VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8662/VPCP-KGVX
V/v nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 4594/LĐTBXH-ATLĐ ngày 27 tháng 10 năm 2023 về việc đề xuất nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản nêu trên về việc nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 08 tháng 02 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 02 năm 2024 và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 03 tháng 9 năm 2024.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc C ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;
Trợ lý TTgCP, Vụ TCCV, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

GOVERNMENT OFFICE OF VIETNAM
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 8662/VPCP-KGVX
Re: Lunar New Year Holiday and National Day Holiday Schedules in 2024

Hanoi, November 3, 2023

 

To: The Minister of Labor – War Invalids and Social Affairs of Vietnam

In consideration of the request of the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs in Document No. 4594/LDTBXH-ATLD dated October 27, 2023 proposing the Lunar New Year Holiday and National Day Holiday Schedules in 2024, Prime Minister of Vietnam Pham Minh Chinh hereby:

1. Agrees with the proposal of the Ministry of Labor - War Invalids and Social Affairs of Vietnam in the mentioned document for the schedules for the Lunar New Year Holiday (from February 8, 2024 to February 14, 2024) and the National Day Holiday (from August 31, 2024 to September 3, 2024).

2. Assigns the Minister of Labor – War Invalids and Social Affairs of Vietnam to inform administrative agencies, public service providers, political organizations, socio-political organizations, enterprises, and employees of the Lunar New Year Holiday and National Day Holiday Schedules in 2024.

For your information and compliance./.

 PP. MINISTER – HEAD OF GOVERNMENT OFFICE
HEAD OF OFFICE
Nguyen Sy Hiep

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Official Dispatch No. 8662/VPCP-KGVX dated November 3, 2023 on Lunar New Year Holiday and National Day Holiday Schedules in 2024
Official number: 8662/VPCP-KGVX Legislation Type: Official Dispatch
Organization: The Office of Government Signer: Nguyen Sy Hiep
Issued Date: 03/11/2023 Effective Date: Premium
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Official Dispatch No. 8662/VPCP-KGVX dated November 3, 2023 on Lunar New Year Holiday and National Day Holiday Schedules in 2024

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status