Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 14/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa.

 • Ngày 12/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

 • Ngày 15/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017.

 • Ngày 11/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

 • Quyết định 442/QĐ-TTg về ban hành Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 ban hành ngày 11/4/2017.

 • Ngày 12/4/2017, TANDTC ban hành Quyết định 663/QĐ-TANDTC về số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó của TAND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 • Ngày 01/4/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 68/2017/TT-BQP quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng.

 • Quyết định 505/QĐ-LĐTBXH công bố TTHC được sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 05/4/2017.

 • Ngày 11/4/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn 72/TANDTC-PC về việc thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn.

 • Ngày 11/4/2017, Thủ tướng ban hành Công điện 503/CĐ-TTG về phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5/2017.

 • Ngày 15/5/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 1966/TCT-CS hướng dẫn về thủ tục mua hóa đơn cho doanh nghiệp.

 • Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành ngày 17/5/2017.

 • Ngày 12/5/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước.

 • Chỉ thị 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp được ban hành ngày 18/5/2017.

 • Ngày 16/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khỏan nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu.