Yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Người yêu cầu (đủ điều kiện theo luật định) có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền bắt buộc người nắm độc quyền sử dụng sử dụng giống cây trồng (chủ bằng bảo hộ hoặc người được chủ bằng bảo hộ chuyển giao quyền sử dụng độc quyền) chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng mà không cần sự đồng ý của người nắm độc quyền đó trong các trường hợp sau đây:

(1) Việc sử dụng giống cây trồng nhằm mục đích công cộng, phi thư­ơng mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực và dinh d­ưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội gồm: khắc phục các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, ô nhiễm môi trường trên diện rộng.

(2) Người có nhu cầu và năng lực sử dụng giống cây trồng không đạt đư­ợc thỏa thuận với người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng về việc ký kết hợp đồng sử dụng giống cây trồng mặc dù trong một thời gian hợp lý đã cố gắng thương lư­ợng với mức giá và các điều kiện th­ương mại thoả đáng;

(3) Ng­ười nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng bị coi là thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

Ng­ười nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng có quyền yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng khi căn cứ chuyển giao quy định tại khoản 1 Điều này không còn tồn tại và không có khả năng tái xuất hiện với điều kiện việc chấm dứt quyền sử dụng đó không gây thiệt hại cho người đ­ược chuyển giao quyền sử dụng.

Điều kiện thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định bắt buộc

- Quyền sử dụng được chuyển giao không phải là quyền độc quyền;

- Quyền sử dụng được chuyển giao chỉ được giới hạn trong phạm vi và thời hạn đủ để đáp ứng mục đích chuyển giao và chủ yếu để cung cấp cho thị trường trong nước, trừ trường hợp ng­ười nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng có hành vi hạn chế cạnh tranh bị cấm.;

- Người được chuyển giao quyền sử dụng không được chuyển nhượng quyền đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng cùng với cơ sở kinh doanh của mình và không được chuyển giao quyền sử dụng thứ cấp cho người khác;

- Người được chuyển giao quyền sử dụng phải đền bù thỏa đáng cho người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng tuỳ thuộc vào giá trị kinh tế của quyền sử dụng đó trong từng trường hợp cụ thể, phù hợp với khung giá đền bù do Chính phủ quy định.

Thủ tục chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định bắt buộc

Người yêu cầu có nhu cầu sử dụng giống cây trồng; hoặc không đạt được thỏa thuận sử dụng giống cây trồng hoặc bị cản trở cạnh tranh có quyền nộp hồ sơ đăng ký nhận chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng theo quyết định bắt buộc.

1. Thành phần hồ sơ

- Tờ khai yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng (mẫu tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT);

- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký sản xuất, kinh doanh giống cây trồng;

- Báo cáo năng lực tài chính để thực hiện việc đền bù cho bên chuyển giao theo quy định;

- Tài liệu chứng minh yêu cầu bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là có căn cứ xác đáng theo quy định của pháp luật đối với trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 195 Luật Sở hữu trí tuệ 2005;

- Giấy ủy quyền trong trường hợp nộp hồ sơ thông qua đại diện;

- Bản sao chụp biên lai thu lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cơ quan bảo hộ giống cây trồng.

2. Cách thức và nơi nộp hồ sơ

Người yêu cầu có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp hồ sơ đến Cục Trồng trọt thông qua hình thức:

- Nộp trực tiếp;

- Hoặc qua bưu điện.

3. Thời hạn giải quyết

Trường hợp chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ sử dụng nhằm mục đích công cộng, phi thư­ơng mại, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, an ninh lương thực và dinh d­ưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của xã hội

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ Cơ quan bảo hộ giống cây trồng thông báo cho người yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ;

- Ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng và thông báo quyết định cho bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao để thi hành: trong 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định;

Trường hợp chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ  do người yêu cầu có nhu cầu sử dụng giống cây trồng; hoặc không đạt được thỏa thuận sử dụng giống cây trồng hoặc bị cản trở cạnh tranh

- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ Cơ quan bảo hộ giống cây trồng thông báo cho người yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ;

- Thông báo cho người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ;

- Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng phải trả lời bằng văn bản: trong 30 ngày làm việc, kể từ ngày ra thông báo;

Trường hợp người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng không đồng ý với yêu cầu chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng, trong vòng 15 ngày làm việc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời bằng văn bản;

Nếu yêu cầu ra quyết định chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng không có căn cứ xác đáng theo quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 195 Luật Sở hữu trí tuệ thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra thông báo từ chối, có nêu rõ lý do từ chối.

Lưu ý: Người nắm độc quyền sử dụng giống cây trồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, đình chỉ hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng giống cây trồng được bảo hộ và phải nộp phí, lệ phí theo quy định trong các trường hợp sau đây:

- Được sửa đổi khi điều kiện dẫn đến việc ra quyết định chuyển giao bắt buộc đã thay đổi;

- Bị đình chỉ khi điều kiện dẫn đến việc ra quyết định chuyển giao bắt buộc không còn tồn tại;

- Bị hủy bỏ khi có căn cứ chứng minh quyết định chuyển giao bắt buộc là trái quy định pháp luật.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,805