Hình thức kiểm tra thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

04/11/2017 14:21 PM

Vừa qua, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Quý Tân

Theo đó, công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC được tiến hành định kỳ và đột xuất với 02 cách thức kiểm tra là kiểm tra trực tiếp và kiểm tra gián tiếp.

Thẩm quyền của các cơ quan trong kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC được quy định như sau:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phính phủ kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC của các Bộ, ngành, địa phương trên cả nước.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các vụ, cục, tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan.

- UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và UBND xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý.

Thông tư 02/2017/TT-VPCP có hiệu lực ngày 15/12/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,216

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn