Quy định về việc thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong công ty TNHH một thành viên

trường hợp không bắt buộc lập hóa đơn

Hình từ Internet

1. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty TNHH MTV) có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế thì phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong các trường hợp sau:

- Thay đổi hình thức của hóa đơn:

+ Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế;

+ Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

- Thay đổi từ đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử (có trả phí).

- Thay đổi hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử (áp dụng đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế):

+ Chuyển trực tiếp đến cơ quan thuế; hoặc

+ Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

- Thay đổi phương thức chuyển hóa đơn điện tử:

+ Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn; hoặc

+ Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

- Thay đổi loại hóa đơn sử dụng, bao gồm: hóa đơn GTGT; hóa đơn bán hàng; hóa đơn bán tài sản công; hóa đơn bán hàng dữ trữ quốc gia; các loại hóa đơn khác; các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.

- Thay đổi chứng thư số sử dụng;

- Thay đổi về việc ủy nhiệm lập hóa đơn;

- Thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Trường hợp thay đổi ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn thì công ty TNHH MTV không phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Trừ trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, công ty TNHH MTV thực hiện thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

- Nơi nộp hồ sơ: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Hình thức nộp hồ sơ: Qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

>> Xem thêm: Chuyển đổi từ hóa đơn điện tử không có mã sang có mã của cơ quan thuế

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,671
Bài viết liên quan: