>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Thông báo giải thể trong Công ty Cổ Phần

1. Quy định về thông báo giải thể công ty cổ phần

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể - xem chi tiết tại công việc "Thông qua quyết định giải thể", công ty cổ phần bị giải thể phải gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

2. Hồ sơ thông báo về việc giải thể công ty cổ phần

Hồ sơ bao gồm:

1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (mẫu II- 22, ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Quyết định/Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty;

3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công ty;

4. Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Trường hợp công ty cổ phần còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo Quyết định/Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể công tyPhương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích có liên quan.

Phương án giải quyết nợ bao gồm các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ của chủ nợ;

- Số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó;

- Cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ;

Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính sẽ thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Đồng thời, gửi thông tin về việc công ty đăng ký giải thể cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty.

Lưu ý: trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty cổ phần bị giải thể còn phải thực hiện các công việc sau:

- Gửi Quyết định giải thể và biên bản họp đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người lao động trong doanh nghiệp.

- Niêm yết công khai Quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng địa diện của công ty.

Ngoài ra, sau khi thực hiện Thông báo giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện thêm một số thủ tục theo quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục giải thể. Xem chi tiết tại:

- Mục 3 tại công việc Thủ tục giải thể;

- Thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế khi giải thể;

- Nộp hồ sơ giải thể.

3,505
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: