>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Các trường hợp giảm thuế thu nhập cá nhân trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Người nộp thuế được xét giảm thuế thu nhập cá nhân theo năm tính thuế trong trường hợp gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế. Mức thuế được giảm tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

Cụ thể như sau:

1. Xác định số thuế được giảm

(i) Việc xét giảm thuế được thực hiện theo năm tính thuế. Người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trong năm tính thuế nào thì được xét giảm số thuế phải nộp của năm tính thuế đó.

(ii) Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, bao gồm: 

- Thuế thu nhập cá nhân đã nộp hoặc đã khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ quà tặng.

- Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

(iii) Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại trừ (-) đi các khoản bồi thường nhận được từ tổ chức bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có).

(iv) Số thuế giảm được xác định như sau:

- Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng mức độ thiệt hại.

- Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng số thuế phải nộp.

2. Thủ tục, hồ sơ xét giảm thuế thu nhập cá nhân

2.1. Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được giảm

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống và thuộc trường hợp giảm thuế thì: người này không phải thực hiện thủ tục hồ sơ giảm thuế mà thay vào đó là tự xác định số tiền thuế được giảm trên cơ sở tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (trong đó nộp kèm tài liệu liên quan đến việc xác định số tiền thuế được giảm).

2.2. Trường hợp cơ quan thuế quyết định giảm thuế

Trừ trường hợp nêu tại Mục 2.1 nêu trên, người nộp thuế thực hiện thủ tục hồ sơ giảm thuế như sau:

(1) Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn

- Văn bản đề nghị theo mẫu 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Biên bản xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản của cơ quan có thẩm quyền và có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn theo mẫu 02/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Cơ quan có thẩm quyền xác định mức độ, giá trị thiệt hại là cơ quan tài chính hoặc các cơ quan giám định xác định mức độ, giá trị thiệt hại về tài sản.

- Trường hợp thiệt hại về hàng hoá thì người nộp thuế cung cấp Biên bản giám định (chứng thư giám định) về mức độ thiệt hại của cơ quan giám định và cơ quan giám định phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của chứng thư giám định theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp thiệt hại về đất đai, hoa màu thì cơ quan tài chính có trách nhiệm xác định.

- Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây hỏa hoạn (nếu có).

- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục thiên tai, hỏa hoạn.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 02/QTT-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC nếu người nộp thuế đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

(2) Hồ sơ đối với người nộp thuế gặp khó khăn do bị tai nạn

- Văn bản đề nghị theo mẫu 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Văn bản hoặc biên bản xác nhận tai nạn có xác nhận của cơ quan công an hoặc xác nhận mức độ thương tật của cơ quan y tế.

- Giấy tờ xác định việc bồi thường của cơ quan bảo hiểm hoặc thỏa thuận bồi thường của người gây tai nạn (nếu có).

- Các chứng từ chi liên quan trực tiếp đến việc khắc phục tai nạn.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 02/QTT-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC nếu người nộp thuế đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

(3) Hồ sơ đối với người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo

- Văn bản đề nghị theo mẫu 01/MGTH tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

- Bản sao hồ sơ bệnh án hoặc bản tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc sổ khám bệnh theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

- Các chứng từ chứng minh chi phí khám chữa bệnh do cơ quan y tế cấp; hoặc hóa đơn mua thuốc chữa bệnh kèm theo đơn thuốc của bác sĩ.

- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 02/QTT-TNCN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC nếu người nộp thuế đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

3. Phương thức nộp hồ sơ xét giảm thuế

(1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định. 

(2) Phương thức nộp hồ sơ xét giảm thuế:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế.

- Gửi hồ sơ qua đường bưu chính.

- Gửi hồ sơ điện tử qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Lưu ý: Cơ quan quản lý thuế tiếp nhận hồ sơ giảm thuế thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ giảm thuế; trường hợp hồ sơ không hợp pháp, không đầy đủ, không đúng mẫu theo quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý thuế phải thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế.

4. Thời hạn giải quyết giảm thuế đối với trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định số tiền thuế được giảm

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ ban hành quyết định giảm thuế; thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không thuộc diện được giảm thuế.

- Trường hợp cần kiểm tra thực tế để có đủ căn cứ giải quyết hồ sơ giảm thuế thì trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế ban hành quyết định giảm thuế; thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không được giảm thuế.

- Riêng trường hợp cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ giảm thuế cùng hồ sơ khai thuế theo cơ chế một cửa liên thông thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ giảm thuế hợp pháp, đầy đủ, đúng mẫu quy định do cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông chuyển đến, cơ quan thuế xác định số tiền được giảm thuế hoặc thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế lý do không được giảm thuế.

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,900
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: