DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Đối tượng nào được miễn đánh giá cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiếm toán?

Avatar

 

Ngày 09/10/2023, Kiểm toán Nhà nước ký Quyết định 1252/QĐ-KTNN ban hành Quy định đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, quy định đối tượng, nội dung và hình thức đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, cụ thể:

(1) Đối tượng được miễn đánh giá và đối tượng không thực hiện đánh giá

- Đối tượng được miễn đánh giá: Công chức, viên chức còn thời gian công tác dưới 03 năm trước khi nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định tính từ thời điểm Hội đồng đánh giá xét duyệt danh sách tham gia đánh giá.

- Đối tượng không thực hiện đánh giá

+ Công chức, viên chức được bổ nhiệm vào các ngạch Kiểm toán viên nhà nước trong năm liền kề trước năm đánh giá.

+ Công chức, viên chức là thành viên của Hội đồng đánh giá trong năm đánh giá.

+ Giảng viên kiêm chức, công chức, viên chức của Kiểm toán nhà nước trong năm liền kề trước năm đánh giá có tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng của Ngành đảm bảo định mức thời gian giảng dạy của giảng viên kiêm chức được quy định tại Quy định về giảng viên của Kiểm toán nhà nước.

+ Công chức, viên chức là thành viên của Ban Xây dựng nội dung đánh giá và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước không thực hiện đánh giá vào kỳ đánh giá đầu tiên.

+ Công chức, viên chức là thành viên Ban Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước của năm liền kề trước năm đánh giá.

+ Công chức, viên chức là thành viên Ban Thẩm định danh mục văn bản tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước của năm liền kề trước năm đánh giá.

+ Các công chức, viên chức đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ.

(2) Nội dung đánh giá và xây dựng danh mục văn bản, tài liệu; ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi là danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án)

Về nội dung đánh giá

- Kiến thức chung về Kiểm toán nhà nước;

- Kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo ngạch kiểm toán viên nhà nước và theo lĩnh vực chuyên môn kiểm toán.

Về xây dựng danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án

- Danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án do Ban Xây dựng nội dung đánh giá và ngân hàng câu hỏi xây dựng ban đầu và trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, công bố trong toàn Ngành. Ban Xây dựng nội dung đánh giá và ngân hàng câu hỏi do Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập và hoạt động độc lập với Hội đồng đánh giá;

- Hàng năm, danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án được Ban Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án phục vụ công tác đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước (sau đây gọi là Ban Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật) trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt, công bố trong toàn Ngành. Ban Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật do Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập và hoạt động độc lập với Hội đồng đánh giá;

- Danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án sau khi được xây dựng hoặc rà soát, chỉnh sửa, cập nhật sẽ được Ban Thẩm định danh mục văn bản, tài liệu và ngân hàng câu hỏi, đáp án (sau đây gọi là Ban Thẩm định) tổ chức thẩm định và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định. Ban Thẩm định do Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập, hoạt động độc lập với Ban Xây dựng nội dung đánh giá và ngân hàng câu hỏi và Ban Rà soát, chỉnh sửa, cập nhật.

(3) Hình thức và tần suất đánh giá

- Hình thức đánh giá: Kiểm tra tập trung trắc nghiệm trên máy tính. Thời gian làm bài là 60 phút.

- Tần suất đánh giá: Thực hiện đánh giá 03 năm/lần đối với tất cả các đối tượng đánh giá; mỗi năm đánh giá tối thiểu 1/3 số lượng thuộc đối tượng đánh giá được quy định tại Điều 5 của Quy định này; các đơn vị cử đảm bảo đạt 100% công chức, viên chức thuộc đối tượng đánh giá của đơn vị tham gia kỳ đánh giá (trừ các đối tượng được miễn và đối tượng không thực hiện đánh giá trong kỳ đánh giá).

Xem chi tiết tại Quyết định 1252/QĐ-KTNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/10/2023 và thay thế Quyết định 1801/QĐ-KTNN

  •  151
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

1 Lượt cảm ơn
câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…