>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh trong Công ty Cổ Phần

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Chi nhánh của công ty cổ phần được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính công ty đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1. Trường hợp công ty cổ phần quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh

Trước tiên, công ty cổ phần phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh, công ty cổ phần gửi các giấy tờ sau đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh:

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Mẫu Phụ lục II-20 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)

-  Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Văn bản ủy quyền thực hiện việc nộp hồ sơ; kèm theo là bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền.

Thời hạn Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện việc chấm dứt hoạt động: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và không có ý kiến từ chối từ Cơ quan thuế.

Lưu ý: Đối việc chấm dứt hoạt động chi nhánh ở nước ngoài của công ty cổ phần thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động chi nhánh ở nước ngoài, công ty gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty ở nước ngoài (theo Mẫu Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

2. Trường hợp Chi nhánh bị chấm dứt hoạt động do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

Chi nhánh sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh nếu thuộc các trường hợp sau đây:

(1) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh là giả mạo;

(2) Chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà công ty không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế;

(3) Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật.

Trường hợp (1): Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh là giả mạo:

- Đối với nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập mới chi nhánh là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo về hành vi vi phạm của công ty cổ phần và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

- Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo về hành vi vi phạm của công ty cổ phần và ra quyết định hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó, đồng thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Đăng ký kinh doanh yêu cầu công ty cổ phần làm lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh. Công ty cổ phần có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký, thông báo thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

Trường hợp (2): Chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế: Chi nhánh ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần đến trụ sở của Phòng để giải trình.

Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Trường hợp (3): Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật:

Nếu Tòa án quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trên cơ sở quyết định của Tòa án. Ngoài ra, khi Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh theo trình tự, thủ tục quy định như Trường hợp (2).

Sau khi có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, trừ trường hợp chi nhánh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh do cưỡng chế nợ thuế:

Công ty cổ phần phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định.

- Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần và người đứng đầu chi nhánh bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh.

- Công ty cổ phần có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,522
Bài viết liên quan: