Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

1. Các trường hợp hủy bỏ hiệu lực:

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan sẽ bị huỷ bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

1. Trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan hoặc tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không phải là tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

2. Trường hợp tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã đăng ký không thuộc đối tượng bảo hộ theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trái với quy định của pháp luật thì công ty TNHH 02 thành viên trở lên có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan huỷ bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan.

2. Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả hoặc Đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả). Trong đơn nêu rõ lý do huỷ bỏ; hoặc

- Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án hoặc Quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quy định tại Điều 200 của Luật sở hữu trí tuệ 2005 về việc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. 

- Văn bản của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) đề nghị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đã được cấp.

3. Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được một trong các giấy tờ trong hồ sơ nêu trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả) ra quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,050
Bài viết liên quan: