Chấm dứt hoạt động Chi nhánh trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Chi nhánh của Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt trong những trường hợp sau:

- Theo đề nghị của doanh nghiệp nước ngoài.

- Khi doanh nghiệp nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

- Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Chi nhánh mà doanh nghiệp nước ngoài không đề nghị gia hạn. (Tham khảo công việc: Gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh)

- Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Chi nhánh mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.

- Bị thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh.

- Doanh nghiệp nước ngoài, Chi nhánh không còn đáp ứng một trong những điều kiện được cấp giấy phép thành lập chi nhánh. (Tham khảo công việc: Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh)

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp nước ngoài phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Thành phần hồ sơ :

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh (theo mẫu TB ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BCT) do đại điện có thẩm quyền của doanh nghiệp nước ngoài ký, trừ trường hợp bị thu hồi giấy phép thành lập chi nhánh theo quy định.

2. Bản sao văn bản của cơ quan cấp giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh (khi hết thời gian hoạt động theo Giấy phép mà không được đồng ý gia hạn) hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh của Cơ quan cấp Giấy phép (đối với trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định.

3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

5. Bản chính Giấy phép thành lập Chi nhánh.

Doanh nghiệp nước ngoài và người đứng đầu Chi nhánh chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động Chi nhánh.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Công thương.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh.

Ngoài việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh với Bộ Công thương thì doanh nghiệp nước ngoài, chi nhánh phải niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của Chi nhánh và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động.

Trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc Chi nhánh do doanh nghiệp nước ngoài thực hiện.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

985