VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/VPCP-QHQT
V/v về việc thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước giai đoạn Quý I năm 2021

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét nội dung Báo cáo của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 3092/BC-BNG-LS-m ngày 22 tháng 12 năm 2020 về việc thực hiện các chuyến bay hỗ trợ đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước giai đoạn Quý I năm 2021 và văn bản số 07/BYT-MT ngày 05 tháng 01 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Do xuất hiện chủng mới của virus Covid-19 lây lan nhanh hơn ở nhiều nước, hạn chế tối đa các chuyến bay đưa người nhập cảnh vào Việt Nam từ nay đến Tết Nguyên Đán. Trường hợp thực sự cần thiết, từng chuyến bay đón người về phải được các Bộ: Y tế, Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ Y tế chuẩn bị kỹ lưỡng các cơ sở cách ly để thực hiện cách ly người Việt Nam nhập cảnh tập trung. Thời hạn, quy trình cách ly cần được rà soát, xem xét phù hợp với yêu cầu phòng chống lây lan của chủng virus mới, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra các cơ sở cách ly (ngoài các khu do Quân đội quản lý) đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Các trường hợp nhập cảnh theo diện cách ly ngắn ngày đều phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, trừ các trường hợp đặc biệt do Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định.

4. Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm ngặt việc tiếp nhận, vận chuyển, theo dõi y tế đối với người đã hết hạn cách ly tập trung. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

5. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tăng cường quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới đường bộ, đường thủy, đường biển. Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân đang ở nước ngoài muốn về nước tuyệt đối không nhập cảnh trái phép. Các trường hợp về nước bằng đường bộ có hoàn cảnh thực sự khó khăn được Nhà nước xem xét, hỗ trợ kinh phí cách ly.

6. Sau dịp Tết Nguyên Đán, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, thúc đẩy việc nối lại chuyến bay thương mại thường lệ tới các nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm phục vụ “mục tiêu kép” và đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản, thiết yếu của công dân.

7. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin chính xác với liều lượng phù hợp về tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, tránh gây xáo trộn dư luận và ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

8. Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2021 và các văn bản liên quan về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Đồng chí Thường trực Ban Bí thư;
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; các Vụ: NC, KGVX, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2). NT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

THE GOVERNMENT’S OFFICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 208/VPCP-QHQT
Re: repatriation flights for Vietnamese citizens in the 1st quarter of 2021

Hanoi, January 9, 2021

 

To:

- Ministries of: Health, Foreign Affairs, National Defense, Public Security, Transport, Information and Communications;
- The People’s Committees of provinces and central-affiliated cities.

Considering the Report of the Ministry of Foreign Affairs No. 3092/BC-BNG-LS-m dated December 22, 2020 on repatriation flights for Vietnamese citizens in the 1st quarter of 2021 and Document No. 07/BYT-MT dated January 5, 2021, the Prime Minister gives opinions as follows:

1. Due to the emergence of a new strain of Covid-19 virus which has been spreading faster in many countries, repatriation flights for Vietnamese citizens from now until the Lunar New Year will be minimized. In strictly necessary cases, each repatriation flight must be unanimously reported by the Ministries of Health, Foreign Affairs, National Defense, Public Security and Transport to the Prime Minister for decision.

2. The Ministry of National Defense shall take charge and cooperate with the Health Ministry in carefully preparing centralized quarantine facilities for Vietnamese repatriates. The quarantine period and procedures should be reviewed and considered in line with the requirements of prevention of the spread of the new virus strain, ensuring absolute safety.

3. The People's Committees of provinces and cities shall intensify the inspection of quarantine facilities (outside the areas managed by the Army) to ensure strict compliance with the regulations on pandemic prevention and control.  All cases of entry under short-term quarantine must undergo 14-day centralized quarantine, except for special cases subject to decision of the Ministry of Foreign Affairs.

4. The Ministry of Health, the People's Committees of provinces and cities shall strictly implement the reception, transportation and medical monitoring of persons who have completely undergone centralized quarantine. Strict actions shall be taken against violations.

5. The Ministry of National Defense and the Ministry of Public Security shall strengthen the management of cross-border entry and exit by land, waterway and sea.  The Ministry of Public Security and the People's Committees of provinces and cities shall direct the grassroots authorities to raise the awareness of the families with relatives living abroad to refrain them from repatriating to Vietnam illegally.  Those who repatriate by road and suffer financial hardship may be financed the quarantine funding by the State.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. The Ministry of Information and Communication shall direct press agencies to carry accurate news at a suitable frequency on the pandemic situation at home and abroad, to avoid disturbing public opinion and negatively affecting the socio-economic development in Vietnam.

8. Concerned Ministries, agencies and local governments shall strictly comply with the Prime Minister's instructions in Directive 01/CT-TTg dated January 5, 2021 and related documents on strengthening Covid-19 pandemic prevention and control.

 

 

 

MINISTER, CHAIRPERSON
Mai Tien Dung

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Official Dispatch No. 208/VPCP-QHQT dated January 9, 2021 on repatriation flights for Vietnamese citizens in the 1st quarter of 2021
Official number: 208/VPCP-QHQT Legislation Type: Official Dispatch
Organization: The Office of Government Signer: Mai Tien Dung
Issued Date: 09/01/2021 Effective Date: Premium
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Official Dispatch No. 208/VPCP-QHQT dated January 9, 2021 on repatriation flights for Vietnamese citizens in the 1st quarter of 2021

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status