>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm cho người lao động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm như sau:

1. Thời hạn quyết toán thuế

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3) hoặc năm tài chính, công ty TNHH 2 thành viên phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.

Trường hợp công ty không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là TNCN).

Lưu ý: Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

Ví dụ:

Năm 2023, công ty A không phát sinh trả lương cho người lao động nào. Như vậy, A không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023.

Trong năm 2023, công ty TNHH hai thành viên AB có trả lương cho 10 người lao động của mình; nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN đối với các lao động đó (nói cách khác, không ai có thu nhập đến mức nộp thuế TNCN). Công ty AB vẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023.

2. Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm đối với tiền lương, tiền công

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp; bao gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần (Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần (Mẫu 05-2/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (Mẫu 05-3/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay (Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

4,069
Bài viết liên quan: