VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT

  • 09:00 | 09/11/2019 Thông tư 21/2019/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc có hiệu lực từ 23/12/2019.
  • 17:30 | 08/11/2019 Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện có hiệu lực từ 21/12/2019.
  • 17:30 | 08/11/2019 Từ 24/12/2019, Thông tư 12/2019/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 27/2017/TT-BTTTT về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước có hiệu lực thi hành.
  • 13:45 | 07/11/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 11/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư 17/2013/TT-BTTTT về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã có hiệu lực thi hành.
  • 13:35 | 07/11/2019 Ngày 24/10/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành Công văn 7886/NHCS-TDNN hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
  • 13:30 | 07/11/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi có hiệu lực thi hành.
  • 13:30 | 07/11/2019 Thông tư 74/2019/TT-BTC sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự có hiệu lực từ 10/12/2019.
  • 11:55 | 07/11/2019 Thông tư 05/2019/TT-BTP ngày 01/11/2019 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.
  • 15:25 | 06/11/2019 Kết luận 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.
  • 15:25 | 06/11/2019 Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 39-CT/TW ngày 01/11/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn