DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Những chính sách mới về Tiền lương - Giáo dục - Y tế có hiệu lực trong tháng 04/2024

Trong tháng 04/2024, những chính sách liên quan đến Bảng hệ số tăng thêm, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực y tế, chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” sẽ chính thức có hiệu lực. Cụ thể như sau.

(1) Áp dụng bảng hệ số tăng thêm để tính mức tiền lương bình quân kế hoạch

Nghị định 21/2024/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 23/02/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2016/NĐ-CPNghị định 52/2016/NĐ-CP.

Theo đó, mức tiền lương bình quân kế hoạch từ tháng 04/2024 sẽ được xác định trên cơ sở mức tiền lương cơ bản theo hạng công ty quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 52/2016/NĐ-CPhệ số tăng thêm so với mức lương cơ bản theo mức tăng lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện của năm trước liền kề như sau:

- Đối với công ty có năng suất lao động không giảm và lợi nhuận kế hoạch cao hơn so với thực hiện của năm trước liền kề thì được áp dụng hệ số tăng thêm không vượt quá hệ số tăng thêm theo Bảng hệ số tăng thêm dưới đây, cụ thể:

Bảng hệ số tăng thêm

Hệ số tăng thêm

 

 

Mức lợi nhuận

theo nhóm lĩnh vực hoạt động

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Nhóm 1: Ngân hàng, tài chính (không bao gồm tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán), viễn thông

Dưới 500 tỷ đồng

Từ 500 đến dưới 1.500 tỷ đồng

Từ 1.500 đến dưới 2.000 tỷ đồng

Từ 2.000 đến dưới 3.000 tỷ đồng

Từ 3.000 tỷ đồng trở lên

Nhóm 2: Khai thác và chế biến dầu khí, khoáng sản, điện, thương mại, dịch vụ

Dưới 300 tỷ đồng

Từ 300 đến dưới 1.000 tỷ đồng

Từ 1.000 đến dưới 1.500 tỷ đồng

Từ 1.500 đến dưới 2.000 tỷ đồng

Từ 2.000 tỷ đồng trở lên

Nhóm 3: Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, lưu ký chứng khoán và các lĩnh vực còn lại

Dưới 200 tỷ đồng

Từ 200 đến dưới 700 tỷ đồng

Từ 700 đến dưới 1.000 tỷ đồng

Từ 1.000 đến dưới 1.500 tỷ đồng

Từ 1.500 tỷ đồng trở lên

Xem thêm bài viết: Mẫu Báo cáo tài chính mới nhất? Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2023 khi nào?

Trường hợp áp dụng hệ số tăng thêm cao hơn quy định: 

- Điều kiện: 

+ Lợi nhuận kế hoạch cao hơn nhiều lần so với mức thấp nhất tương ứng hệ số 2.5. 

+ Doanh nghiệp đóng vai trò trọng yếu trong nền kinh tế quốc dân. 

+ Mức lương cho lao động quản lý tại các doanh nghiệp cùng lĩnh vực cao hơn so với chức danh tương đương của công ty. 

- Cách thức: 

+ Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

+ Tham khảo ý kiến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

+ Xác định mức tiền lương phù hợp với mặt bằng chung của thị trường. 

Trường hợp Công ty có lợi nhuận kế hoạch không cao hơn so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề: Được áp dụng hệ số tăng thêm nhưng không vượt quá 70% mức tương ứng trong bảng hệ số nhân với tỷ lệ giữa lợi nhuận kế hoạch và lợi nhuận thực hiện năm trước. 

 Trường hợp Công ty không có lợi nhuận:

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch thấp hơn mức tiền lương cơ bản, nhưng không thấp hơn 50%. 

- Trường hợp lỗ: Mức tiền lương bình quân kế hoạch bằng 50% mức tiền lương cơ bản. 

Trường hợp Công ty giảm lỗ so với thực hiện năm trước liền kề, công ty mới thành lập hoặc mới hoạt động: Căn cứ vào mức độ giảm lỗ hoặc kế hoạch sản xuất, kinh doanh để xác định tiền lương, bảo đảm tương quan chung và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét quyết định.

Trường hợp  mức tiền lương bình quân kế hoạch thấp hơn năm trước: Sử dụng mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước để tính mức tiền lương bình quân kế hoạch.

Bên cạnh đó, Nghị định 21/2024/NĐ-CP còn có những điều chỉnh liên quan đến thang, bảng lương. Xem chi tiết tại bài viết: Điều chỉnh thang, bảng lương và phụ cấp của NLĐ làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định 21/2024/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 10/04/2024.

(2) Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực y tế là từ đủ 02 - 05 năm

Ngày 01/03/2024, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2024/TT-BYT quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương.

Theo đó, từ 15/04/2024, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt thuộc lĩnh vực y tế như sau:

- Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng vị trí công tác. Thời điểm chuyển đổi vị trí công tác được tính từ ngày có quyết định hoặc văn bản phân công đảm nhiệm vị trí công tác đó. 

Đối với các quyết định và văn bản phân công đảm nhiệm vị trí công tác đà ban hành trước thời điểm Thông tư 01/2024/TT-BYT có hiệu lực được xét để tính thời gian đảm nhận vị trí công tác đó. 

- Đối với đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại của đơn vị đô thị đơn vị báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp, việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung.

Xem chi tiết về Danh mục vị trí công tác y tế yêu cầu chuyển đổi định kỳ tại Thông tư 01/2024/TT-BYT, Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ 15/04/2024.

(3) Những yêu cầu cần đáp ứng khi xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH được ban hành ngày 19/02/2024 quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình. Trong đó, quy định về những yêu cầu cần phải đáp ứng khi xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng như sau:

- Về kiến thức và năng lực: 

+ Đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu và năng lực cần thiết cho từng ngành, nghề và trình độ đào tạo. 

+ Trường hợp những ngành, nghề chưa ban hành quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực: đảm bảo đáp ứng quy định tại Thông tư 12/2017/TT- BLĐTBXHThông tư 04/2023/TT-BLĐTBXH.

- Xác định rõ ràng cấu trúc chương trình: Phải xác định được danh mục và thời lượng của từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo; thời gian học lý thuyết, thời gian thực hành, thực tập và thời gian thi kết thúc môn học, mô đun.

- Về nội dung học tập: Nội dung và thời lượng học tập các môn học chung được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Về tính khoa học, thực tiễn và linh hoạt: 

+ Chương trình đào tạo cần đảm bảo tính khoa học, logic, hệ thống, thực tiễn, phù hợp và linh hoạt. 

+ Nội dung chuyên môn phải đáp ứng các năng lực chính, cốt lõi của nghề nghiệp, đồng thời cung cấp các lựa chọn năng lực bổ trợ, tự chọn và nâng cao phù hợp với nhu cầu học viên. 

- Về phương pháp đánh giá: 

+ Phương pháp đánh giá kết quả học tập phải phù hợp với phương thức tổ chức đào tạo. 

+ Xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của học viên sau khi hoàn thành từng môn học, mô đun. 

- Đáp ứng nhu cầu thị trường: Nội dung chương trình đào tạo cần cập nhật khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Đồng thời phải phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động và phát triển kinh tế - xã hội. 

- Hiện đại và hội nhập quốc tế: Đảm bảo tính hiện đại, hội nhập quốc tế, hướng tới trình độ đào tạo tiên tiến của các quốc gia phát triển. Thúc đẩy “xanh hóa” trong đào tạo và chuyển đổi số. 

- Bảo đảm tính liên thông với các trình độ đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp và hệ thống giáo dục quốc dân. 

- Quy định cụ thể về các điều kiện tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Thông tư 01/2024/TT-BLĐTBXH sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 05/04/2024.

(4) Nguyên tắc, yêu cầu trong xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú

Ngày 27/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 25/2024/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú. Trong đó, quy định về nguyên tắc trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” như sau:

- Thực hiện đúng các nguyên tắc khen thưởng quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều 5 Luật Thi đua, khen thưởng 2022 trong việc xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”

- Không sử dụng thành tích đã được xét tặng các danh hiệu vinh dự nhà nước khác (như “Nhà giáo nhân dân”, “Nghệ sĩ nhân dân”...) để đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”. 

- Các thành tích đề nghị xét tặng phải đạt được trong thời gian công tác trong ngành y tế. Chỉ được lấy thành tích khen thưởng theo công trạng làm điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị xét tặng. 

- Đơn vị đề nghị: Cá nhân được hưởng lương và bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm tại đơn vị nào thì đề nghị xét tặng danh hiệu tại đơn vị đó. 

- Trường hợp không/chưa xét tặng: 

+ Không xét tặng danh hiệu cho cá nhân đã bị hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 

+ Chưa xem xét đề nghị xét tặng cho cá nhân đang trong thời hiệu thi hành kỷ luật khiển trách hoặc có liên quan đến các vụ việc đang được điều tra, thanh tra,... hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, xử lý.

Xem chi tiết các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn, thời gian xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú” tại Nghị định 25/2024/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 15/04/2024.

Xem thêm bài viết: Mẫu Báo cáo tài chính mới nhất? Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2023 khi nào?

  •  1045
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…