Xử lý sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trong công ty TNHH một thành viên

Hình từ Internet

Trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ có thể gặp phải các sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn. Sự cố này có thể đến từ lỗi hệ thống cấp mã của cơ quan thuế hoặc lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của chính công ty hoặc của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Trong trường hợp này, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ phải tiến hành xử lý sự cố đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế như sau:

(1) Công ty gặp sự cố dẫn đến không sử dụng được hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

- Công ty tiến hành liên hệ với cơ quan thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để được hỗ trợ xử lý sự cố.

- Trong thời gian xử lý sự cố, công ty có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì đến trực tiếp cơ quan thuế để sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

(2) Hệ thống cấp mã của cơ quan thuế gặp sự cố

- Tổng cục Thuế thực hiện các giải pháp kỹ thuật chuyển sang hệ thống dự phòng và có trách nhiệm thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế về các sự cố nêu trên.

Tổng cục Thuế lựa chọn một số tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử có đủ điều kiện để ủy quyền cấp mã hóa đơn điện tử trong trường hợp hệ thống của cơ quan thuế gặp sự cố.

Khi đó, công ty sẽ vẫn gửi hóa đơn đến cơ quan thuế để được cấp mã như bình thường.

- Trong thời gian chưa khắc phục được sự cố của cơ quan thuế, công ty có nhu cầu sử dụng hóa đơn có thể mua hóa đơn giấy do cơ quan thuế phát hành.

+ Sau khi hệ thống cấp mã được khắc phục, công ty quay trở lại sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo thông báo của cơ quan thuế, chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ thời hạn ghi trên thông báo.

+ Trong trường hợp này, công ty cần phải gửi Báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn giấy đã mua của cơ quan thuế theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

>> Xem thêm tại: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với công ty TNHH một thành viên

(3) Lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử

- Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có trách nhiệm thông báo cho công ty sử dụng hóa đơn được biết và phối hợp với Tổng cục Thuế để được hỗ trợ kịp thời.

- Công ty tiến hành lập hóa đơn theo hướng dẫn của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

(4) Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gặp lỗi kỹ thuật chưa tiếp nhận được dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã

- Tổng cục Thuế sẽ có thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Công ty lập hóa đơn, tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tạm thời chưa chuyển dữ liệu hóa đơn không có mã đến cơ quan thuế.

- Trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Thuế có thông báo Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoạt động trở lại bình thường; tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, công ty phải chuyển dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

- Trong trường hợp này, việc gửi dữ liệu hóa đơn điện tử sau khi có thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế không được xác định là hành vi chậm gửi dữ liệu hóa đơn điện tử.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,819
Bài viết liên quan: