BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3949/CV-BCĐ
V/v Tăng cường đảm bảo PCD COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc.

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay số trường hợp chuyên gia nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp (sau đây gọi là chuyên gia) nhập cảnh vào Việt Nam làm việc có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 với xu hướng gia tăng. Để tạo điều kiện và hỗ trợ cho chuyên gia được nhập cảnh nhưng vẫn phải đảm bảo thực hiện nghiêm an toàn phòng, chống dịch bệnh. Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đề nghị các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Thông báo cho các đơn vị mời chuyên gia vào làm việc phải đảm bảo:

- Chuyên gia được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR trong thời gian từ 03 đến 07 ngày trước ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm do Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.

- Chuyên gia có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.

- Đơn vị mời chuyên gia chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi mời chuyên gia vào làm việc.

2. Tạo điều kiện cho chuyên gia hoàn thiện các thủ tục để vào làm việc tại Việt Nam.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các yêu cầu tại Công văn số 2487/CV-BYT ngày 23/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc hỗ trợ cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam để làm việc.

4. Công văn này không áp dụng đối với các chuyên gia đã có vé và sẽ nhập cảnh vào Việt Nam trước ngày 05/8/2020.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thành viên BCĐ Quốc gia PCD COVID-19;
- Các Thứ trưởng;
- Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- TTKSBT 63 tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, MT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thanh Long
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

 

NATIONAL STEERING COMMITTEE FOR COVID-19 PREVENTION AND CONTROL
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 3949/CV-BCD
Re: enhancement of COVID-19 prevention for experts entering Vietnam for work.

Hanoi, July 24, 2020

 

To:

- Ministries, ministerial-level agencies and Governmental agencies;
- People’s Committees of provinces and central-affiliated cities.

Currently, there is an increase of foreign experts being investors, technical experts, highly skilled workers and enterprise managers (hereinafter collectively referred to as “experts”) entering Vietnam for work and testing positive for SARS-CoV-2. In order to enable experts to enter Vietnam while strictly complying with requirements for COVID-19 prevention, the National Steering Committee for COVID-19 Prevention and Control would like to request you to perform the following tasks:

1. Notify the expert inviting units of the following requirements:

- The expert must undergo a Real time-PCR test for SARS-CoV-2 from 03 to 07 days prior to the date of entry into Vietnam. The test must be conducted in a Government-approved laboratory or WHO-designated laboratory.

- The expert must have international health insurance or the inviting unit must make a commitment to incur treatment costs in case the expert contracts COVID-19.

- The inviting unit shall fulfill all requirements for COVID-19 prevention when it invites an expert.

2. Enable experts to complete procedures necessary for entering Vietnam.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. This Official Dispatch is not applicable to experts who already hold tickets and will enter Vietnam before August 05, 2020.

With sincere thanks./.

 

 

P.P. COMMITTEE HEAD
DEPUTY COMMITTEE HEAD
Nguyen Thanh Long
Acting Minister of Health

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Offical Dispatch No. 3949/CV-BCD dated July 24, 2020 on enhancement of COVID-19 prevention for experts entering Vietnam for work
Official number: 3949/CV-BCD Legislation Type: Official Dispatch
Organization: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Signer: Nguyen Thanh Long
Issued Date: 24/07/2020 Effective Date: Premium
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Offical Dispatch No. 3949/CV-BCD dated July 24, 2020 on enhancement of COVID-19 prevention for experts entering Vietnam for work

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status