Đăng ký chuyển giao thiết kế bố trí trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

1. Các trường hợp chuyển giao thiết kế bố trí

Công ty TNHH 02 thành viên trở lên có thể chuyển giao các quyền sở hữu thiết kế bố trí cho tổ chức, cá nhân khác, cụ thể bao gồm các hình thức sau:

- Chuyển nhượng quyền sở hữu thiết kế bố trí.

- Chuyển giao quyền sử dụng thiết kế bố trí.

Việc chuyển nhượng quyền sở hữu thiết kế bố trí cũng như chuyển giao quyền sử dụng thiết kế bố trí này phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản và phải đăng ký hợp đồng này với Cụ sở hữu trí tuệ (chi tiết xem tại Mục 2 bên dưới).

2. Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao thiết kế bố trí

2.1. Hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao thiết kế bố trí

Hồ sơ đăng ký chuyển giao thiết kế bố trí có thể được nộp thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua bưu điện tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, bao gồm các giấy tờ pháp lý sau:

Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (mẫu 01-HĐCN quy định tại Phụ lục D ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN) hoặc Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (mẫu 02-HĐSD quy định tại Phụ lục D ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

- Hợp đồng chuyển nhượng thiết kế bố trí hoặc Hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí (bản gốc hoặc bản sao được chứng thực theo quy định);

Nếu hợp đồng làm bằng ngôn ngữ khác tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch hợp đồng ra tiếng Việt; hợp đồng có nhiều trang thì từng trang phải có chữ ký xác nhận của các bên hoặc đóng dấu giáp lai;

- Bản gốc văn bằng bảo hộ (đối với hợp đồng chuyển nhượng thiết kế bố trí);

- Văn bản đồng ý cho các đồng chủ sở hữu chuyển nhượng thiết kế bố trí hoặc Văn bản đồng ý cho các đồng chủ sở hữu chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí, nếu quyền sở hữu công nghiệp tương ứng thuộc sở hữu chung;

Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho tổ chức nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện;

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

2.2. Thời hạn giải quyết: 

 

- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp không có các thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện các công việc sau đây:

+ Ra quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp) và quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp);

+ Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp: Ghi nhận vào văn bằng bảo hộ chủ sở hữu mới; trong trường hợp chuyển nhượng một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ thì cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho bên nhận và xác định giới hạn danh mục hàng hóa/dịch vụ trong văn bằng bảo hộ gốc đối với phần chuyển nhượng đó;

+ Đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho người nộp hồ sơ; đóng dấu đăng ký vào 02 bản hợp đồng và trao người nộp hồ sơ 01 bản, lưu 01 bản;

+ Ghi nhận việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;

+ Công bố quyết định ghi nhận chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối đăng ký hợp đồng, trong đó nêu rõ các thiếu sót của hồ sơ, ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký thông báo để công ty TNHH 02 thành viên trở lên sửa chữa các thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối về dự định từ chối đăng ký hợp đồng.

Nếu công ty TNHH 02 thành viên trở lên không sửa chữa hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng về dự định từ chối đăng ký hợp đồng trong thời hạn đã được ấn định trên thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối đăng ký hợp đồng.

Lưu ý:

- Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu thiết kế bố trí, công ty TNHH 02 thành viên trở lên là chủ sở hữu thiết kế bố trí chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

- Đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng thiết kế bố trí, bên được chuyển quyền sử dụng không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

939