Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 01/3/2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký ban hành Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC về Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án.

 • Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng được ban hành ngày 02/3/2017.

 • Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH về quy trình xây dựng, ban hành chương trình; biên soạn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng có hiệu lực từ 14/4/2017.

 • Ngày 23/02/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 40/2017/TT-BQP Công bố Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Quốc phòng.

 • Ngày 08/3/2017, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 06/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

 • Ngày 02/3/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH về Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

 • Ngày 27/02/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 42/2017/TT-BQP sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

 • Ngày 16/01/2017, Thông tư 04/2017/TT-BTC hướng dẫn việc phân bổ dần vào chi phí phần chênh lệch giữa giá trị ghi sổ trừ giá bán khoản nợ được TCTD bán cho VAMC được ban hành.

 • Ngày 05/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTC về chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

 • Thông tư 07/2017/TT-BTC hướng dẫn khoản 2 Điều 9 Quyết định 20/2016/QĐ-TTg về hỗ trợ kinh phí chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả được ban hành ngày 24/1/2017.

 • Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

 • Quyết định 442/QĐ-TTg về ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 ban hành ngày 11/4/2017.

 • Ngày 12/4/2017, TANDTC ban hành Quyết định 663/QĐ-TANDTC về số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 • Ngày 01/4/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 68/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng.

 • Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH công bố TTHC được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 05/4/2017.