03/2013/TT-TTCP

Bỏ báo cáo thanh tra định kỳ hàng tháng

Bỏ báo cáo thanh tra định kỳ hàng tháng

Từ ngày 10/8/2013, các cơ quan sẽ chỉ làm báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quý và báo cáo tổng hợp, thay vì theo tháng như hiện nay.

Xem thêm