>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Trách nhiệm và thời hạn báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động tại doanh nghiệp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình từ Internet

Doanh nghiệp phải thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình và lập Sổ thống kê tai nạn lao động theo từng năm (Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH).

Từ việc thống kê này, định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động (Mẫu Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; với thời hạn cụ thể  như sau:

1. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm

Gửi trước ngày 10 tháng 07 của năm báo cáo.

2. Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cả năm

Gửi trước ngày 15 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo.

Lưu ý:

- Báo cáo gửi bằng một trong các hình thức sau đây: trực tiếp, fax, đường bưu điện, thư điện tử.

- Trong các Báo cáo, cũng như Sổ thống kê tai nạn lao động đều có những mục mà doanh nghiệp phải điền thông tin dưới dạng mã số để phục vụ công tác thống kê. Cho nên, để đối chiếu các mã số này, doanh nghiệp tra cứu trực tiếp từ cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê tại đây.

- Ghi tên và mã số của 01 yếu tố chính gây chấn thương trong danh mục các yếu tố gây chấn thương quy định tại Phụ lục IV Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH. 
- Ghi theo danh mục các chấn thương đã xác định loại tai nạn lao động nặng ban hành kèm theo Phụ lục II Nghị định 39/2016/NĐ-CP.

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động, xem chi tiết công việc tại: "Công bố tình hình tai nạn lao động".

>>Xem chi tiết các yếu tố gây chấn thương trong tai nạn lao động tại công việc "Phân loại tai nạn lao động".

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,421
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: