Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa Xuất khẩu, Nhập khẩu trong Công ty Cổ Phần