Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm trong Công ty Cổ Phần

hồ sơ quyết toasb thuế

Hình từ Internet

1. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN công ty cổ phần

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3) hoặc năm tài chính (đối với các công ty cổ phần lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), công ty cổ phần phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là TNDN) đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Hồ sơ khai thuế TNDN bao gồm các giấy tờ sau:

1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

2. Báo cáo tài chính năm. Bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);

- Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp (ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC);

3. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc;

2. Các loại giấy tờ khác

Tùy theo thực tế phát sinh của công ty cổ phần mà nộp thêm các giấy tờ sau:

Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC):

- Mẫu số 03-1A/TNDN đối với công ty cổ phần thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ;

- Mẫu số 03-1B/TNDN đối với công ty cổ phần thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng;

- Mẫu số 03-1C/TNDN đối với các công ty cổ phần là Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

Phụ lục chuyển lỗ (Mẫu số 03-2/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Các Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi (ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC):

- Mẫu số 03-3A/TNDN đối với thu nhập từ dự án đầu tư mới, thu nhập của công ty cổ phần được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Mẫu số 03-3B/TNDN đối với cơ sở kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất (dự án đầu tư mở rộng);

- Mẫu số 03-3C/TNDN đối với công ty cổ phần sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số hoặc công ty cổ phần hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải sử dụng nhiều lao động nữ;

- Mẫu số 03-3D/TNDN đối với công ty cổ phần khoa học công nghệ hoặc công ty cổ phần thực hiện chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên chuyển giao;

Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài (Mẫu số 03-4/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (Mẫu số 03-5/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

Phụ lục báo cáo trích lập, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (Mẫu số 03-6/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP);

Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với cơ sở sản xuất (Mẫu số 03-8/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Trường hợp công ty cổ phần có dự án đầu tư ở nước ngoài, ngoài các hồ sơ nêu trên, công ty cổ phần phải bổ sung các hồ sơ, tài liệu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể:

Hồ sơ đính kèm khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm:

- Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;

- Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

14,306
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: