Hoàn thành Đề án vị trí việc làm của Tòa án nhân dân trong năm 2020

10/01/2020 08:59 AM

Chỉ thị 01/2020/CT-CA ngày 09/01/2020 về triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Tòa án nhân dân trong sạch, vững mạnh:

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ tại Nghị quyết 02-NQ/BCSĐ ngày 14/5/2018 của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao; hoàn thành chỉ tiêu tinh giản biên chế.

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện Đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân trình Bộ Chính trị trong quý II năm 2020.

Hoàn thành Đề án vị trí việc làm của Tòa án nhân dân, Đề án cải cách chính sách tiền lương trong Tòa án nhân dân trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc quy định mới về tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân và tổ chức thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhất là chủ trương sắp xếp các Tòa án nhân dân cấp huyện.

- Tiếp tục hoàn thiện đầy đủ các quy định, quy chế trong công tác tổ chức cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ, tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức, thi tuyển chọn các chức danh lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân.

Làm tốt công tácc quy hoạch, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ để bồi dưỡng, rèn luyện và thử thách, nhất là đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo và Thẩm phán Tòa án nhân dân các cấp.

Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy địa phương để chuẩn bị nhân sự của Tòa án giới thiệu bầu tham gia cấp ủy cùng cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025) bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Chỉ thị 01/2020/CT-CA được ban hành ngày 09/01/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,866

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn