Yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong Hộ kinh doanh

Kiểu dáng công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ có thể bị yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực bởi chính hộ kinh doanh (là chủ sở hữu văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp) hoặc bởi cá nhân, tổ chức khác (sau đây gọi chung là bên thứ ba) trong các trường hợp sau đây:

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp khi:

- Hộ kinh doanh không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định;

- Hộ kinh doanh tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;

- Hộ kinh doanh không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

Hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp khi:

- Hộ kinh doanh nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký và không được chuyển nhượng quyền đăng ký;

- Hộ kinh doanh không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp văn bằng bảo hộ.

Đối với 02 trường hợp trên, hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế sẽ bị hủy bỏ toàn bộ. Trong trường hợp một phần của văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không đáp ứng điều kiện bảo hộ thì phần đó sẽ bị hủy bỏ hiệu lực.

Thời hiệu thực hiện quyền yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là suốt thời hạn bảo hộ;

Để yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Hộ kinh doanh có thể tự mình hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác gửi văn bản yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Hồ sơ yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm:

1. Tờ khai yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ hoặc Tờ khai yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ (mẫu 04-CDHB quy định tại Phụ lục C ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN).

2. Chứng cứ (nếu có).

3. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức (trường hợp nộp văn bản yêu cầu thông qua đại diện).

4. Bản giải trình lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp hoặc Bản giải trình lý do yêu cầu hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Trong bản nêu rõ số văn bằng, lý do, căn cứ pháp luật, nội dung đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ.

5. Các tài liệu liên quan theo quy định tương ứng tại các điểm 7.2, 22.2 và 22.3 của Thông tư 01/2007 TT-BKHCN.

6. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Lưu ý: Trong một văn bản có thể yêu cầu chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng một lý lẽ, với điều kiện Hộ kinh doanh phải nộp lệ phí theo quy định đối với từng văn bằng bảo hộ.

Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp hộ kinh doanh là chính chủ văn bằng yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ .

- Trường hợp hộ kinh doanh là bên thứ ba thực hiện yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ thì thời hạn giải quyết là: 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo bằng văn bản về ý kiến của hộ kinh doanh để chủ văn bằng bảo hộ có ý kiến. Sau thời hạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định hoặc thông báo từ chối chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ trong vòng 03 tháng. Thời hạn này có thể kéo dài thêm tối đa 03 tháng nếu chủ văn bằng có ý kiến khác với hộ kinh doanh.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

770