Trách nhiệm khai, nộp thuế giá trị gia tăng của chi nhánh trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

khai thuế gtgt cho chi nhánh

Hình từ Internet

Bên cạnh quy định về trách nhiệm kê khai thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là GTGT) của trụ sở chính công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì tùy theo mỗi trường hợp cụ thể, chi nhánh (hoặc đơn vị trực thuộc) của công ty cũng có trách nhiệm khai, nộp thuế GTGT.

1. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng Tỉnh, Thành phố:

Căn cứ theo Khoản 9 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP  quy định:

9. Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp tỉnh quyết định phân cấp nguồn thu cho nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh trên cùng địa bàn cấp tỉnh với nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện tính thuế, phân bổ thuế phải nộp cho địa bàn cấp huyện nơi phát sinh nguồn thu.

Như vậy:

- Đơn vị phụ thuộc (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện), địa điểm kinh doanh cùng địa bàn cấp tỉnh với trụ sở chính sẽ kê khai thuế tại Cơ quan thuế quản lý chi nhánh.

- Trường hợp Tỉnh, thành phố đó quyết định phân cấp nguồn thu -> Thì công ty tính thuế, phân bổ thuế phải nộp cho địa bàn cấp huyện nơi phát sinh nguồn thu.

2. Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác Tỉnh, thành phố:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với DN có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

a) Khai thuế GTGT của dự án đầu tư đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP tại nơi có dự án đầu tư.

b) Khai thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng (bao gồm cả trường hợp có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ) tại nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

c) Khai thuế GTGT tại nơi có nhà máy sản xuất điện.

Như vậy: Những trường hợp nêu trên (chi nhánh phụ thuộc, địa điểm kinh doanh…) khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính -> Sẽ kê khai tại nơi có hoạt động kinh doanh.

3. Địa điểm nộp hồ sơ

Tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

2. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với công ty có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

 -> Đồng thời, công ty phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

4. Trường hợp sau đây không phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp

a) Thuế GTGT của hoạt động kinh doanh vận tải của người nộp thuế mà các tuyến đường vận tải đi qua địa bàn các tỉnh khác nơi người nộp thuế đóng trụ sở chính.

b) Thuế GTGT của hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm.

c) Thuế GTGT của hoạt động kinh doanh xây dựng (bao gồm cả xây dựng đường giao thông, đường dây tải điện, đường ống dẫn nước, đường ống dẫn dầu, đường ống dẫn khí) tại địa bàn cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính nhưng không thành lập đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại địa bàn cấp tỉnh đó mà giá trị công trình xây dựng bao gồm cả thuế giá trị gia tăng dưới 1 tỷ
đồng.

đ) Thuế GTGT của đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của người nộp thuế là công ty siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ công ty nhỏ và vừa.

e) Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (trừ lợi nhuận sau thuế của hoạt động xổ số điện toán).

Như vậy: Những chi nhánh phụ thuộc, địa điểm kinh doanh (hạch toán tập trung tại trụ sở chính) khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính -> Thì kê khai thuế tại cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

-> Đồng thời, công ty phải nộp Bảng phân bổ số thuế phải nộp (nếu có) theo từng địa bàn cấp tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước cho cơ quan thuế quản lý trụ sở chính.

5. Khai thuế, tính thuế, nộp thuế và phân bổ số thuế phải nộp

Quy định về các trường hợp phân bổ, phương pháp phân bổ, khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế đối với thuế GTGT được phân bổ thực hiện theo Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC quy định phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế hạch toán tập trung có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác nơi có trụ sở chính:

1. Người nộp thuế có hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thực hiện hạch toán tập trung tại trụ sở chính thực hiện khai thuế, tính thuế và nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp và phân bổ số thuế phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động kinh doanh.

2. Các trường hợp phân bổ, phương pháp phân bổ, khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế đối với loại thuế được phân bổ thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư 80/021/TT-BTC.

3. Người nộp thuế có trách nhiệm khai thuế và phân bổ nghĩa vụ thuế đầy đủ, chính xác, kịp thời theo đúng quy định. Việc phân bổ số thuế phải nộp cho các tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước phải đảm bảo không được lớn hơn số tiền thuế phải nộp trên hồ sơ khai thuế của người nộp thuế.

- Trường hợp người nộp thuế không phát sinh số thuế phải nộp thì không phải xác định số thuế phải nộp cho các tỉnh nơi được hưởng nguồn thu ngân sách nhà nước.

- Trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC không thực hiện nguyên tắc phân bổ theo khoản này, cụ thể như sau:

+ Phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh của hoạt động chuyển nhượng bất động sản bằng (=) doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại từng tỉnh nhân (x) với 1%.

+ Phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động xây dựng:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho từng tỉnh của hoạt động xây dựng bằng (=) doanh thu chưa có thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng tại từng tỉnh nhân (x) với 1%.

4. Người nộp thuế căn cứ vào số thuế phải nộp theo từng tỉnh hưởng nguồn thu phân bổ để lập chứng từ nộp tiền và nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo quy định. Kho bạc Nhà nước nơi tiếp nhận chứng từ nộp ngân sách nhà nước của người nộp thu hạch toán khoản thu cho từng địa bàn nhận khoản thu phân bổ.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,178