Quy định về việc xây dựng và thông báo thỏa ước lao động trong Hộ kinh doanh

Thỏa ước lao động tập thể (sau đây gọi tắt là Thỏa ước) là văn bản thoả thuận giữa tập thể người lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể - xem chi tiết tại công việc "Tổ chức thương lượng tập thể". Việc lập thỏa ước lao động tập thể không là một điều kiện bắt buộc, chỉ được lập khi người sử dụng lao động và người lao động thống nhất ý kiến và muốn lập nếu có nhu cầu. 

Hộ kinh doanh không là đối tượng lập Thỏa ước lao động tập thể. Tuy nhiên luật không quy định cấm Hộ kinh doanh lập Thỏa ước lao động tập thể. Và Thỏa ước lao động tập thể chỉ có hiệu lực khi:

- Được trên 50% số người lao động đồng ý với nội dung thương lượng;

- Không được trái với đạo đức, quy định của pháp luật;

- Phải đăng kí với cơ quan quản lí nhà nước cấp tỉnh trong thời hạn 10 ngày;

- Phải công bố với tập thể người lao động. 

Do đó, nếu Hộ kinh doanh vẫn muốn lập Thỏa ước lao động tập thể thì phải tuân theo quy định về Thỏa ước lao động tập thể tại công việc: Xây dựng và thông báo Thỏa ước lao động tập thể

 

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,898
Bài viết liên quan: