Bộ Chính trị nêu 08 yêu cầu cần làm trong công tác dân tộc

07/11/2019 09:03 AM

Ban Chấp hành TW Đảng vừa ban hành Kết luận 65-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Xuân Dũng

Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể nhân dân chú trọng thực hiện 8 nội dung sau đây:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số  (DTTS) và miền núi trong tình hình mới.

- Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đồng bào DTTS và miền núi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, củng cố lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước.

- Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững vùng DTTS và miền núi; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc.

Luật gia Bùi Tường Vũ, Giám đốc THƯ VIỆN PHÁP LUẬT nhận định: “Văn bản này được xem là tiền đề để các cơ quan Nhà nước ban hành quy định mới hiện thực hóa chính sách phát triển với đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, nâng cao chất lượng đời sống, văn hóa, xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số; đặc biệt, là đồng bào tại vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn”.

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt.

- Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc.

- Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng; tăng cường phát triển đảng viên là người DTTS.

- Đổi mới phương thức xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Xem thêm chi tiết tại Kết luận 65-KL/TW  được ban hành ngày 30/10/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,599

Bài viết về

lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:01 | 22/09/2023 Quyết định 2533/QĐ-BGDĐT ngày 31/8/2023 về Quy định Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • 14:00 | 22/09/2023 Quyết định 1259/QĐ-LĐTBXH ngày 28/8/2023 về Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm
  • 13:57 | 22/09/2023 Hướng dẫn 116-HD/BTGTW ngày 15/9/2023 thực hiện một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí
  • 13:55 | 22/09/2023 Nghị quyết 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới
  • 11:55 | 22/09/2023 Công văn 5031/BGDĐT-GDQPAN ngày 15/9/2023 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2023-2024
  • 07:50 | 22/09/2023 Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH1351/2017/QH14 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
  • 07:45 | 22/09/2023 Thông tư 14/2023/TT-BNV ngày 05/9/2023 về Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ
  • 17:30 | 21/09/2023 Nghị quyết 37/2023/UBTVQH15 ngày 06/9/2023 quy định về cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước
  • 15:50 | 21/09/2023 Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
  • 10:40 | 21/09/2023 Nghị quyết 148/NQ-CP ngày 20/9/2023 tiếp tục triển khai thi hành Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn