Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán

16/07/2014 08:34 AM

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.

Bộ Tài chính cho biết, công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán nhằm mục đích đánh giá tình hình tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Đồng thời, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những tồn tại, sai phạm, tìm ra nguyên nhân và đưa ra phương hướng, biện pháp khắc phục, góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng, quy trình nghiệp vụ và phương pháp làm việc của doanh nghiệp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán, làm tăng độ tin cậy của xã hội đối với thông tin tài chính và nghề nghiệp kiểm toán…

Kiểm tra định kỳ từ 3-5 năm/lần

Về thời hạn kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán, theo dự thảo, kiểm tra định kỳ ít nhất 3 năm/lần đối với các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Kiểm tra định kỳ ít nhất 4 năm/lần đối với các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng khác (không bao gồm các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán).

Kiểm tra định kỳ ít nhất 5 năm/lần đối với các doanh nghiệp kiểm toán không thuộc đối tượng trên.

Trường hợp kết quả kiểm tra định kỳ của doanh nghiệp kiểm toán có ý kiến kết luận thuộc loại 3 là chất lượng dịch vụ kiểm toán “không đạt yêu cầu, có hạn chế hoặc hạn chế nghiêm trọng, có nhiều sai sót” thì sẽ được kiểm tra lại ngay từ 1 - 2 năm sau đó.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kiểm toán có một trong các dấu hiệu sau đây có thể được kiểm tra đột xuất: Có dấu hiệu sai phạm kết quả dịch vụ kiểm toán hoặc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan trong quá trình hoạt động và cung cấp dịch vụ kiểm toán; cung cấp hợp đồng dịch vụ kiểm toán có khả năng dẫn đến rủi ro kiểm toán lớn thay thế cho hợp đồng dịch vụ kiểm toán do một doanh nghiệp kiểm toán khác cung cấp cho cùng một khách hàng mà không có lý do chính đáng; có tranh chấp lớn giữa các thành viên góp vốn hoặc biến động lớn về kiểm toán viên hành nghề của doanh nghiệp kiểm toán dẫn đến có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán; có thông tin phản ánh, tố giác về hành vi cạnh tranh không lành mạnh để thu hút khách hàng hoặc làm tổn hại đến lợi ích của các doanh nghiệp kiểm toán khác;

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp kiểm toán đã được kiểm tra đột xuất thì có thể không được tiếp tục kiểm tra định kỳ ngay trong năm đó hoặc kiểm tra định kỳ có thể kết hợp với kiểm tra đột xuất.

Công khai kết quả kiểm tra

Theo dự thảo, kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán phải được công khai trong phạm vi doanh nghiệp được kiểm tra và được tổng hợp trong “Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra năm...”.

Việc công khai Báo cáo kết quả kiểm tra được thực hiện trước hết trong các doanh nghiệp được kiểm tra. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra hàng năm sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán.

Theo dự thảo, nội dung kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán gồm:

1. Kiểm soát việc xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán.

2. Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật về kiểm toán độc lập như đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán, đăng ký hành nghề kiểm toán, góp vốn, thực hiện bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp, kiểm toán báo cáo tài chính và các nội dung khác liên quan đến tuân thủ pháp luật về kiểm toán độc lập của doanh nghiệp kiểm toán.

3. Kiểm soát việc tổ chức bộ máy kiểm tra, thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung chủ yếu của kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán là thực hiện các cuộc kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán, dịch vụ soát xét và dịch vụ đảm bảo khác của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.

Bảo Lâm

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,900

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn