Quy định chi tiết về kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNDN trong công ty TNHH một thành viên

khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Trường hợp công ty TNHH một thành viên phát hiện hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

1. Hồ sơ khai bổ sung

- Tờ khai bổ sung (mẫu 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Bản giải trình tờ khai bổ sung (mẫu 01-1/KHBS ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung.

2. Hướng dẫn khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp trong các trường hợp cụ thể

Công ty TNHH một thành viên nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp có sai, sót như sau:

(i) Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp thì chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan, không phải nộp Tờ khai bổ sung.

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm thì công ty TNHH một thành viên khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm thì chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

(ii) Công ty TNHH một thành viên khai bổ sung dẫn đến tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp hoặc giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

3. Thời hạn nộp hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty TNHH một thành viên phát hiện hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

Lưu ý: 

- Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của công ty TNHH một thành viên thì công ty vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng sẽ bị cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và hành vi trốn thuế.

- Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của công ty TNHH một thành viên thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau:

+ Công ty TNHH một thành viên được khai bổ sung hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu và hành vi trốn thuế;

+ Trường hợp công ty TNHH một thành viên phát hiện hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,104
Bài viết liên quan: