>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Hủy tờ khai hải quan trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Công ty cổ phần thực hiện thủ tục hủy tờ khai hải quan khi rơi vào một trong các trường hợp sau đây:

1. Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan, đã có hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng công ty đề nghị đưa trở lại nội địa để sửa chữa, tái chế;

2. Tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu hủy giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu;

3. Tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng thực tế không xuất khẩu hàng hóa;

4. Tờ khai hải quan đã được đăng ký nhưng chưa được thông quan do Hệ thống Xử lý dữ liệu điện tử hải quan (VNACCS) có sự cố và tờ khai hải quan giấy thay thế đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản;

5. Công ty cổ phần khai sai tại Các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan điện tử không được khai bổ sung theo quy định tại Mục 3 thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC; trừ trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan, hoặc tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan hoặc giải phóng hàng và hàng hóa thực tế đã xuất khẩu.

Thông qua Hệ thống VNACCS, công ty tiến hành khai thông tin đề nghị hủy tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại Mẫu số 06 thuộc Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan; hoặc, thực hiện thủ tục hủy tờ khai hải quan thông qua Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của Hải quan Việt Nam.

Nếu hủy tờ khai hải quan theo trường hợp số 1 hoặc số 2 hoặc số 3 nêu trên, công ty phải gửi kèm chứng từ chứng minh thực tế hàng hóa không xuất khẩu;

Đồng thời, trường hợp hủy tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu đã đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng thực tế không xuất khẩu, công ty cổ phần phải cam kết trong văn bản đề nghị hủy tờ khai hải quan về việc chưa thực hiện việc hoàn thuế hoặc kê khai khấu trừ, thuế cho hàng hóa thuộc tờ khai hải quan đề nghị hủy với cơ quan thuế nội địa hoặc với cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm về nội dung đã khai báo. Trường hợp cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế kiểm tra phát hiện công ty đã hoàn thuế hoặc kê khai khấu trừ thuế thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đề nghị hủy tờ khai hải quan giấy, công ty nộp 02 bản chính văn bản Đề nghị hủy tờ khai hải quan (Mẫu số 04/HTK/GSQL thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC) cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.

Trong thời hạn 08 (tám) giờ làm việc kể từ khi nhận đề nghị hủy tờ khai hải quan của công ty, cơ quan hải quan sẽ phản hồi kết quả hủy tờ khai cho doanh nghiệp trên Hệ thống VNACCS.

Ngoài ra, cơ quan hải quan sẽ tiến hành hủy tờ khai hải quan của doanh nghiệp đối với những trường hợp sau đây:

- Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu mà không có hàng hóa đến cửa khẩu nhập;

- Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa được miễn kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế nhưng chưa đưa hàng hóa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

- Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra hồ sơ nhưng công ty chưa nộp hồ sơ hải quan hoặc đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng hàng hóa chưa đưa vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất;

- Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu, hàng hóa phải kiểm tra thực tế nhưng công ty chưa nộp hồ sơ và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra;

- Tờ khai hải quan đã đăng ký, hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành nhưng không có giấy phép tại thời điểm đăng ký tờ khai;

- Tờ khai hải quan đã đăng ký nhưng hàng hóa không đáp ứng các quy định về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, sau khi xử lý vi phạm với hình thức phạt bổ sung là buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy.

Chậm nhất 01 ngày làm việc kể từ ngày tờ khai hải quan không còn giá trị làm thủ tục hải quan, hoặc kể từ ngày hàng hóa được tái xuất hoặc nhận được văn bản xác nhận đã thực hiện tiêu hủy, Chi cục Hải quan nơi tờ khai được đăng ký sẽ tiến hành hủy tờ khai hải quan và phản hồi cho công ty cổ phần thông qua Hệ thống VNACCS.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

6,991
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: