Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với công ty cổ phần

Công ty cổ phần phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế trong các trường hợp sau:

(1) Công ty chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

(2) Công ty thuộc trường hợp cơ quan thuế xác minh và thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

(3) Công ty thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;

(4) Công ty nhận thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

(5) Công ty có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

(6) Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử phục vụ mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

(7) Trường hợp công ty không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật khi kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và bị cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện và yêu cầu công ty tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề này.

Sau đó, căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác định công ty được thành lập để thực hiện mua bán, sử dụng hóa đơn điện tử không hợp pháp hoặc sử dụng không hợp pháp hóa đơn điện tử để trốn thuế thì cơ quan thuế ban hành quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử; công ty bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lưu ý:

Trường hợp công ty đang trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh cần có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày tạm ngừng kinh doanh thì công ty sử dụng hóa đơn điện tử cấp theo từng lần phát sinh.

Trình tự thực hiện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với công ty cổ phần

1. Công ty ngừng sử dụng hóa đơn điện tử thuộc trường hợp (5), (6) và (7) nêu trên thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ gửi thông báo đề nghị công ty giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo, công ty có thể đến cơ quan thuế giải trình trực tiếp hoặc bổ sung thông tin, tài liệu hoặc giải trình bằng văn bản.

3. Trường hợp công ty đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu đầy đủ và chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật thì công ty được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp công ty đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu mà không chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo yêu cầu công ty bổ sung thông tin, tài liệu. Thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo.

4. Hết thời hạn theo thông báo mà công ty không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu thì cơ quan thuế ra thông báo đề nghị công ty ngừng sử dụng hóa đơn điện tử và xử lý theo quy định.

Công ty cổ phần được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử trong trường hợp:

- Thông báo với cơ quan thuế về việc tiếp tục kinh doanh;

- Công ty được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế;

- Cơ quan thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn hoặc khi có thông báo của cơ quan chức năng.

Lưu ý:

Công ty sử dụng hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn (trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế) sẽ được xem là hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

>> Xem thêm tại: Các trường hợp hóa đơn không hợp pháp và mức xử phạt

9,353
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: