Xây dựng Nghị định về tiêu chí thành lập Cục Hải quan

18/07/2014 15:55 PM

Để hướng dẫn quy định tại Khoản 2 Điều 14 Luật Hải quan sửa đổi được Quốc hội thông qua vào kỳ họp 7 Quốc hội khóa XIII, Tổng cục Hải quan đang xây dựng Nghị định để quy định chi tiết tiêu chí thành lập Cục Hải quan cũng như quy định về tổ chức, nhiện vụ và hoạt động của Hải quan Việt Nam để thực hiện Luật được thuận lợi và hiệu quả.

Tại Khoản 2 Điều 14 Luật Hải quan sửa đổi quy định: “Chính phủ căn cứ vào khối lượng công việc, quy mô, tính chất hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, đặc thù, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn để quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan; quy định cụ thể tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của Hải quan các cấp”.

Như vậy, Luật giao cho Chính phủ quy định 2 nội dung: tiêu chí thành lập Cục Hải quan và tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của hải quan các cấp.

Vì vậy, bám sát những nội dung Luật Hải quan sửa đổi giao cho Chính phủ, Tổng cục Hải quan xây dựng Nghị định để quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động của cơ quan Hải quan các cấp trình Chính phủ ban hành, nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực cấp thiết của thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước về hải quan.

Bên cạnh đó, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất về công tác quản lý nhà nước về hải quan từ trung ương đến địa phương, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan.

Dự thảo Nghị định được Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan) xây dựng, bao gồm 4 chương 21 điều, trong đó tập trung vào các nội dung: tiêu chí, trình tự thành lập Cục Hải quan, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ hoạt động của cơ quan các cấp…

Cụ thể, tiêu chí thành lập Cục Hải quan gồm có tiêu chí định lượng và tiêu chí định tính.

Tiêu chí định lượng được xây dựng căn cứ vào khối lượng công việc, quy mô, tính chất hoạt động XNK, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Được thể hiện chủ yếu thông qua một số chỉ tiêu chính (số lượng tờ khai, kim ngạch, số thu thuế, biên chế và địa bàn quản lý của Cục Hải quan đó).

Tiêu chí định tính được xây dựng căn cứ vào tính chất hoạt động, đặc thù và điều kiện kinh tế- xã hội của từng địa bàn. Đối với các địa bàn cần thiết thành lập Cục Hải quan để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, thương mại quốc tế trên địa bàn, đồng thời để quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh kinh tế.

Do đó, trong trường hợp Cục Hải quan không đáp ứng được các tiêu chí định lượng, cấp có thẩm quyền căn cứ vào các tiêu chí định tính để xem xét, quyết định.

Ngoài ra, các tiêu chí thành lập Cục Hải quan còn căn cứ vào quy định về tiêu chí thành lập Cục thuộc Tổng cục được quy định tại Nghị định 36/2012/NĐ-CP và Điều 4 và Điều 5 Nghị định 83/2006/NĐ-CP.

Theo Vụ Tổ chức cán bộ, việc xây dựng các tiêu chí này tại dự thảo Nghị định để áp dụng đối với việc thành lập mới Cục Hải quan. Việc sắp xếp lại các Cục Hải quan hiện tại sẽ được thực hiện theo lộ trình phù hợp để đảm bảo với yêu cầu cải cách hành chính, yêu cầu hiện đại hóa hải quan và đảm bảo sự đồng đều về quy mô của mỗi Cục Hải quan.

Hiện, dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến trong toàn ngành Hải quan và một số vụ, cục chức năng thuộc Bộ Tài chính. Dự kiến, Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành cùng với thời điểm Luật Hải quan sửa đổi có hiệu lực (1-1-2015).

Thu Trang

Theo Hải quan Online

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,525

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn