CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/2024/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 39/2019/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

1. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 4 như sau:

“1. “Người quản lý Quỹ” là người giữ chức danh, chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc.

2. “Người lao động của Quỹ” là người làm việc cho Quỹ theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của Quỹ theo quy định pháp luật về lao động nhưng không giữ các chức danh, chức vụ quy định tại khoản 1 Điều này.”.

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 6 như sau:

“2. Ban kiểm soát;”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 7 như sau:

a) Sửa đổi điểm a, điểm d, điểm đ và bổ sung điểm i, điểm k khoản 4 như sau:

“a) Quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động 05 năm, hằng năm của Quỹ sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt;

d) Quyết định Báo cáo tài chính; phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt;

đ) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật hoặc thuê theo phương án nhân sự đối với Giám đốc sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận;

i) Quyết định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác đối với Giám đốc, các chức danh khác do Hội đồng thành viên bổ nhiệm;

k) Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với Phó Giám đốc.”.

b) Bổ sung điểm e khoản 5 như sau:

“e) Trừ Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc.”.

c) Sửa đổi điểm c khoản 6 như sau:

“c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép, trích lục sổ ghi chép và theo dõi hợp đồng, giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, các giấy tờ và tài liệu khác của Quỹ;”.

d) Sửa đổi điểm d khoản 7 như sau:

“d) Trường hợp thành viên Hội đồng thành viên phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên khác có hành vi vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; yêu cầu thành viên vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.”.

4. Sửa đổi khoản 4 Điều 8 như sau:

“4. Xây dựng kế hoạch hoạt động hằng quý và hằng năm của Hội đồng thành viên.”.

5. Sửa đổi Điều 9 như sau:

a) Sửa đổi tên Điều 9 như sau:

“Điều 9. Ban kiểm soát, Kiểm soát viên”.

b) Sửa đổi khoản 1 như sau:

“1. Căn cứ quy mô của Quỹ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định thành lập Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên, trong đó có Trưởng Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp Ban kiểm soát chỉ có 01 Kiểm soát viên thì Kiểm soát viên đó đồng thời là Trưởng Ban kiểm soát và phải đáp ứng tiêu chuẩn của Trưởng Ban kiểm soát”.

c) Sửa đổi tên khoản 2 như sau:

“2. Tiêu chuẩn, điều kiện của Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên”.

d) Sửa đổi điểm a, điểm c khoản 2 như sau:

“a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc; Trưởng Ban kiểm soát phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc;

c) Không được là người quản lý Quỹ; không được là Kiểm soát viên của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước; không phải là người lao động của Quỹ;”.

đ) Sửa đổi tên khoản 3 như sau:

“3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát”.

e) Sửa đổi điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ và bổ sung điểm e, điểm g, điểm h, điểm i khoản 3 như sau:

“b) Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên và Hội đồng thành viên, Giám đốc;

c) Giám sát, đánh giá thực trạng tài chính, hoạt động của Quỹ, thực trạng vận hành và hiệu lực các quy chế hoạt động của Quỹ;

d) Giám sát thực hiện các dự án đầu tư lớn; hợp đồng, giao dịch mua, bán và giao dịch kinh tế khác có quy mô lớn của Quỹ theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

đ) Lập và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về nội dung quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản này cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hội đồng thành viên;

e) Tham gia các cuộc họp Hội đồng thành viên, các cuộc tham vấn, trao đổi chính thức và không chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Hội đồng thành viên; chất vấn Hội đồng thành viên, Giám đốc về các quyết định trong quản lý điều hành khi cần thiết;

g) Xem xét sổ sách kế toán, báo cáo, hợp đồng, giao dịch và tài liệu khác của Quỹ; kiểm tra công việc quản lý, điều hành của Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc khi xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

h) Yêu cầu Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc báo cáo, cung cấp thông tin trong phạm vi quản lý và hoạt động của Quỹ;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.”.

g) Bổ sung điểm d, điểm đ, điểm e khoản 4 như sau:

“d) Báo cáo kịp thời cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời yêu cầu Kiểm soát viên chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp phát hiện Kiểm soát viên đó vi phạm quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm được giao;

đ) Báo cáo kịp thời cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Kiểm soát viên khác và cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu cá nhân đó chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả trong trường hợp sau đây: Phát hiện có thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc và người quản lý khác làm trái quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của họ hoặc có nguy cơ làm trái quy định đó; phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái quy định tại Nghị định này hoặc quy chế hoạt động của Quỹ;

e) Trường hợp vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho Quỹ thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và thiệt hại còn có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật; hoàn trả lại cho Quỹ mọi thu nhập và lợi ích có được do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản này.”.

h) Sửa đổi khoản 5 như sau:

“5. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát

a) Trưởng Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch công tác hằng tháng, hằng quý và hằng năm của Ban kiểm soát; phân công nhiệm vụ và công việc cụ thể cho từng Kiểm soát viên;

b) Kiểm soát viên chủ động và độc lập thực hiện nhiệm vụ và công việc được phân công; đề xuất, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ, công việc kiểm soát khác ngoài kế hoạch, ngoài phạm vi được phân công khi xét thấy cần thiết;

c) Ban kiểm soát họp ít nhất mỗi tháng một lần để rà soát, đánh giá, thông qua báo cáo kết quả kiểm soát trong tháng trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động tiếp theo của Ban kiểm soát;

d) Quyết định của Ban kiểm soát được thông qua khi có đa số thành viên dự họp tán thành. Các ý kiến khác với nội dung quyết định đã được thông qua phải được ghi chép đầy đủ, chính xác và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.”.

6. Sửa đổi Điều 10 như sau:

a) Sửa đổi khoản 1 như sau:

“1. Giám đốc do Hội đồng thành viên quyết định bổ nhiệm hoặc thuê theo phương án nhân sự đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận. Giám đốc được bổ nhiệm làm việc theo nhiệm kỳ 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại.”.

b) Sửa đổi tên khoản 3 như sau:

“3. Giám đốc có nhiệm vụ điều hành các hoạt động hằng ngày của Quỹ và có quyền, nghĩa vụ sau đây:”.

c) Bổ sung điểm k khoản 3 như sau:

“k) Ký kết hợp đồng, giao dịch nhân danh Quỹ, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên.”.

7. Sửa đổi Điều 11 như sau:

a) Sửa đổi tên Điều 11 như sau:

“Điều 11. Quan hệ giữa Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Kiểm soát viên và Giám đốc trong quản lý, điều hành Quỹ”.

b) Sửa đổi khoản 4 như sau:

“4. Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát, Kiểm soát viên với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thành viên và Giám đốc theo quy định của pháp luật đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên.”.

8. Bổ sung khoản 4 Điều 15 như sau:

“4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn của Quỹ đã hoàn trả hết nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận (trừ trường hợp bất khả kháng) thì được Quỹ tiếp tục xem xét cho vay.”.

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 1 như sau:

“a) Đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b) Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và đảm bảo phù hợp với tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;”.

b) Sửa đổi điểm a, điểm b và bổ sung điểm c khoản 2 như sau:

“a) Tham gia cụm liên kết ngành theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b) Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi trong ngành, lĩnh vực của cụm liên kết ngành;

c) Đáp ứng quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này.”.

c) Sửa đổi điểm a, điểm b và bổ sung điểm c khoản 3 như sau:

“a) Tham gia chuỗi giá trị theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành;

b) Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi và có sản phẩm thuộc chuỗi giá trị;

c) Đáp ứng quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này.”.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:

a) Sửa đổi khoản 2 như sau:

“2. Ngân hàng áp dụng quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và quy định tại Nghị định này để tiếp nhận vốn từ Quỹ và thực hiện hoạt động cho vay gián tiếp.”.

b) Sửa đổi khoản 3 như sau:

“3. Ngân hàng tự thẩm định, quyết định cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng và đủ điều kiện vay vốn theo quy định tại Điều 23 Nghị định này; ngân hàng chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình và các rủi ro phát sinh.”.

c) Bổ sung khoản 6 như sau:

“6. Doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn của Quỹ đã hoàn trả hết nợ gốc và lãi tiền vay đầy đủ, đúng thời hạn đã thỏa thuận (trừ trường hợp bất khả kháng) thì được Quỹ tiếp tục xem xét cho vay.”.

11. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 23 như sau:

a) Sửa đổi điểm a khoản 2 như sau:

“a) Đáp ứng quy định tại điểm c khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định này;”.

b) Sửa đổi điểm a khoản 3 như sau:

“a) Đáp ứng quy định tại điểm c khoản 1, điểm a và điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định này;”.

12. Bổ sung khoản 3 Điều 28 như sau:

“3. Mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ xem xét, quyết định tài trợ vốn không quá 01 lần.”.

13. Sửa đổi khoản 1 Điều 29 như sau:

“1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ xem xét, quyết định tài trợ vốn khi đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 hoặc điểm c khoản 1, điểm a, điểm b khoản 2 hoặc điểm c khoản 1, điểm a, điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định này.”.

14. Sửa đổi khoản 1 Điều 38 như sau:

“1. Quỹ trích lập dự phòng rủi ro cho vay trực tiếp và được tính vào chi phí hoạt động của Quỹ. Mức trích lập dự phòng chung và dự phòng cụ thể theo quy định của pháp luật về trích lập dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng.”.

15. Sửa đổi khoản 6 Điều 45 như sau:

“6. Sử dụng vốn nhàn rỗi thuộc vốn hoạt động quy định tại Điều 43 Nghị định này để gửi tại ngân hàng thương mại nhưng phải đảm bảo an toàn vốn.”.

16. Sửa đổi khoản 1 Điều 52 như sau:

“1. Quỹ thực hiện chế độ kế toán đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.”.

17. Sửa đổi khoản 3 Điều 53 như sau:

“3. Sau khi có ý kiến phê duyệt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thành viên quyết định Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.”.

18. Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 4 Điều 54 như sau:

“a) Việc giám sát được thực hiện thông qua hoạt động của Ban kiểm soát;

b) Nội dung giám sát được thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 9 Nghị định này.”.

19. Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 56 như sau:

“c) Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;”.

20. Sửa đổi khoản 5, khoản 6, khoản 8, khoản 10 và bổ sung khoản 12 Điều 57 như sau:

a) Sửa đổi khoản 5 như sau:

“5. Phê duyệt chiến lược, kế hoạch hoạt động 05 năm, hằng năm của Quỹ.”.

b) Sửa đổi khoản 6 như sau:

“6. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên; quyết định quỹ tiền lương, thù lao hằng năm của người quản lý, Kiểm soát viên.

Chấp thuận đề nghị của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật hoặc thuê theo phương án nhân sự đối với Giám đốc.”.

c) Sửa đổi khoản 8 như sau:

“8. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên.”.

d) Sửa đổi khoản 10 như sau:

“10. Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả hoạt động của Quỹ; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, điều hành của người quản lý, Kiểm soát viên.”.

đ) Bổ sung khoản 12 như sau:

“12. Phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của Quỹ.”.

21. Sửa đổi Điều 58 như sau:

“Điều 58. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

Cấp vốn điều lệ đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt cho Quỹ.”.

Điều 2. Thay thế một số cụm từ tại một số điều, khoản, điểm của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thay thế cụm từ “người quản lý của Quỹ” và “người quản lý” thành “người quản lý, Kiểm soát viên” tại điểm a khoản 2 Điều 48; Điều 49; điểm c, điểm đ, điểm e khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 50; điểm a khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 51 và Điều 59.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 6 năm 2024.

2. Các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quỹ quyết định tài trợ vốn, cho vay trực tiếp hoặc quyết định chuyển vốn cho ngân hàng để thực hiện cho vay gián tiếp trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

3. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

THE GOVERNMENT OF VIETNAM
----------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No. 45/2024/ND-CP

Hanoi, April 26, 2024

 

DECREE

AMENDMENTS TO GOVERNMENT’S DECREE NO. 39/2019/ND-CP DATED MAY 10, 2019 ON ORGANIZATION AND OPERATION OF THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT FUND

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015; the Law on Amendments to the Law on Government Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on management and use of state capital invested in manufacturing and business operations of enterprises dated November 26, 2014;

Pursuant to the Law on State Budget dated June 25, 2015;

Pursuant to the Law on assistance for small and medium-sized enterprises dated June 12, 2017;

Pursuant to the Law on Credit Institutions dated June 16, 2010 and the Law providing amendments to the Law on Credit Institutions dated November 20, 2017;

Pursuant to the Law on enterprises dated June 17, 2020; the Law providing amendments to the Law on Public Investment, the Law on Public-Private Partnership Investment, the Investment Law, the Housing Law, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Excise Duties, and the Law on Civil Judgment Enforcement dated January 11, 2022;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The Government promulgates a Decree providing amendments to the Government’s Decree No. 39/2019/ND-CP dated May 10, 2019 on organization and operation of the Small and Medium Enterprise Development Fund (SMEDF).

Article 1. Amendments to Government’s Decree No. 39/2019/ND-CP dated May 10, 2019

1. Clause 1 and Clause 2 Article 4 are amended as follows:

“1. “Fund's manager” means the holder of any of the following titles or positions, including: Chairperson or member of Board of Members, Director, or Deputy Director.

2. “Fund's employee” means a person who works for the Fund under an agreement, is paid, and bears management and supervision of the Fund in accordance with provisions of the labour code, but does not hold any of the titles and positions specified in clause 1 of this Article.”.

2. Clause 2 Article 6 is amended as follows:

“2. Board of Controllers;”.

3. Clause 4, Clause 5, Clause 6 and Clause 7 Article 7 are amended as follows:

a) Points a, d, dd Clause 4 are amended and points i, k are added to clause 4 as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Make decisions on financial statements; annual profit distribution and establishment of funds/provisions after obtaining approval from the Ministry of Planning and Investment of Vietnam;

dd) Appoint, re-appoint, dismiss, reward, discipline or hire, under the Fund’s personnel plan, the Fund’s Director after obtaining approval from the Ministry of Planning and Investment of Vietnam;

i) Make decisions on salaries, remunerations, bonuses and other benefits of Director, and other title holders appointed by the Board of Members;

k) Appoint, re-appoint, dismiss, reward, discipline, make decisions on salaries, remunerations, bonuses and other benefits of Deputy Director(s).”.

b) Point e is added to Clause 5 as follows:

“e) Except Chairperson of the Board of Members, a member of the Board of Members may concurrently hold the position of Director.”.

c) Point c Clause 6 is amended as follows:

“c) Inspect, examine, access, copy and extract logbooks, and monitor contracts, transactions, accounting books, financial statements, minutes of meetings of the Board of Members, and other documents of the Fund;”.

d) Point d Clause 7 is amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Clause 4 Article 8 is amended as follows:

“4. Develop quarterly and annual plans for activities of the Board of Members.”.

5. Article 9 is amended as follows:

a) Article 9 is amended as follows:

“Article 9. Board of Controllers and Controllers”.

b) Clause 1 is amended as follows:

“1. Based on the Fund's scale, the Ministry of Planning and Investment of Vietnam decides to establish the Board of Controllers that shall have 01 - 05 Controllers, including the Chief Controller. A Controller shall hold a term of office not exceeding 05 years, and may be re-appointed for up to 02 consecutive terms. In case the Board of Controllers only has 01 Controller, he/she shall act as the Chief Controller and be required to satisfy corresponding eligibility requirements for Chief Controller".

c) Heading of Clause 2 is amended as follows:

“2. Eligibility requirements and standards to be satisfied by Chief Controller and Controllers”.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“a) He/she must have a bachelor’s degree or higher in economics, finance, banking, accounting, audit, law, or business administration, and at least 03 years’ experience. The Chief Controller must have at least 05 years’ experience;

c) He/she is not the Fund's manager, a Controller of an enterprise that is not a state-owned enterprise, or the Fund’s employee;”.

dd) Heading of Clause 3 is amended as follows:

 “3. Rights and obligations of Board of Controllers”.

e) Points b, c, d, and dd clause 3 are amended, and points e, g, h and i are added to clause 3 as follows:

“b) Supervise and assess the performance of rights and obligations by members of the Board of Members and by the Board of Members, Director;

c) Supervise and assess actual financial health and operations of the Fund, actual application and validity of the Fund’s operating regulations;

d) Supervise implementation of major investment projects; sale and purchase contracts/transactions and other large-scale business transactions of the Fund at the request of the Ministry of Planning and Investment of Vietnam;

dd) Prepare and send evaluation reports and proposals of the matters specified in Points a, b, c, and d of this Clause to the Ministry of Planning and Investment of Vietnam and the Board of Members;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.g) Examine accounting books, reports, contracts, transactions and other documents of the Fund; inspect the management and administration by the Board of Members and its members, and Director where necessary or at the request of the Ministry of Planning and Investment of Vietnam;

h) Request the Board of Members and its members, Director, and Deputy Director(s) to submit reports and/or provide information about the Fund's management and operation;

i) Perform other rights and obligations at the request of the Ministry of Planning and Investment of Vietnam.”.

g) Points d, dd and e are added to Clause 4 as follows:

“d) Promptly send a notification to the Ministry of Planning and Investment of Vietnam of violations committed by another Controller during his/her performance of rights, obligations and responsibilities, and request the violating Controller to stop the violation and implement remedial measures;

dd) Request the violating entity to stop the violation and implement remedial measures, and notify to the Ministry of Planning and Investment of Vietnam, other Controllers and relevant individuals in the following cases: A member of the Board of Members, Director or another executive violates or is going to violate regulations on their rights, obligations and responsibilities; violations against the law, provisions of this Decree or the Fund’s operating regulations are discovered;

e) The Controller that violates the regulations of this clause and causes damage to the Fund shall personally or jointly pay compensation, be held liable to disciplinary actions, administrative penalties or criminal prosecution depending on the nature and severity of the violation, and have to return the incomes and benefits earned from the violation to the Fund.”.

h) Clause 5 is amended as follows:

 “5. Working regulations of Board of Controllers

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Controllers shall perform their assigned tasks actively and independently; propose other tasks where necessary;

c) Meetings of the Board of Controllers shall be held at least once every month to review, evaluate and approve monthly operation reports before they are submitted to the Ministry of Planning and Investment of Vietnam; discuss and approve its operation plans of the next month;

d) A decision of the Board of Controllers will be ratified when it is voted for by the majority of the participating members. Dissenting opinions shall be fully and accurately recorded and reported to the Ministry of Planning and Investment of Vietnam.”.

6. Article 10 is amended as follows:

a) Clause 1 is amended as follows:

“1. The Director shall be appointed or hired by the Board of Members under a personnel plan approved by the Ministry of Planning and Investment of Vietnam. An appointed Director shall hold a term of office of 05 years, and may be re-appointed.”.

b) Heading of Clause 3 is amended as follows:

“3. The Director shall manage the Fund’s everyday business and has the following rights and obligations:”.

c) Point k is added to clause 3 as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. Article 11 is amended as follows:

a) Heading of Article 11 is amended as follows:

“Article 11. Relationship between Board of Members, Board of Controllers, Controllers and Director in Fund’s management and administration”.

b) Clause 4 is amended as follows:

“4. The relationship between the Board of Controllers or Controllers and the Ministry of Planning and Investment of Vietnam, the Board of Members and the Director shall comply with regulations of law applicable to wholly state-owned single-member limited liability companies, and operating regulations of the Board of Controllers, Controllers, and the Board of Members.”.

8. Clause 4 is added to Article 15 as follows:

“4. Small and medium-sized enterprises that have got loans from the Fund but fully paid off principal and interest amounts on the agreed schedule (except force majeure events) may be eligible to get new loans from the Fund.”.

9. Clauses 1, 2 and 3 Article 16 are amended as follows:

a) Points a, b Clause 1 are amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Have feasible business projects or plans which must satisfy criteria for small and medium-sized startup enterprises;”.

b) Points a and b Clause 2 are amended and Point c is added to Clause 2 as follows:

“a) Participate in sectoral complexes in accordance with provisions of the Law on assistance for small and medium-sized enterprises and its guiding documents;

c) Meet the requirements set forth in Points c, d Clause 1 of this Article.”.

c) Points a and b Clause 3 are amended and Point c is added to Clause 3 as follows:

“a) Participate in value chains in accordance with provisions of the Law on assistance for small and medium-sized enterprises and its guiding documents;

b) Have feasible business projects or plans, and have products in these value chains;

c) Meet the requirements set forth in Points c, d Clause 1 of this Article.”.

10. Article 22 is amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“2. The bank shall receive funds from the Fund and carry out indirect lending activities in accordance with regulations on loans granted by credit institutions and foreign bank branches to their clients and provisions of this Decree.”.

b) Clause 3 is amended as follows:

“3. The bank shall itself carry out appraisal of loan applications and make decisions to grant loans to small and medium-sized enterprise when meeting the conditions set out in regulations of law on loans granted by credit institutions to their clients, and lending requirements set out in Article 23 of this Decree; assume responsibility for their lending decisions and incur all relevant risks.”.

c) Clause 6 is added as follows:

“6. Small and medium-sized enterprises that have got loans from the Fund but fully paid off principal and interest amounts on the agreed schedule (except force majeure events) may be eligible to get new loans from the Fund.”.

11. Clauses 2 and 3 Article 23 are amended as follows:

a) Point a Clause 2 is amended as follows:

“a) Meet the requirements set forth in Point c Clause 1, Points a and b Clause 2 Article 16 of this Decree;”.

b) Point a Clause 3 is amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.12. Clause 3 is added to Article 28 as follows:

“3. No more than one financing application submitted by a small and medium-sized enterprise will be considered and approved by the Fund.”.

13. Clause 1 Article 29 is amended as follows:

“1. Each small and medium-sized enterprise may be eligible for financing granted by the Fund when meeting the conditions set out in Points a, b, c Clause 1 or Point c Clause 1, Points a, b Clause 2 or Point c Clause 1, Points a, b Clause 3 Article 16 of this Decree,”.

14. Clause 1 Article 38 is amended as follows:

“1. The Fund shall set aside provision for direct lending losses which may be included in the Fund’s operating expenses. General and specific provisions for losses shall comply with regulations of law on provisions for losses of credit institutions.”.

15. Clause 6 Article 45 is amended as follows:

“6. The idle capital included in the working capital as prescribed in Article 43 of this Decree may be deposited at commercial banks provided that capital adequacy requirements must be met.”.

16. Clause 1 Article 52 is amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.17. Clause 3 Article 53 is amended as follows:

“3. After obtaining approval from the Ministry of Planning and Investment of Vietnam, the Board of Members shall decide to send annual audited financial statements to the Ministry of Planning and Investment of Vietnam and the Ministry of Finance of Vietnam.”.

18. Points a and b Clause 4 Article 54 are amended as follows:

“a) The Board of Controllers shall take charge of supervision tasks;

b) Contents of supervision shall comply with Points a, b, c, d and dd Clause 3 Article 9 of this Decree.”.

19. Point c Clause 2 Article 56 is amended as follows:

“c) There is a change of Chairperson or member of the Board of Members, Director, Deputy Director, Chief Controller or Controller;”.

20. Clauses 5, 6, 8, 10 Article 57 are amended and Clause 12 is added to Article 57 as follows:

a) Clause 5 is amended as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Clause 6 is amended as follows:

“6. Make decisions on appointment, re-appointment, dismissal, reward, discipline, salaries, remuneration, bonuses and other benefits of Chairperson and members of the Board of Members, Controllers; make decisions on salary fund and annual remuneration of the Fund’s manager and Controllers.

Consider giving approval for the Board of Members' requests for appointment, re-appointment, dismissal, reward, discipline or hiring, under the Fund’s personnel plan, of the Fund’s Director.”.

c) Clause 8 is amended as follows:

“8. Promulgate operating regulations of the Board of Controllers and Controllers.”.

d) Clause 10 is amended as follows:

“10. Evaluate business performance and operating efficiency of the Fund; evaluate the performance of the Fund’s manager and Controllers.”.

dd) Clause 12 is added as follows:

“12. Approve financial statements, and plans to distribute profits and set up annual funds of the Fund.”.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“Article 58. Responsibilities of Ministry of Finance of Vietnam

Allocate the amount of charter capital which has been approved by the Prime Minister to the Fund.".

Article 2. Replacement of some phrases in some Articles, Clauses and Points of Government’s Decree No. 39/2019/ND-CP dated May 10, 2019

The phrase “người quản lý của Quỹ” (“the Fund’s manager”) and the phrase “người quản lý” (“the manager”) are replaced with the phrase “người quản lý, Kiểm soát viên” (“the Fund’s manager and Controllers”) in Point a Clause 2 Article 48; Article 49; Point c, Point dd, Point e Clause 2, Clause 4, Clause 5 Article 50; Point a Clause 2, Clause 4, Clause 5, Clause 6 Article 51 and Article 59.

Article 3. Entry into force and implementation

1. This Decree comes into force from June 10, 2024.

2. Business projects and plans of small and medium-sized enterprises to which the Fund has made decisions to finance, give direct loans or transfer funds to banks for giving indirect loans before this Decree comes into force shall continue to be implemented in accordance with the provisions of the Government’s Decree No. 39/2019/ND-CP dated May 10, 2019.

3. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant agencies, organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Decree.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
 PP. PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Le Minh Khai

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decree No. 45/2024/ND-CP dated April 26, 2024 on amendments to Decree No. 39/2019/ND-CP on organization and operation of the Small and Medium Enterprise Development Fund
Official number: 45/2024/ND-CP Legislation Type: Decree of Government
Organization: The Government Signer: Le Minh Khai
Issued Date: 26/04/2024 Effective Date: Premium
Gazette dated: Updating Gazette number: Updating
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Decree No. 45/2024/ND-CP dated April 26, 2024 on amendments to Decree No. 39/2019/ND-CP on organization and operation of the Small and Medium Enterprise Development Fund

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status