Ủy quyền quản lý phần vốn góp của cổ đông là tổ chức trong Công ty Cổ Phần

quản lý vốn góp

Hình từ Internet

Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần được ủy quyền cho cá nhân khác nhân danh mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì đối với tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông thì có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.

Nếu cổ đông cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện. Trường hợp không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

Ví dụ: Công ty X nắm giữ 30% cổ phần phổ thông tại công ty cổ phần Y và cử ông Nguyễn Văn A và Nguyễn Văn B làm đại diện ủy quyền quản lý số lượng cổ phần đó. Công ty X quy định rõ ông A đại diện cho 10% cổ phần, ông B đại diện cho 20% cổ phần vốn góp của công ty X tại công ty Y. Như vậy, ông A đại diện công ty X thực hiện các quyền và nghĩa vụ tương ứng với 10% cổ phần, ông B đại diện công ty X thực hiện các quyền và nghĩa vụ tương ứng với 20% cổ phần.

Trường hợp công ty X không xác định rõ số cổ phần đại diện của ông A và ông B thì số cổ phần sẽ được chia đều cho ông A và B đại diện.

Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Tham khảo mẫu Văn bản ủy quyền quản lý phần vốn của cổ đông là tổ chức.

Người đại diện theo ủy quyền cho tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có trách nhiệm:

(1) Nhân danh cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Mọi hạn chế của cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng tại Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

Ví dụ: Ông A là đại diện theo ủy quyền 10% cổ phần vốn góp của công ty X tại công ty cổ phần Y. Ngoài nội dung được thể hiện trong giấy ủy quyền thì Công ty X có đưa ra quy định là ông A không được ủy quyền cho cá nhân khác đại diện số cổ phần của mình.

Tuy nhiên, vào ngày 01/07/2017, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần Y, ông A không tham gia được nên ủy quyền cho Z tham gia. Z tham gia và biểu quyết một vấn đề tại công ty. Công ty X không đồng ý về vấn đề này, yêu cầu hủy bỏ quyết định đó của công ty Y, tuy nhiên, Y không đồng ý vì nội dung hạn chế ủy quyền của công ty X và ông A chỉ có 02 bên biết. Do đó, trong trường hợp này, yêu cầu của công ty X không có giá trị và quyết định của công ty Y vẫn có hiệu lực và được thông qua.

(2) Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông ủy quyền.

(3) Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ này. Cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

7,502
Bài viết liên quan: