BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3157/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/HC/12/2007 ngày 14/12/2007 của Công ty TNHH sửa chữa, cung ứng và dịch vụ tàu biển Phú Sơn đề nghị hướng dẫn về thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp trực tiếp cho vận tải quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1, mục II phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 và điểm 1, mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 1/1/2000) hướng dẫn: thuế suất 0% áp dụng đối với sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, cung ứng dịch vụ phần mềm cho nước ngoài, cho doanh nghiệp chế xuất; dịch vụ xuất khẩu lao động.

Căn cứ điểm 23 mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “hàng hóa, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế như: cung ứng nhiên liệu, nguyên vật liệu, phụ tùng, nước và các loại thực phẩm, suất ăn phục vụ hành khách, dịch vụ vệ sinh cho tàu biển, máy bay, tầu hỏa quốc tế, bốc xếp hàng hóa xuất khẩu”, không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Dịch vụ phục vụ cho vận tải quốc tế được hướng dẫn tại Công văn số 12987/BTC-TCT ngày 14/10/2005 là: “các dịch vụ phục vụ cho vận tải quốc tế và các dịch vụ thực hiện và tiêu dùng ngoài Việt Nam như dịch vụ chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ về hàng hóa xuất khẩu tại Việt Nam, dịch vụ chuẩn bị tài liệu, giấy tờ về hàng hóa nhập khẩu tại nước ngoài, dịch vụ bến bãi tại Việt Nam và dịch vụ bến bãi tại nước ngoài, dịch vụ vận tải chuyến nội địa tại nước ngoài” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ điểm 1.23.d, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: “d. Hàng hóa, dịch vụ cung ứng trực tiếp cho vận tải quốc tế là hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam bán trực tiếp cho các chủ phương tiện hoạt động vận tải quốc tế để sử dụng cho hoạt động vận tải quốc tế hoặc sử dụng trực tiếp cho phương tiện vận tải đó bao gồm:…

Hàng hóa, dịch vụ cung cấp để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế như xăng, dầu, sửa chữa, sơn, bảo dưỡng phương tiện vận tải và một số hàng hóa, dịch vụ khác cung ứng để đảm bảo hoạt động của phương tiện vận tải quốc tế, …” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tại điểm 2, mục II, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn : “Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng nêu tại mục II này mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh”.

Theo các hướng dẫn trên, trường hợp từ ngày 01/01/2000 đến ngày 31/12/2003, dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải cung cấp cho nước ngoài được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu có hợp đồng ký với nước ngoài, hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán qua ngân hàng với thương nhân nước ngoài theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Trường hợp từ ngày 01/01/2004 đến nay, dịch vụ sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải cung cấp cho nước ngoài không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ sử dụng trong quá trình sửa chữa mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty TNHH sửa chữa, cung ứng và dịch vụ tàu biển Phú Sơn;
- Chi cục thuế Quận 7;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 3157/TCT-CS

Hanoi, August 21, 2008

 

OFFICIAL LETTER

ON VALUE ADDED TAX (VAT) RATES

To: The Tax Office of Ho Chi Minh City

The General Department of Taxation has received Official Letter No. 09/HC/12/2007 of December 14, 2007, of Phu Son Ship Repair, Chandler and Services Limited Liability Company, requesting guidance on VAT on services supplied directly for international transport. Regarding this matter, the General Department of Taxation gives its opinions as follows:

According to Point 1, Section II, Part B of the Finance Ministry’s Circular No. 122/2000/TT-BTC of December 29, 2000, and Point 1, Section III of Circular No. 82/2002/TT-BTC of September 18, 2002 (which took effect on January 1, 2000), the tax rate of 0% is applied to the repair of machines, equipment and means of transport, provision of software services to foreign parties and export-processing enterprises; labor export services.

According to Point 23, Section II, Part A of the Finance Ministry’s Circular No. 120/2003/TT-BTC of December 12, 2003, guiding the implementation of the Government’s Decree No. 158/2003/ND-CP of December 10, 2003, guiding the implementation of the VAT Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the VAT Law, “goods and services supplied directly for international transport such as supplying fuel, raw materials, spare parts, water and food, food rations for passengers, providing cleaning services for seagoing ships, aircrafts or international trains, and the services of loading and unloading imported goods” are not liable to VAT. Services for international transport which are guided in Official Letter No. 12987/BTC-TCT of October 14, 2005, as “services for international transport and services provided and used outside Vietnam such as the services of preparing documents and papers on exported goods in Vietnam or preparing documents and papers on imported goods in foreign countries, storage yard services in Vietnam and foreign countries and inland transport services in foreign countries are not liable to VAT.

Under Point 1.23.d, Section II, Part A of the Finance Ministry’s Circular No. 32/2007/TT-BTC of April 9, 2007, guiding subjects not liable to VAT, “d- Goods and services supplied directly for international transport are goods and services sold by Vietnam-based business establishments directly to owners of vehicles engaged in international transport for use in international transport activities or for these vehicles, including:…

Goods and services provided to assure the operation of vehicles engaged in international transport such as petrol and oil, repair, painting and maintenance of vehicles and some other goods and services supplied to assure the operation of vehicles engaged in international transport,…” are not liable to VAT.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Under the above guidance, from January 1, 2000, to December 31, 2003, the service of repairing machines, equipment and means of transport for foreign parties is subject to the VAT rate of 0%, if contracts signed with foreign parties, VAT invoices, vouchers on payments via bank to foreign parties are available as prescribed by the State Bank of Vietnam.

From January 1, 2004, on the service of repairing machines, equipment and means of transport for foreign parties is not liable to VAT. Business establishments are not entitled to input VAT credit and refund for goods and services used in the course of repair but shall include them in the historical cost of fixed assets, the value of raw materials or business expenses.

The General Department of Taxation informs the Tax Office of Ho Chi Minh City thereof implementation and guidance for concerned units.

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Official Dispatch No. 3157/TCT-CS of August 21, 2008, on value added tax (VAT) rates
Official number: 3157/TCT-CS Legislation Type: Official Dispatch
Organization: The General Department of Tax Signer: Pham Duy Khuong
Issued Date: 21/08/2008 Effective Date: Premium
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Official Dispatch No. 3157/TCT-CS of August 21, 2008, on value added tax (VAT) rates

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status