Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình thực hiện khuyến mại bằng hình thức mang tính may rủi hay các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận thì công ty cổ phần phải thực hiện Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại.

Thành phần hồ sơ:

1. Báo cáo thực hiện khuyến mại (theo mẫu số 07 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP)

2. Văn bản ủy quyền cho người thay mặt doanh nghiệp thực hiện thủ tục nếu đó không phải là người đại diện theo pháp luật theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong trường hợp không có người trúng thưởng, sau khi nhận báo cáo của doanh nghiệp về vấn đề này thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ ra quyết định thu nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại.

Công ty cổ phần phải nộp khoản tiền này trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định thu nộp của cơ quan quản lý nhà nước. Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp ngân sách nhà nước, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Văn bản báo cáo kết quả thực hiện Ngân sách Nhà nước (theo Mẫu số 09 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP) cho cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thu nộp.

Công ty cổ phần phải lưu giữ các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Nơi nộp hồ sơ: 

- Sở Công thương nơi tổ chức thực hiện khuyến mại nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương .

- Bộ Công thương nếu doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Đối với các hình thức khuyến mại khác do cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận thì doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Bộ Công thương.

Nếu công ty cổ phần thực hiện khuyến mại theo các hình thức Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi hoặc Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi thì có trách nhiệm thông báo công khai thông tin về kết quả thực hiện khuyến mại tại địa điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên website của doanh nghiệp (nếu có website)

Nội dung thông báo bao gồm: 

- Tên chương trình khuyến mại.

- Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại).

- Hình thức khuyến mại.

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại.

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng).

- Thời gian thực hiện khuyến mại.

- Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại).

- Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng đã trao của chương trình khuyến mại.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

7,055
Bài viết liên quan: