Văn bản nổi bật mới cập nhật


 • Ngày 18/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1236/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý ngoại thương.

 • Thông tư 187/2017/TT-BQP về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định 76/2016/NĐ-CP được ban hành ngày 09/8/2017.

 • Thông tư 87/2017/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính được ban hành ngày 15/8/2017.

 • Quyết định 1617/QĐ-BTC ngày 18/8/2017 về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài chính.

 • Công văn 3765/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 17/8/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2017-2018.

 • Thông tư 84/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

 • Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

 • Nghị định 100/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản được ban hành ngày 18/8/2017.

 • Từ ngày 15/9/2017, Thông tư 27/2017/TT-BYT quy định tiêu chuẩn và sử dụng xe ô tô cứu thương bắt đầu có hiệu lực thi hành.

 • Ngày 15/8/2017, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5383/TCHQ-GSQL về việc xử lý tờ khai đối với hàng hóa vi phạm bị tịch thu.

 • Ngày 09/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 81/2017/TT-BTC Quy định chế độ thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

 • Quyết định 10/QĐ-TCQLĐĐ ban hành Quy chế làm việc của Tổng cục Quản lý đất đai có hiệu lực từ ngày 25/01/2017.

 • Thông tư 30/2017/TT-BGTVT ngày 07/9/2017 SĐ, BS Thông tư 40/2010/TT-BGTVT quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa.

 • Thông tư 29/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ 15/10/2017.

 • Thông tư 27/2017/TT-BGTVT ngày 25/8/2017 SĐ, BS Thông tư 36/2014/TT-BGTVT quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng hàng không và Thông tư 14/2015/TT-BGTVT.