Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng

25/03/2014 15:30 PM

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT nêu Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành.

Theo đó, đại học vùng tự chủ về phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh của đại học vùng. Hàng năm, căn cứ vào tiêu chí, nguyên tắc xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại học vùng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, tổng hợp chỉ tiêu tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại học vùng cũng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc in; quản lý, cấp, phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc đại học vùng phải có trình độ tiến sĩ và chức danh Phó Giáo sư trở lên

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, cơ cấu tổ chức của đại học vùng gồm Hội đồng đại học vùng; Giám đốc, các phó giám đốc; Văn phòng và các ban chức năng; Các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trực thuộc; Các cơ sở giáo dục đại học thành viên (bao gồmtrường đại học, trường cao đẳng); Hội đồng khoa học và đào tạo, các hội đồng tư vấn.

Hội đồng đại học vùng có nhiệm vụ phê duyệt về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể của đại học vùng theo đề nghị của giám đốc đại học vùng; Quyết nghị về phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; về việc huy động, quản lý, sử dụng và chia sẻ các nguồn lực, cơ sở vật chất dùng chung; định hướng phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và những vấn đề quan trọng khác theo đề nghị của giám đốc đại học vùng.

Giám đốc đại học vùng là người đứng đầu, đại diện pháp nhân của đại học vùng trong quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo qui định pháp luật, chịu trách nhiệm quản lý tất cả các mặt hoạt động của đại học vùng.

Giám đốc đại học vùng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm, miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của giám đốc đại học vùng là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Giám đốc đại học vùng phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có uy tín trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; có ít nhất 5 năm tham gia quản lý từ cấp khoa, phòng hoặc tương đương trở lên của cơ sở giáo dục đại học; có trình độ tiến sĩ và chức danh phó giáo sư trở lên...

Quy chế này áp dụng đối với Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động của đại học vùng.

Đại học vùng là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc đại học vùng, tổ chức theo hai cấp, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực các trình độ của giáo dục đại học và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng, miền và cả nước.

Đại học vùng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đại học vùng đặt trụ sở trong các lĩnh vực được phân công theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Thanh Trúc

Theo Báo điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,603

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn