BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3081/TCT-HT
V/v bán hoá đơn cho nhà thầu nước ngoài

 Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty PLan ADD Ltd
(Đ/c: tầng 4, toà nhà Toyota, số 15 Phạm Hùng, Xã Mỹ Đình, Huyện Từ Liêm, TP Hà Nội)

 

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2008-003/CV ngày 11/6/2008 của Công ty Plan ADD Ltd về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục I, II, Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam vá cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định về Đăng ký thuế:

* Đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam: Nhà thầu nước ngoài hoặc nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế với cơ quan thuế địa phương nơi đặt văn phòng điều hành của nhà thầu nước ngoài hoặc nhà thầu phụ nước ngoài, trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ khi ký Hợp đồng nhà thầu, Hợp đồng nhà thầu phụ nước ngoài hoặc kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề (trường hợp quy định phải có Giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề).

* Đối với nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam: Bên Việt Nam đăng ký, kê khai nộp thuế hộ nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài với cơ quan thuế địa phương nơi đặt văn phòng điều hành của Bên Việt Nam trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng nhà thầu.

Tại Điểm 4, Mục I, Phần II Thông tư số 85/TT-BTC ngày 18/7/2007 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về đăng ký thuế hướng dẫn: “Doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sản xuất kinh doanh và dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký thuế tại Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt là tỉnh) nơi doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức đóng trụ sở...

- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế đăng ký thuế tại cơ quan quản lý thuế nơi tổ chức, cá nhân đó có trụ sở...”.

Như vây, nhà thầu nước ngoài căn cứ việc thực hiện chế độ kế toán khi thực hiện hoạt động thầu để đăng ký thuế tại cục thuế như hướng dẫn trên đây và mua hoá đơn tại cục thuế đã đăng ký.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, CS, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 3081/TCT-HT
Re: Sale of invoices to foreign contractors

Hanoi, August 18, 2008

 

 To:

Plan ADD Company Ltd.
Add: 4th Floor, Toyota Building, No. 15, Pham Hung Road, My Dinh commune, Tu Liem district, Hanoi)

 

The General Department of Taxation has received Plan ADD Company’s Official Letter No. 2008-003/CV of June 11, 2008, on tax policies for foreign contractors. Regarding this issue, the General Department of Taxation expresses the following opinions:

Point 1, Sections I and II, Part C of the Finance Ministry's Circular No. 05/2005/TT-BTC of January 11, 2005, guiding the tax regime applicable to foreign organizations without Vietnamese legal person status and foreign individuals doing business or earning incomes in Vietnam, prescribes tax registration as follows:

* For a foreign contractor or subcontractor applying the Vietnamese accounting system: A foreign contractor or subcontractor shall make its tax registration to obtain a tax identification number at the tax administration agency of the locality where its office is based within 15 working days from the conclusion of a foreign contractor or subcontractor agreement or from the date of obtaining its business permit or professional practice permit (in case a business permit or professional practice permit is required).

* For a foreign contractor or subcontractor not applying the Vietnamese accounting system: The Vietnamese party shall make tax registration and declaration for a foreign contractor or subcontractor at the tax administration agency of the locality where the Vietnamese party’s office is based within 15 working days from its conclusion of a contractor agreement.

Point 4, Section I, Part II of Circular No. 85/TT-BTC of July 18, 2007, guiding the implementation of the Tax Administration Law regarding tax registration, stipulates: “Production, trading and service enterprises, units and organizations shall submit tax registration dossiers to Tax Offices of Provinces and Centrally-runned Cities(below referred to as Provincial Tax Offices) where the enterprises, units and organizations are headquartered…

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Therefore, a foreign contractor shall, based on the accounting system applied in its contractual activities, make tax registration at a Provincial Tax Office under the above guidance and purchase invoices at that Provincial Tax Office.

The General Department of Taxation informs the Company thereof and advises the Company to contact the Hanoi Tax Office for specific guidance.

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Official Dispatch No. 3081/TCT-HT of August 18, 2008, on Sale of invoices to foreign contractors
Official number: 3081/TCT-HT Legislation Type: Official Dispatch
Organization: The General Department of Tax Signer: Pham Duy Khuong
Issued Date: 18/08/2008 Effective Date: Premium
Effect: Premium

You are not logged!


So you only see the Attributes of the document.
You do not see the Full-text content, Effect, Related documents, Documents replacement, Gazette documents, Written in English,...


You can register Member here


Official Dispatch No. 3081/TCT-HT of August 18, 2008, on Sale of invoices to foreign contractors

Address: 17 Nguyen Gia Thieu street, Ward Vo Thi Sau, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Phone: (+84)28 3930 3279 (06 lines)
Email: info@ThuVienPhapLuat.vn

Copyright© 2019 by THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Editorial Director: Mr. Bui Tuong Vu

DMCA.com Protection Status