect their legitimate rights and benefits;

- Developing documents, publications, and communication programs to introduce labor markets to workers wishing to work abroad; 

- Organizing meetings between foreign enterprises and organizations;

- Organizing cultural events for Vietnamese guest workers;

- Providing advanced training in the capacity for promoting the development of the overseas labor market;

2. Contents and amounts of financial support:

a) Expenditures on the purchase or collection of information on new markets or professions accepting Vietnamese workers, expenditures on communications and dissemination of the Vietnamese workforce on overseas mass media: the Director of the Department of Overseas Labor Management shall, based on actual developments and within the approved annual estimates, decide on the assurance of thrift and efficiency;

b) Expenditures on research and formulation of projects for assessment of overseas markets in terms of potential and tendency to accept workers: comply with Joint Circular No. 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN dated April 22, 2015 of the Ministry of Finance of Vietnam and the Ministry of Science and Technology of Vietnam;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Organization of events and seminars abroad, including: expenditures on rental of halls, equipment, decoration, sound, lighting, interpretation services, reception, speakers, documents, and water/beverage; expenditures on the organization of cultural activities or events for Vietnamese guest workers: payment for the contract concluded with the organization providing overseas event or seminar services and valid invoices and documents shall not exceed the estimates approved by competent authorities;

dd) Expenditures on the reception of foreign guests and international seminars on new labor market development: comply with Circular No. 01/2010/TT-BTC dated January 6, 2010 of Ministry of Finance of Vietnam;

e) Expenditures on formulation, publishing, and distribution of publications, documents, and communication programs: comply with Decree No. 130/2013/ND-CP dated October 16, 2013 of the Government of Vietnam;

g) Support for the development of databases on Vietnamese guest workers: comply with Circular No. 194/2012/TT-BTC dated November 15, 2012 of the Ministry of Finance of Vietnam and Joint Circular No. 19/2012/TTLT-BTC-BKH&DT-BTTTT dated February 15, 2012 of the Ministry of Finance of Vietnam, the Ministry of Planning and Investment of Vietnam, and the Ministry of Information and Communications of Vietnam;

h) Expenditures on the organization of training courses for the improvement of capacity and skills in promoting the overseas labor market: comply with Circular No. 139/2010/TT-BTC dated September 21, 2010 of the Ministry of Finance of Vietnam.

Article 6. Implementation budget

1. Financial support for training in vocations, foreign languages, necessary knowledge, and expenditures on procedures for guest workers for entities prescribed in Points a, b, and c Clause 1 Article 2 of this Joint Circular and financial support for the development of the overseas labor market shall be allocated from the recurrent expenditure budget estimates of agencies or units assigned to carry out central and local tasks as prescribed by the law on government budget decentralization.

In 2016, the central budget shall grant dedicated additional funding for provinces failing to balance their state budgets to carry out related policies.

2. Financial support for training in vocations, foreign languages, necessary knowledge, and expenditures on procedures for guest workers for entities prescribed in Point d Clause 1 Article 2 of this Joint Circular shall be allocated from the budget sources of investment projects or plans for indemnity and relocation approved by competent authorities as prescribed in Decision No. 63/2015/QD-TTg dated December 10, 2015 of the Prime Minister of Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Other legal budget sources.

Article 7. Responsibilities of authorities and project investors 

1. Authorities of Labor - War Invalids and Social Affairs:

a) The Ministry of Labor – War Invalids and Social Affairs of Vietnam shall decide the expenditures on training in vocations and foreign languages in conformity with the training programs and training period after receiving suggestions from the Ministry of Finance of Vietnam;

b) Departments of Labor - War Invalids and Social Affairs shall:

- Request Presidents of People’s Committee of provinces or centrally affiliated cities to decide to assign Departments of Labor - War Invalids and Social Affairs or Divisions of Labor - War Invalids and Social Affairs to receive applications and grant financial support to workers as prescribed in this Joint Circular, ensuring conformity with actual conditions of such provinces;

- Send biannual reports (before July 31) and annual reports (before January 31 of the following year) on the budget and number of workers receiving financial support to the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs of Vietnam (Department of Overseas Labor Management) for summary and monitoring;

c) Take charge and cooperate with concerned authorities in disseminating and popularizing support policies to workers and performing tasks prescribed in this Joint Circular;

d) Send annual plans and budget estimates for financial support for guest worker programs and the development of the overseas labor market to financial authorities at the same level for summary as per regulation.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Project investors shall, based on the financial support prescribed in Clause 1 and Clause 2 Article 3 of this Joint Circular, develop plans and formulate budget estimates for financial support for guest workers in the total budget of investment projects or approved plans for indemnity and relocation; allocate budget and pay for the financial support prescribed in Clause 1 Article 3 for workers being entities prescribed in Point d Clause 1 Article 2 of this Joint Circular.

Article 8. Entry into force[3]

1. This Joint Circular comes into force as of August 1, 2016.

2. If any legislative document cited in this Joint Circular is amended, supplemented, or replaced, comply with its new edition.

3. Difficulties arising during the implementation of this Joint Circular shall be reported to the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs of Vietnam for research and amendments./.

 

 

 

VERIFICATION OF INTEGRATED DOCUMENT

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Integrated document No. 714/VBHN-BLDTBXH dated February 26, 2024 Joint Circular on guidelines on financial support for guest workers prescribed in Decree No. 61/2015/ND-CP on job creation policies and national employment fund
Official number: 714/VBHN-BLDTBXH Legislation Type: Integrated document
Organization: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Signer: Nguyen Ba Hoan
Issued Date: 26/02/2024 Integrated Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Integrated document No. 714/VBHN-BLDTBXH dated February 26, 2024 Joint Circular on guidelines on financial support for guest workers prescribed in Decree No. 61/2015/ND-CP on job creation policies and national employment fund

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status