Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được ban hành ngày 15/4/2017.

 • Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 • Ngày 28/12/2016, Bộ KHCN ban hành Thông tư 22/2016/TT-BKHCN quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt VPHC, giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực KHCN.

 • Ngày 25/4/2017, Chính Phủ ban hành Nghị Quyết 38/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 • Ngày 22/4/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 12/2017/QĐ-TTg về việc phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng NSĐP thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 2016 - 2020.

 • Ngày 21/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2017/NĐ-CP hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.

 • Quyết định 05/QĐ-TANDTC về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017 được Tòa án nhân dân tối cao ban hành ngày 25/4/2017.

 • Ngày 13/3/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH về mẫu bằng tốt nghiệp TC, CĐ; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp TC, CĐ.

 • Ngày 21/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

 • Ngày 20/04/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 544/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018.

 • Ngày 15/5/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 1966/TCT-CS hướng dẫn về thủ tục mua hóa đơn cho doanh nghiệp.

 • Thông tư 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành ngày 17/5/2017.

 • Ngày 12/5/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước.

 • Chỉ thị 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp được ban hành ngày 18/5/2017.

 • Ngày 16/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 61/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khỏan nợ xấu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu.