Đề xuất người từ đủ 15 tuổi có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán

27/08/2020 11:16 AM

Đây là nội dung tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán

mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Đ xut người từ đủ 15 tuổi có th m tài khon giao dch chng khoán

Theo đó, nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán bao gồm:

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự mở tài khoản giao dịch phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Công ty chứng khoán không được sử dụng lại các mã tài khoản giao dịch chứng khoán đã đóng để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Ngoài ra, Dự thảo cũng quy định nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán theo nguyên tắc tại mỗi thành viên giao dịch nhà đầu tư chỉ được mở một (01) tài khoản giao dịch chứng khoán và ứng với mỗi tài khoản giao dịch chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở một (01) tài khoản ký quỹ tại thành viên bù trừ, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều này, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư này.

Xem chi tiết nội dung tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,833

Bài viết về

lĩnh vực Chứng khoán

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn