>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Những trường hợp cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong công ty TNHH một thành viên

chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

1. Các trường hợp công ty TNHH một thành viên cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

- Công ty TNHH một thành viên trả các khoản thu nhập sau khi đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ, trừ trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì công ty không cấp chứng từ khấu trừ.

- Công ty TNHH một thành viên cấp chứng từ khấu trừ thuế trong một số trường hợp cụ thể như sau:

+ Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: theo yêu cầu cá nhân bị khấu trừ, công ty TNHH một thành viên trả thu nhập được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

+ Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: công ty TNHH một thành viên trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

2. Nội dung trong chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Công ty TNHH một thành viên cần đảm bảo các nội dung bắt buộc sau đây trong chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

- Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế.

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp.

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế).

- Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam).

- Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận.

- Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế.

- Tên, chữ ký của công ty TNHH một thành viên chi trả thu nhập. Trường hợp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì chữ ký trên chứng từ điện tử là chữ ký số.

Ngoài các nội dung bắt buộc trên, công ty TNHH một thành viên có thể bổ sung thêm các nội dung khác trong chứng từ khấu trừ thuế theo nhu cầu thực tế và phù hợp với quy định pháp luật.

>> Xem thêm "Lập chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân".

2,564
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: