>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Khai thuế khi phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản trong Công ty Cổ Phần

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của công ty cổ phần và thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất của công ty cổ phần kinh doanh bất động sản (sau đây gọi chung là thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản) phải xác định riêng để kê khai nộp thuế và không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty cổ phần thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản này như sau:

1. Khai thuế, tạm nộp hàng quý đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Công ty cổ phần không phải nộp hồ sơ khai thuế quý nhưng phải xác định số thuế tạm nộp hàng quý để nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

2. Khai quyết toán thuế với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Căn cứ làm thủ tục quyết toán thuế nơi đặt trụ sở chính của công ty cổ phần là hồ sơ khai thuế, nộp thuế, chứng từ nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản phát sinh tại địa phương nơi có bất động sản chuyển nhượng. Cụ thể như sau:

- Công ty cổ phần khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

- Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho từng tỉnh tại phụ lục Bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (theo Mẫu số 03-8A/TNDN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC) cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Số thuế TNDN phải nộp cho từng tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản tạm nộp hàng quý và quyết toán

=

Doanh thu tính thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại từng tỉnh

x

Thuế suất 1%

- Nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho từng tỉnh nơi có hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Trong đó, số thuế đã tạm nộp trong năm tại các tỉnh (không bao gồm số thuế đã tạm nộp cho doanh thu thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ mà doanh thu này chưa được tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm) được trừ vào với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của từng tỉnh trên Mẫu số 03-8A/TNDN, nếu chưa trừ hết thì tiếp tục trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quyết toán tại trụ sở chính trên Mẫu số 03/TNDN:

+ Trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý nhỏ hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế trên tờ khai quyết toán tại trụ sở chính trên Mẫu số 03/TNDN thì công ty cổ phần phải nộp số thuế còn thiếu cho địa phương nơi đóng trụ sở chính.

+ Trường hợp số thuế đã tạm nộp theo quý lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế thì được xác định là số thuế nộp thừa và xử lý theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế và Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

6,008
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: