Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 05/8/2017.

 • Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT được ban hành ngày 09/6/2017.

 • Quyết định 856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em được ban hành ngày 15/6/2017.

 • Nghị định 72/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam được ban hành ngày 13/6/2017.

 • Thông tư 41/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết được ban hành ngày 28/4/2017.

 • Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

 • Thông tư 19/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay được ban hành ngày 06/6/2017.

 • Công văn 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp phòng.

 • Thông tư 57/2017/TT-BTC ngày 12/6/2017 sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

 • Nghị quyết 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.

 • Thông tư 162/2017/TT-BQP ngày 10/7/2017 hướng dẫn Nghị định 151/2016/NĐ-CP hướng dẫn về chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

 • Công văn 1452/NCC-KHTC ngày 11/7/2017 hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2017.

 • Công văn 148/TANDTC-PC về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14 của Quốc hội được ban hàng ngày 12/7/2017.

 • Quyết định 1001/QĐ-TTg ngày 10/7/2017 Phê duyệt phương án sắp xếp, phân loại doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đến năm 2020.

 • Công văn 146/TANDTC-PC về việc viện dẫn, áp dụng án lệ trong xét xử được ban hành ngày 11/7/2017.