Thông qua quyết định giải thể trong Công ty Cổ Phần

1. Quy định về việc thông qua Quyết định/Nghị quyết giải thể công ty cổ phần

Quyết định/Nghị quyết giải thể phải được Đại hội đồng cổ đông của công ty thông qua. Theo đó, quyết định giải thể chỉ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.

Xem chi tiết công việc "Quyết định / Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông"

Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

- Lý do giải thể;

- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty (thời hạn này không được quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể);

- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp lao động;

- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Thủ tục thông báo giải thể công ty cổ phần

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty phải thực hiện thủ tục Thông báo giải thể.

Ngoài ra, sau khi thực hiện Thông báo giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thêm một số thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục giải thể. Xem chi tiết tại:

- Mục 3 tại công việc Thủ tục giải thể;

- Thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế khi giải thể;

- Nộp hồ sơ giải thể

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,015
Bài viết liên quan: