Đăng ký chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ giống cây trồng chuyển giao toàn bộ quyền đối với giống cây trồng đó cho bên nhận chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng trở thành chủ bằng bảo hộ giống cây trồng kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng theo thủ tục do pháp luật quy định.

Công ty cổ phần có thể chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng dưới 02 hình thức:

(1) Chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng.

Việc chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng được thực hiện trước khi Cục Trồng trọt ra thông báo từ chối đơn, thông báo chấp nhận đơn; quyết định cấp Bằng bảo hộ hoặc thông báo từ chối cấp bằng bảo hộ giống cây trồng, chủ đơn có quyền chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng cho người khác.

(2) Chuyển nhượng bằng bảo hộ giống cây trồng.

Việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Trường hợp quyền đối với giống cây trồng thuộc đồng sở hữu thì việc chuyển nhượng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu.

Thành phần hồ sơ:

(1) Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký/bằng bảo hộ giống cây trồng Tờ khai được làm theo mẫu tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT;

(2) Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng (trường hợp chuyển nhượng đơn đăng ký bảo hộ) hoặc Hợp đồng chuyển nhượng bằng bảo hộ giống cây trồng (trường hợp chuyển nhượng bằng bảo hộ);

Hợp đồng (bản gốc hoặc bản sao hợp lệ), hợp đồng làm bằng tiếng Việt hoặc phải dịch ra tiếng Việt, từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc dấu giáp lai;

Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ bao gồm:

- Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

- Căn cứ chuyển nhượng;

- Nội dung chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng;

- Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán;

- Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

(3) Bằng bảo hộ giống cây trồng (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao chụp có mang theo bản gốc để đối chiếu) (trường hợp chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng);

(4) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, đối với trường hợp giống cây trồng thuộc sở hữu chung;

(5) Giấy uỷ quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện (mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BNNPTNT);

(6) Bản sao chụp biên lai thu phí, lệ phí hoặc bản fax giấy tờ chứng minh đã chuyển tiền vào tài khoản của Cục Trồng trọt;

(7) Trường hợp giống cây trồng được tạo ra bằng ngân sách nhà nước thì phải bổ sung các tài liệu chứng minh việc chuyển nhượng thực hiện theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chuyển giao công nghệ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan bảo hộ giống cây trồng thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ

Cách thức nộp hồ sơ:

Công ty cổ phần có thể tự mình hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam để nộp hồ sơ đến Cục Trồng trọt thông qua hình thức:

- Nộp trực tiếp;

- Hoặc qua bưu điện.

Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới - Cục Trồng trọt

Địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội, điện thoại: (04) 38435182, fax: (04) 37342844, email: pvpvietnam@mard.gov.vn, website: pvpo.mard.gov.vn.

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan bảo hộ giống cây trồng thẩm định hồ sơ và trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng, cấp Bằng bảo hộ cho chủ sở hữu mới và thông báo chấp nhận Đơn đăng ký bảo hộ mang tên chủ đơn mới (trong trường hợp chuyển nhượng Đơn đăng ký bảo hộ)

 
Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

2,573